Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи 47

ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-29-16/21.04.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
На 13.09.2019 г. е уволнен Ваш учител. С решение на съда уволнението му е признато за незаконно и лицето е възстановено на предишната длъжност. Изплатено му е обезщетението, което е постановено от съда – шест брутни работни заплати в размер на 9151.26 лв., за периода от 13.09.2019 г. до 13.03.2020 г. На 05.04.2021 г. служителят започва работа.
Поставяте следните въпроси:
1. За какъв период работодателят трябва да внесе осигурителни вноски?
2. За кои фондове следва да бъдат осигурителните вноски?
3. Дължат ли се осигурителни вноски за учителски пенсионен фонд?
4. Осигурителните вноски изцяло за сметка на работодателя ли са или се разпределят между осигурителя и осигуреното лице?
5. Служителят има ли право на платен годишен отпуск за времето на уволнението?
С оглед изложената фактическа обстановка и действащото законодателство по задължителното обществено осигуряване, Ви уведомявам за следното:
Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и чл. 4а, ал. 1 са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването им на работа, но не по-късно от 14 дни от влизането в сила на акта, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган. За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя, а за лицата по чл. 4а, ал. 1 – от работодателя им върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано. Ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.
Осигурителният стаж за периодите по чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО се зачита от категорията труд, по която лицето е работело преди незаконното уволнение, ако това е по-благоприятно за лицето (чл. 9, ал. 4 от КСО). Осигурителните вноски по ал. 3 са в размерите за фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Учителския пенсионен фонд. В случаите по ал. 3, т. 5 не се дължат осигурителни вноски за Учителския пенсионен фонд (чл. 9, ал. 5 от КСО).
За времето на незаконното уволнение, което се зачита за осигурителен стаж съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО, не се внасят здравноосигурителни вноски от осигурителя. За това време, ако лицето не е било осигурявано здравно на друго основание, се дължат здравноосигурителни вноски за негова сметка – върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване).
Съгласно чл. 1а, ал. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ) осигурителните вноски по чл. 9, ал. 3, т. 1 – 3 от КСО се внасят върху възнаграждението, определено по трудовото, служебното или друго приравнено правоотношение, за последния календарен месец преди месеца на незаконното недопускане или отстраняване от работа, незаконното уволнение, или отстраняването и възстановяването на работа по реда, определен в специални закони, през който лицето е имало отработени дни. Когато не са отработени всички работни дни през месеца, възнаграждението, върху което се внасят осигурителните вноски, се определя, като възнаграждението се раздели на броя на отработените дни и получената сума се умножи по броя на работните дни за същия месец.
Възнаграждението, върху което се внасят осигурителни вноски по чл. 9, ал. 3, т. 1 – 3 от КСО, не може да бъде по-малко от минималния месечен осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО, а за лицата, за които няма определен минимален месечен осигурителен доход, осигурителните вноски се внасят върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната за съответния период (чл. 1а, ал. 2 от НЕВДПОВ).
На основание чл. 4а от НЕВДПОВ за периодите по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 от КСО лицето представя пред осигурителя/работодателя декларация за месечния размер на осигурителния доход, върху който е било осигурявано, или декларира обстоятелството, че не е било осигурявано.
Осигурителните вноски за периодите по чл. 9, ал. 3 от КСО се внасят от осигурителите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган(чл. 7, ал. 12, т. 2 от КСО).
При възстановяване на работа на уволнен работник или служител, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи, работодателят следва да представи в компетентната териториална дирекция на НАП декларациите по чл. 5, ал. 4 от КСО за целия период, през който лицето не е работило – от уволнението до възстановяването му на работа. Информацията се подава по реда на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13/2019 г.).
Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ се подава за всеки един месец от периода на оставане без работа или от периода на осигуряване върху по-малък осигурителен доход като в т. 12 “Вид осигурен” от декларацията се попълва код 18. В тези случаи следва да се подаде и декларация образец № 6 за дължимите осигурителни вноски.
Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1, буква „б“, изречение второ от Наредба № Н-13/2019 г. декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – в сроковете за внасяне на осигурителните вноски по чл. 7, ал. 12, т. 1, 2 и 4 от КСО за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО. Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – едновременно с подаване на декларация образец № 1 (чл. 4, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-13/2019 г.).
На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5/29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор. В чл. 7, т. 2 от същата наредба е указано, че уведомление се изпраща и когато работодателят иска заличаване на подадено преди това уведомление, ако уволнен работник или служител бъде възстановен на работа при отмяна на заповедта на уволнението.
Предвид цитираните разпоредби, във връзка с уволнението, признато за незаконно от компетентните органи, Вие като осигурител дължите осигурителни вноски за фонд „Пенсии“, за допълнително задължително пенсионно осигуряване – Универсален пенсионен фонд и Учителския пенсионен фонд за Ваша сметка за целия период, през който лицето е било без работа и не е било осигурявано или е било осигурявано върху по-малък осигурителен доход. Периодът, за който дължите вноските е от датата на уволнението до възстановяването му на работа, но не по-късно от 14 дни от влизането в сила на акта, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган. За този период следва да подадете данни с декларация образец № 1 и 6 по гореописания ред и уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ за заличаване на подаденото преди това уведомление за прекратяване на трудовото правоотношение, поради отмяна на заповедта на уволнението.
По отношение на пети въпрос, по който не е изразено становище Ви уведомявам, че същият не е от компетентността на Националната агенция за приходите, тъй като е свързан с тълкуването и прилагането на трудовото законодателство. За отговор на този въпрос е необходимо да се обърнете към съответното поделение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ към министъра на труда и социалната политика, на която е възложен цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности (чл. 399, ал. 1 от Кодекса на труда).

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

КСО, чл.4, aл. 1, т. 9,КСО, чл.6, aл. 3

5_23-22-2690/15.11.2011г. КСО, чл.4, ал.1, т.9, чл.6, ал.3;Фактическа обстановка: Медицинско заведение е наело специализанти със сключени договори за придобиване на специалност по реда на чл. 181,

Внасяне на дължимите данъци и осигурителни вноски върху доходите на членовете на осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално

Изх. № 35-00-13Дата: 26.05.2008 год. Наредба за осигурителните каси, чл. 2, ал. 2; ЗКПО, чл. 92.ОТНОСНО: Внасяне на дължимите данъци и осигурителни вноски върху доходите

Задължително осигуряване на едноличен търговец, собственик/съдружник и управител на няколко търговски дружества, който има отпусната пенсия.

ОТНОСНО: Задължително осигуряване на едноличен търговец, собственик/съдружник и управител на няколко търговски дружества, който има отпусната пенсия. В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи

Прилагане на счетоводното законодателство и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на разходи за изграждане на съоръжения и за подобрения в имоти, които са чужда собственост&l

Изх. № 24-35-17Дата:22.08.2016 год. ЗКПО, чл. 16, ал. 2, т. 2; ЗКПО, чл. 26, т. 1; ЗКПО, чл. 31, ал. 1, т. 5; ЗКПО, чл.