дължими осигурителни вноски върху изплатени суми, вместо командировъчни дневни пари на служители по реда на § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. &lt

Изх. №26-Б-98
Дата:19.07.2012 год.
НЕВДПОВ, чл. 1, ал. 8, т. 1
Относно: дължими осигурителни вноски върху изплатени суми, вместо командировъчни дневни пари на служители по реда на § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г.
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № М-26-Б-98/2012 г. по описа нана(НАП), изразявам следното становище:
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
На част от служителите в дружеството се изплащат суми на основание § 3 от Допълнителните разпоредби на Постановление 133 на Министерски съвет от 1993 година. Сумите надхвърлят двукратния размер на дневните пари при командировка, определен с Наредбата за командировките в страната. Поставени са следните въпроси:
Дължат ли се осигурителни вноски върху сумите, изплащани на основание §3от ДР на ПМС № 133/1993 г. над двукратния им размер, в какъв размер и за кои фондове?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към нея нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет, на работниците и служителите в автотранспортната дейност и железопътния транспорт, във вагон-ресторантите, в подвижните пощенски служби, подвижната охрана и други подобни дейности, при които служебната работа се изпълнява по време на пътуване до друго населено място (обект), вместо командировъчни дневни пари за покриване на допълнителните разходи за храна се заплаща не по-малко от 0,0035 лв. на всеки пропътуван километър. Когато пътуването е свързано с нощуване в друго населено място (обект) извън местодомуването, вместо за пропътуван километър може да се заплащат командировъчни дневни пари по размерите, определени с Наредбата за командировките в страната, както и да се заплащат квартирни пари по условията на същата наредба.
С Постановление № 32 от 16 февруари 2012 г. (Обн. ДВ, бр. 16 от 24 февруари 2012 г., в сила от 1 януари 2012 г., с изключение на § 1, т. 2, буква „а”, която влиза в сила от 1 март 2012 г.) в сила от от 01.03.2012 г.разпоредбата начл. 1, ал. 8, т. 1 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски /НЕВДПОВ/ е изменена и допълнена, като размерът на дневните пари при командировка, върху които не се дължат и внасят осигурителни вноски е ограничен до двукратния им размер, определен в нормативен акт. Съгласно чл. 1, ал. 8, т. 1 от НЕВДПОВ, не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху дневните пари при командировка до двукратния им размер, определен в нормативен акт, пътните и квартирните пари при командировка или заместващите ги възнаграждения, включително тези по § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения и изплатените пътни и квартирни пари за сметка на възложителя на лица, работещи без трудови правоотношения.
С оглед гореизложеното, върху изплатените суми вместо командировъчни дневни пари на служители по реда на § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. над двукратния размер се дължат осигурителни вноски за всички фондове на ДОО /„Пенсии”, „Общо заболяване и майчинство”, „Трудова злополука и професионална болест” и „Безработица”/, ДЗПО, здравно осигуряване и вноски за фонд “ГВРС“ /с изключение на вноските за фонда за 2011 г. и 2012 г./.
Относно размерите на осигурителните вноски следва да имате предвид разпоредбите на:
чл. 6, ал. 1 от КСО – за ДОО;
чл. 157 от КСО – за ДЗПО;
чл. 2 отЗакона за бюджета на НЗОК за 2012 г. – за здравно осигуряване.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

1/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *