fbpx

Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

КСО – чл. 9, ал. 3, т. 2, ал. 4 и ал. 5;
ЗЗО – чл. 40, ал. 5;
НПОС – чл. 19 и чл. 38, ал. 3, т. 1
ОТНОСНО:Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи
В отговор на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” ………., Ви уведомяваме за следното:
Изложена фактическа обстановка:
Служител при ….. е освободен от работа на 28.10.2008 г. и възстановен на предишната работа на 30.10.2009 г. съгласно решение на Районен съд ….. от 28.04.2009 г. и съобщение от 15.10.2009 г. на съда. За периода от 28.10.2008 г. до 27.11.2008 г. на същия е изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, а за времето от 28.11.2008 г. до 29.10.2009 г. – обезщетение за безработица от НОИ. Последното брутно възнаграждение на лицето към 28.10.2008 г. е 623.10 лв.
Зададен въпрос:
1.Какъв е размерът на осигурителните вноски, които се дължат от осигурителя за периода от 28.10.2009 г. до 29.10.2009 г.?
При така представената фактическа обстановка, изразявам следното становище по запитването:
Съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) в случаите на уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, за осигурителен стаж се зачита целият период – от датата на уволнението до възстановяването на лицето на работа. За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано. Ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.
Осигурителните вноски са в размера за фонд „Пенсии” в зависимост от категорията труд и за допълнително задължително пенсионно осигуряване – в професионален и/или в универсален пенсионен фонд (чл. 9, ал. 4 и 5 от КСО). За лицата, които преди незаконното уволнение са заемали учителски длъжности по смисъла на чл. 19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), за периода на незаконното уволнение не се внасят осигурителни вноски за Учителския пенсионен фонд, но при пенсиониране този период се зачита за учителски стаж (писмо Изх. № 91-01-204/06.08.2004 г. на Националния осигурителен институт).
Доходът (след 01.01.2003 г.), върху който се внасят осигурителни вноски за времето на оставане без работа след незаконно уволнение не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя (по аргумент от разпоредбите на чл. 9 от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или бременност и раждане /отм. – ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г./ и чл. 38, ал. 3, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж).
За периода на незаконното уволнение, който се зачита за осигурителен стаж, не се внасят здравноосигурителни вноски на основание на горепосочената разпоредба. За това време, ако лицето не е било осигурявано здравно на друго основание, се дължат здравноосигурителни вноски за негова сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване – върху осигурителен доход, не по-малък от половината на минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за съответната година.
Във връзка с изложеното, при определяне на задълженията за осигурителни вноски на …… като осигурител за възстановеното на работа лице следва да имате предвид, че разпоредбата на чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО е задължителна за прилагане по отношение на изразената в нея хипотеза, поради което осигурителни вноски по описания по-горе ред се дължат за целия период от 28.10.2009 г. до 29.10.2009 г., без оглед на получените от лицето обезщетения за същия период. Въпросът относно законосъобразността на изплащането им е извън компетентността на Националната агенция за приходите.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top