прилагане на ЗДДС при доставка на услуга, свързана с доставка на стоки от регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка

Изх. № 15-00-20……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: прилагане на ЗДДС при доставка на услуга, свързана с доставка на стоки от регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 15-00-20/ 27.04.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:
От запитването е видно, че фирмата получава комисионни за посредничество във връзка с доставка на стоки регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка.
За данъчното облагане на посредническите услуги е от значение дали главната доставка има за предмет доставки на стоки или на услуги и дали действията на посредниците са от името и за сметка на доставчика или на купувача. Съгласно чл.24. ал.(1) от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, оказвана от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице. когато тази услуга е свързана с доставка на услуги, различни от тези по чл. 21, ал. З, чл. 22 и 23, е мястото на изпълнение на доставката, във връзка с която е оказано посредничеството. Доколкото мястото на изпълнение на посредническата услуга по доставка на стоки не се определя от специфични критерии посочени в чл.21, ал. (2) до (5) п чл.24, то за мястото й на изпълнение следва да бъде приложен основния критерий посочен в чл.21, ал.(1) от ЗДДС и това е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Това означава, че доставката е с място на изпълнение на територията на страната и данъчната основа на същата участва при формиране на облагаемия оборот по смисъла на чл.96, ал.2 от ЗДДС за целите на задължителната регистрация по чл.96, ал. 1 от ЗДДС.
Следва да се има предвид, че в случая чл.28б. о.Д. т.З от Шеста директива не се прилага пряко в законодателството, а разпоредбите й следва да бъдат гранспонирани във вътрешни нормативни актове от всяка една от държавите-членки.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар