ЗДДФЛ, чл.38, aл. 10

2_846-1/08.04.2009
ЗДДФЛчл.38, ал.10
Отправили степисмено запитванедоДирекция „ОУИ”-……… свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /.
Според фактите от запитванетосте получили доходи по чл.38, ал.10 от ЗДДФЛ иизплатени дивиденти от местно юридическо лице.
Въпросът който поставяте е: Къде в декларацията може да посочите тези доходи, дори и в случай че тяхното деклариране не е задължително?
Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и чужбина/чл.6 ЗДДФЛ/. По силата на чл8, ал.3 от с.з. доходите от дивиденти от участие в местни юридически лица садоходиот източник в България. Получените от Васдивиденти, като платениот източник в България в полза на местно физическо лице подлежат на облагане с окончателен данък с данъчна ставка 5 на сто/ чл.38, ал.1 и ал.2вр. чл.46, ал.3от с.з./. С окончателен данък с данъчна ставка 10 на сто се облага и брутната сума на дохода, придобит от лицето при продажба или замяна на движимо имущество по чл.13, ал.1, т.2, буква”г”, а това е движимото имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците/чл.38, ал.10вр. чл.46, ал.1 от ЗДДФЛ/. Предприятието , платец на дохода по чл.38, ал.10 от ЗДДФЛ, удържа и внася данъка, в срок до края на месеца на начисляването на дохода, а за доходитеот изплатени дивиденти,предприятието платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ месеца, през който е взето решение за разпределение на дивидент. Така изплатените доходи на физически лица, предприятията исамоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, платци на тези доходи, са длъжни по силата на чл.73, ал.1 и ал.2 от ЗДДФЛда посочат всправка, която следва да предоставят в срок до 30 април на следващата година на териториалната дирекция на Националната агенция за приходитепо регистрацията си.
С оглед разпоредбата на чл.50, т.3 от ЗДДФЛ не са задължение да подават годишна данъчна декларация, лицата, които са получили само доходи, облагаеми с окончателен данък по чл.38, с изключение на придобитите доходи от дивиденти и ликвидационни дялове отизточник в чужбина.
Годишна данъчна декларация подаватлицата посочени в чл.50 от ЗДДФЛ и не попадащите в изключениятана незадължените да подават такава по чл.52 от с.з.. Образецът нагодишна данъчна декларация, която подават посочените от законазадължени лица се утвърждава със заповед на Министъра на финансите,на основание чл. 64, ал.1 от ЗДДФЛ, и се обнародва в„Държавен вестник”, поради което в нея не е предвидена възможност да се декларират получените от Вас доходи, обложени с окончателен данък.

Оценете статията

Вашият коментар