Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи 46

КСО: чл.9, ал. 3, т. 2; чл. 9, ал. 4 и 5; чл. 7, ал. 12;
ЗЗО: чл. 40, ал. 5, т. 1;
НЕВДОВ: чл. 1а, ал. 1 и 2; чл. 4а;
Наредба № Н-8/2005 г.: чл. 3, ал. 1, т. 1; чл. 3, ал. 3, т. 1;
Наредба № 5/2002 г.: чл. 3, ал. 1, т. 2;

ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” П с вх. № ……./17.04.2019 г., Ви уведомявам за следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
На 02.07.2018 г. e прекратено трудовото правоотношение на учител. Изплатени са му обезщетения за неползван отпуск, за неспазено предизвестие и за оставане един месец без работа (по КТД за два месеца).
С Решение № …../21.12.2018 г. на РС – П…… уволнението е признато за незаконно и лицето е възстановено на предишната длъжност, като не се е явило на работа. На 19.03.2019 г. сте получили заявление от него, в което Ви уведомява, че няма да се върне на работа в училището, но иска да му се внесат осигуровките за периода 02.07.2018 г. – 04.03.2019 г. Посочвате още, че от 07.09.2018 г. то е постъпило на работа по трудово правоотношение в друго училище, при пълно работно време 8 часа на ден.
Към запитването прилагате копия на документи и поставяте следните въпроси:
1. Задължено ли е училището да начисли и внесе за лицето осигурителни вноски, след като това не фигурира в решението на съда?
2. Ако имате задължение да внесете задължителни осигурителни вноски, то за какъв период ги дължите:
– от 02.07.2048 г. (когато е съкратено) до 07.09.2018 г. (когато е започнало работа в друго училище), или
– от 02.07.2018 г. (когато е съкратено) до 04.03.2019 г. (когато е изтекъл 14-дневният му срок за завръщане на работа)?
3. Следва ли да се заличи подаденото уведомление по чл. 62, ал. 5 в НАП за прекратяване на трудовия му договор?
4. Ако се заличи това уведомление, от коя дата следва да прекратите трудовия му договор, с оглед на това, че лицето от 07.09.2018 г. работи при друг работодател ?
5. Ако трудовият договор бъде прекратен от 04.03.2019 г. и се дължат осигурителни вноски, какво се случва с тези от другото училище, в което работи и получава възнаграждение?
6. Какво възнаграждение следва да му се начисли (на база последния пълен отработен месец – м. 06.2018 г. и разпоредбите на Анекса към КТД от 01.01.2019 г., според който се променят минималните основни заплати за педагогическите специалисти)?
7. Как да се отрази в присъствените форми (форма 76) заетостта или отсъствието на лицето и съответно във ведомостта?
При така представената фактическа обстановка и с оглед действащите разпоредби по задължителното обществено осигуряване, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и чл. 4а, ал. 1 са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването им на работа, но не по-късно от 14 дни от влизането в сила на акта, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган; за този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя, а за лицата по чл. 4а, ал. 1 – от работодателя им върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано; ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.
Осигурителният стаж за периодите по чл. 9, ал 3, т. 2 от КСО се зачита от категорията труд, по която лицето е работело преди незаконното уволнение, ако това е по-благоприятно за лицето (чл. 9, ал. 4 от КСО). Осигурителните вноски по ал. 3 са в размерите за фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Учителския пенсионен фонд. В случаите по ал. 3, т. 5 не се дължат осигурителни вноски за Учителския пенсионен фонд (чл. 9, ал. 5 от КСО, посл. изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.).
За времето на незаконното уволнение, което се зачита за осигурителен стаж съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО, не се внасят здравноосигурителни вноски от осигурителя. За това време, ако лицето не е било осигурявано здравно на друго основание, се дължат здравноосигурителни вноски за негова сметка – върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване).
Съгласно чл. 1а, ал. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ) осигурителните вноски по чл. 9, ал. 3, т. 1 – 3 от КСО се внасят върху възнаграждението, определено по трудовото, служебното или друго приравнено правоотношение, за последния календарен месец преди месеца на незаконното недопускане или отстраняване от работа, незаконното уволнение, или отстраняването и възстановяването на работа по реда, определен в специални закони, през който лицето е имало отработени дни. Когато не са отработени всички работни дни през месеца, възнаграждението, върху което се внасят осигурителните вноски, се определя, като възнаграждението се раздели на броя на отработените дни и получената сума се умножи по броя на работните дни за същия месец.
Възнаграждението, върху което се внасят осигурителни вноски по чл. 9, ал. 3, т. 1 – 3 от КСО, не може да бъде по-малко от минималния месечен осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 2, т. 3 от кодекса, а за лицата, за които няма определен минимален месечен осигурителен доход, осигурителните вноски се внасят върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната за съответния период (чл. 1а, ал. 2 от НЕВДПОВ).
На основание чл. 4а от НЕВДПОВ за периодите по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 от КСО лицето представя пред осигурителя/работодателя декларация за месечния размер на осигурителния доход, върху който е било осигурявано, или декларира обстоятелството, че не е било осигурявано.
Осигурителните вноски за периодите по чл. 9, ал. 3 от КСО се внасят от осигурителите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган (чл. 7, ал. 12, т. 2 от КСО, нова – ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.).
При възстановяване на работа на уволнен работник или служител, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи, работодателят следва да представи в компетентната териториална дирекция на НАП декларациите по чл. 5, ал. 4 от КСО за целия период, през който лицето не е работило – от уволнението до възстановяването му на работа. Информацията се подава по реда на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8/2005 г.).
Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ се подава за всеки един месец от периода на оставане без работа или от периода на осигуряване върху по-малък осигурителен доход като в т. 12 “Вид осигурен” от декларацията се попълва код 18. В тези случаи следва да се подаде и декларация образец № 6 за дължимите осигурителни вноски.
Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“, изречение второ от Наредба № Н-8/2005 г. декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – в сроковете за внасяне на осигурителните вноски по чл. 7, ал. 12, т. 1, 2 и 4 от КСО за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО. Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – едновременно с подаване на декларация образец № 1 (чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-8/2005 г.).
На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5/29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор. В чл. 7, т. 2 от същата наредба е указано, че уведомление се изпраща и когато работодателят иска заличаване на подадено преди това уведомление, ако уволнен работник или служител бъде възстановен на работа при отмяна на заповедта на уволнението.
Предвид цитираните разпоредби, във връзка с уволнението, признато за незаконно от компетентните органи, Вие като осигурител дължите осигурителни вноски за целия период, през който лицето е било без работа и не е било осигурявано или е било осигурявано върху по-малък осигурителен доход. Периодът, за който дължите вноските е от датата на уволнението до възстановяването му на работа, но не по-късно от 14 дни от влизането в сила на акта, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган (независимо, че лицето не се е върнало на работа). За този период следва да подадете данни с декларация образец № 1 и 6 по гореописания ред и уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ за заличаване на подаденото преди това уведомление за прекратяване на трудовото правоотношение, поради отмяна на заповедта на уволнението.
По отношение на останалите въпроси в писмото Ви, по които не е изразено становище от Дирекция ОДОП …, Ви уведомяваме, че същите не са от компетентността на Националната агенция за приходите, тъй като са свързани с тълкуването и прилагането на трудовото законодателство. За отговор на тези въпроси е необходимо да се обърнете към съответното поделение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ към министъра на труда и социалната политика, на която е възложен цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности (чл. 399, ал. 1 от Кодекса на труда).

Оценете статията

Вашият коментар