дължимост на данък върху добавената стойност за извършени услуги по възложени от съда експертизи

Изх. № 15-00-20
Дата:26.07.2016 год.
ЗДДС, чл. 3;
ЗДДС, чл. 12, ал. 1;
ЗДДС, чл. 26, ал. 2;
ЗДДС, чл. 67, ал. 2;
ЗДДС, чл. 82, ал. 1.
ОТНОСНО: дължимост на данък върху добавената стойност за извършени услуги по възложени от съда експертизи
Във Ваше запитване, заведено в ЦУ на НАП с вх. № 15-00-20/30.06.2016 г., е изложено следното:
В Министерство на правосъдието е сформирана работна група за изготвяне на закон за вещите лица, като предстои обсъждане на реда за заплащане на труда на вещите лица, във връзка с което са поставени следните проблеми: Към настоящия момент съдилищата и прокуратурата отказват да заплащат срещу представена фактура на функциониращите вече частни лаборатории експертизите, извършени от вещи лица в състава на тези лаборатории, с аргумент за липсата на бюджет за заплащане на ДДС, дължим за услугите. По силата на действащата Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от министъра на правосъдието (чл. 22 и чл. 23, ал. 3 от наредбата), плащането на лабораториите на МВР се извършва без начисляване на ДДС, предвид приложението на чл. 3, ал. 5, т. 2 от ЗДДС.
Въпросите, поставени в тази връзка в запитването, са следните:
1. Възможно ли е в проектозакона за вещите лица да се предвиди ред за плащане за експертизите, извършени от вещи лица, които са в състава на юридическите лица, регистрирани по ЗДДС, при който да не се дължи ДДС?
2. Противоречат ли на данъчните закони сега действащите разпоредби на цитираната Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от министъра на правосъдието, и следва ли при представяне на фактура за извършена експертиза съдилищата и прокуратурата да отказват плащане заради начисляването на ДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 3 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус, както и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Освободените от облагане с ДДС доставки са регламентирани в Глава четвърта, чл. 38-50 от закона и същите не предвиждат освобождаване от облагане на доставките на услуги по изготвяне на експертизи. Изготвянето на експертизи от частноправни субекти не е регламентирано като освободена доставка и в Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност. Предвид обстоятелството, че Законът за данък върху добавената стойност транспонира разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, въвеждането в националното законодателство на правила, отклоняващи се от разпоредбите на директивата, е недопустимо.
Безспорно извършването на експертизи от вещи лица, които са в състава на юридически лица, регистрирани по ЗДДС, представлява независима икономическа дейност, за която същите са данъчно задължени лица и услугата по изготвяне на експертизата е облагаема със ставка на данъка върху добавената стойност в размер 20 на сто. За тази доставка доставчикът – регистрирано по ЗДДС лице, на основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС е лице-платец на данъка. Същата следва да бъде документирана като на основание чл. 113, ал. 1 от ЗДДС се издаде фактура.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Предвид това данъчната основа на доставката на услуга по изготвяне на експертиза е възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката. Следва да се има предвид, че възнаграждението включва и предвидените с Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от министъра на правосъдието, подлежащи на изплащане суми за направени разходи за използваните материали, консумативи, пособия, технически средства, машинно и компютърно време и други необходими разходи за извършването на експертизата.
Когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена (чл. 67, ал. 2 от ЗДДС). В тези случаи размерът на данъка се определя по формулата по чл. 53, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗДДС.
Обръщам внимание, че независимо от предвиденото в наредбата документиране на разходите по извършване на експертиза, издаването на фактура за документирането на облагаема доставка е задължително съгласно чл. 113 от ЗДДС.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Оценете статията

Вашият коментар