дължимост на данък при придобиване на имущества за получeни от…………………. колеж парични средства

Изх. № 21-00-1
Дата:05.04.2017 год.
ЗМДТ, чл. 48, ал. 1;
ЗМДТ, чл. 48, ал. 2;
ЗМДТ, чл. 49, ал. 3;
ЗМДТ, чл. 49, ал. 4;
ЗЮЛНЦ, чл. 38, ал. 2;
ЗЮЛНЦ, чл. 18, ал. 3.
относно: дължимост на данък при придобиване на имущества за получeни от
…………………. колеж парични средства
В отговор на поставените въпроси относно дължимостта на данък при безвъзмездно придобиване на имущества за получена от ……………….. колежфинансова помощ от парични средства, които ще бъдат използвани за реконструкция, преустройство, основен ремонт и пристрояване на сградите, използвани от колежа, изразявам следното становище:
Фактическата обстановка накратко е следната:
…………………… колеж в София /Колежът/ е частно училище, създадено с Решение № …………………. на Министерския съвет, което има статут на юридическо лице /чл. 29, ал.3 от Закона за предучилищното и училищно образование/.
За осъществяване на учебния процес Колежът ползва терен от 116 дка и сгради, държавна собственост, по силата на възмездно предоставено право на ползване. Правото е предоставено на учредителя на колежа – Фондация …………………… с Решение на Министерския съвет№ ……………………. и договор със ………………….. общиназа срок от 50 години. Според раздел ….., т. ………….. от договора извършените от ползвателя подобрения преминават безвъзмездно в собственост на държавата съгласно чл. 92 от Закона за собствеността.
За модернизацията и разширяването на учебната база Колежът инициира проект „Реконструкция, основен ремонт, преустройство и пристрояване на съществуваща сграда на …… колеж – София“, който се финансира със средства, предоставени безвъзмездно от Фондация …………………… със седалище ………………, САЩ, по силата на договор за безвъзмездна финансова помощ№ …………………………… Страни по договора са Фондация ……………. и Фондация ………………., като впоследствие на мястото на последната в правата и задълженията по договора встъпва Колежът /договор от ……………. г./. Според т. 3 от договора безвъзмездната помощ се отпуска за целите на оказването на подкрепа за модернизацията на кампуса на Колежа-етап 1 и не може да бъде изразходвана за никаква друга цел без предварителното писмено съгласие на финансиращата организация.
Фондация ………….. е учредена в САЩ за осъществяването на благотворителни, научни, литературни и образователни дейности и има регистриран в България клон, който е вписан в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза.
За всички действия по осъществяване на разширението и преустройството на учебния корпус е сключен договор от …………….. г. между Колежа и областната администрация на област ……………. Договорът предвижда, че подобренията се извършват от Колежа за негова сметка и на негов риск, но от името на българската държава, като всички подобрения стават собственост на държавата /чл. 17, ал. 1/.
Поставени са следните въпроси:
– могат ли сумите, предоставяниотФондация…………….наКолежавсъответствиес цитираните договори, да бъдат освободени от данък при безвъзмездно придобиване на имущества на основание чл. 48, ал. 1, т. 4 ЗМДТ;
– в случай че въпросните суми са освободениотоблаганесданък,следва ли да бъдат подавани декларации по чл. 49, ал.3 ЗМДТ и от кого;
– алтернативно на изложеното могат ли същитесумидабъдат освободени
от данък на основание чл. 48, ал. 1, т.1, б. “а“ ЗМДТ, предвид на това, че сумите се използват за извършване на подобрения в недвижими имоти – държавна собственост, като всички подобрения стават собственост на българската държава; ако сумите са освободени на това основание, следва ли Колежът да подава декларация по чл. 49, ал. 3 ЗМДТ?
В отговор на така поставените въпроси изразявам следното становище:
На облагане с данъкприбезвъзмезднопридобиване подлежатвсякаквиимущества, включително парични средства – чл. 44, ал. 1 и ал. 2 ЗМДТ. Правно релевантно за данъчното облагане, респективно за преценка на условията за освобождаване,е основанието за получаване на имуществата – по дарение или друг безвъзмезден начин.
Страни по договора за безвъзмездна помощ ………………… са Фондация ……….. и учредителят на Колежа ……………. По силата на тристранен договор от …………. г. Колежът замества ………………. във всички права и задължения по договора от ………………… г. Получател на средствата по договора за безвъзмездна помощ е училището. По силата на чл. 45, ал. 1 ЗМДТ данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото, освен ако е уговорено друго. В разглеждания случай липсва противна уговорка, поради което данъчнозадължено лице се явява Колежът.
Основанията за освобождаване от данък са уредени в чл. 48, ал. 1 и ал. 2 ЗМДТ. В ал. 1, т. 4 са регламентирани две хипотези на освобождаване от данък – на даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет и на юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения /текст на действащата т. 4/. Колежът не попада в нито една от категориите организации по т. 4, тъй като няма качеството на юридическо лице с нестопанска цел.
Според чл. 48, ал. 2 ЗМДТ от данък се освобождава полученото имущество по ал. 1, както и последващото прехвърляне на трети лица, при условие че прехвърлянето е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация по ал. 1 или които са посочени като основание за освобождаване от данък. При неизпълнение на условията за освобождаване несъбраният данък става дължим.
При така установената правна регламентацияза ползване на преференцията от третите лица – бенефициенти е необходимо кумулативното наличие на следните условия:
-имуществото да е предоставеноотюридическолицеснестопанска цел
за общественополезна дейност, регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. При предоставяне на имущества от чуждестранно ЮЛНЦ това трябва да стане чрез клона в България, чрез който лицето се определя като организация, осъществяваща дейност в обществена полза. Такова е изискването на чл. 38, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, според койточуждестранно юридическо лице с нестопанска цел може да осъществява общественополезна дейност чрез негов клон в страната при условията на същия закон.
-прехвърлянето на третилица, вслучаянаКолежа,следва да е в
изпълнение на преките цели, за които е създадено ЮЛНЦ в обществена полза. Определянето на преките цели на ЮЛНЦ се извършва с учредителния акт. Целите на чуждестранните юридически лица с нестопанска цел и тези от техните цели, които се осъществяват чрез клона, се вписват в регистъра на ЮЛНЦ към окръжните съдилища /чл. 18, ал. 3ЗЮЛНЦ/.
Преценката за наличието на горните условия и относимите доказателства подлежи на контрол от органите по приходите на ……………….община.
Преференцията по чл. 48, ал. 2 ЗМДТ не би могла да се приложи по отношение на средствата, предоставени преди заместването по силата на договора от 2016 г., доколкото липсват данни фондацията, учредител на Колежа, да е вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза.
Що се отнася до втория аргумент, а именно, че подобренията се извършват в недвижими имоти – държавна собственост, които стават собственост на българската държава, поддържам следното становище:
Приобретател на имуществото по договора с Фондация …………. е Колежът, в което качество същият се явява данъчнозадължено лице. Получените средства ще бъдат използвани за преустройството и ремонта на сградите, които същото училище ползва за учебен процес. В този смисъл не може да се поддържа тезата, че подобренията се извършват в полза на държавата. Ремонтираните сгради ще бъдат използвани единствено и само за нуждите на обучението в училището за период най-малко от 37 години, за който държавата не получава никакви имуществени облаги.
За получените средства ……………………. колеж не следва да подава декларация по чл. 49, ал. 3 ЗМДТ при наличие на основание за освобождаване от данък – чл. 49, ал. 4 ЗМДТ.В противен случай декларация следва да бъде подадена в двумесечен срок от получаването на съответния транш.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар