дължимите, но невнесени осигурителни вноски за периода 01.12.1999 – 30.04.2004 г., да бъдат разнесени поименно на съдружниците.

2_845/14.06.2007 г.
ДОПК – чл.87, ал.6;
АПК – чл.99
Отправили сте писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Варна, заведено в регистъра на дирекция „ОУИ” –Варна с вх.№ Вх.К – 845/28.02.2007 г. В същото молите сумите по Разпореждане № 455 от 08.06.2004 г. на Началник отдел „ОВКО” към „РУСО” – Добрич, издадено на основание чл.110, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване във връзка със съставен ревизионен акт по ал. 1 на същата разпоредба, относно дължимите, но невнесени осигурителни вноски за периода 01.12.1999 – 30.04.2004 г., да бъдат разнесени поименно на съдружниците.
След направена справка в ТД на НАП – Добрич се установи, че цитираното разпореждане е връчено на 10.06.2004 г., не е обжалвано и е влязло в законна сила на 24.06.2004 г.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка, направената справка и действащата нормативна уредба изразяваме следното становище:
Цитираното горе влязло в сила разпореждане е издадено за събиране на сумите по ревизионен акт за начет за извършена финансова ревизия по приходите и разходите на ДОО, приходите на НЗОК и ДЗПО, на осигурителя „……………….” ООД. Предвид това, че актът не е съставен на физическите лица – съдружници, а на юридическото лице – търговско дружество, в данъчно – осигурителната сметка се отразяват размерът на задължителните осигурителни вноски и лихвите по тях на регистрираното задължено юридическо лице, като същият размер се отбелязва и в удостоверението по чл.87, ал.6 от ДОПК за наличието или липса на задължения, издадено по искане на дружеството.
Влезлият в сила административен акт се ползва със стабилитет и изменението му е допустимо като изключение в извънредни случаи при наличие на изрично предвидените от закона условия. Влезлият в сила акт означава изчерпване възможността на администрацията за ново пререшаване на разрешения материалноправен проблем така, както е установен в акта. Поради тази формална законна сила на влезлия в сила административен акт разпоредбата на чл. 99 от Административно – процесуалния кодекс допуска възможност за изменение на задълженията, определени с влязъл в сила административен акт, само при наличието на изрично посочените основания за възобновяване и в сроковете за образуване на производство, визирани в чл.102 от същия кодекс.

Оценете статията

Вашият коментар