ЗДДС, чл.3, aл. 1,ЗДДС, чл.3, aл. 2,ЗДДС, чл.45, aл. 7,ЗДДС, чл.45, aл. 4,ЗДДС, чл.96, aл. 1

Изх. № 20-00-482
24.02.2012 г.
ЗДДС, чл.3, ал.1 и ал.2
чл.45, ал.4 и ал.7
чл.96, ал.1
Изложена е следната фактическа обстановка:
Извършвате дейност като адвокат. В това си качество сте регистриран като задължено лице по смисъла на ЗДДС.
В тази връзка са поставени въпросите:
1. Следва ли да се начислява и внася ДДС при продажба на идеални части от недвижим имот (включващ идеална част от УПИ и идеална част от сграда), който е придобит по наследство и реституция?
2. Следва ли да се начислява и внася ДДС при продажба на МПС, което няма отношение към независимата Ви икономическа дейност като адвокат?
3. Следва ли да се начислява и внася ДДС при продажба на вземане по договор за лизинг на МПС, представляващо опция за изкупуване на всички негови вземания по договора за лизинг?
4. Следва ли да се начислява и внася ДДС при отдаване под наем на недвижим имот, придобит по наследство, който няма пряко отношение към независимата Ви икономическа дейност като адвокат и при положение, че не извършвате дейност по занятие за продажба, замяна или отдаване под наем на недвижими имоти или каквато и да е друга сходна дейност?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба, изразяваме следното становище:
По първи и втори въпроси:
Съгласно чл.3, ал.1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Легална дефиниция на понятието „независима икономическа дейност” е дадена в чл.3, ал.2 от закона – „независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него”.
Когато данъчно задължено физическо лице извършва разпоредителни сделки – продажба на УПИ или на МПС, същите няма да представляват независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС, при условие, че се извършват еднократно, а не редовно и по занятие. В този случай сделките ще попаднат извън обхвата на ЗДДС и няма да представляват облагаема доставка по смисъла на ЗДДС.
При условие, че извършените продажби не са еднократни и водят до получаването на редовен доход, те ще попаднат в приложното поле на ЗДДС и за тях доставчикът следва да начислява и внася ДДС по общия ред на закона.
Преценката дали дадена доставка е част от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице се извършва за всеки случай поотделно в хода на производство по проверка или ревизия в зависимост от конкретната фактическа обстановка.
По трети въпрос:
Важи изложеното по първи и втори въпрос доколкото сделката има случаен и инцидентен характер и не е свързана с независимата икономическа дейност.
По четвърти въпрос:
Съгласно чл.228 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) с договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползуване, а наемателят – да му плати определена цена.
Видно от цитираната разпоредба договорът за наем цели получаване на редовен доход за наемодателя от използването на имота. Сделките по отдаване под наем попадат в приложното поле на ЗДДС и в общия случай представляват облагаеми доставки.
Когато наемодателят е физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, сумата на получените наемни вноски се включва в определяне на оборота за задължителна регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС.
Когато наемодателят – физическо лице е регистриран по ДДС, поради извършването на други облагаеми доставки, сделките по отдаване под наем се включват в общия месечен оборот на лицето и подлежат на облагане с ДДС.
Имайте предвид, че разпоредбата на чл.45, ал.4 от ЗДДС определя като освободена доставка отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец.
В запитването не е посочен вида на недвижимия имот и статута на наемателите. Ако са изпълнени условията на чл.45, ал.4 от ЗДДС, доставката на услугата по отдаване под наем на недвижим имот ще се третира като освободена, освен ако доставчикът не избере да бъде облагаема на основание чл.45, ал.7 от ЗДДС.
Извън случаите на чл.45, ал.4 на ЗДДС, доставката на услуга по отдаване под наем на недвижим имот е облагаема доставка. Тя сама по себе си представлява независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС и не се изисква да има каквато и да е връзка с дейността (в случая адвокатска) въз основа на която физическото лице се е регистрирало по закона, за да се третира като такава.’

Оценете статията

Вашият коментар