дължимостта на таксата за битови отпадъци са уредени в наредбите на общинските съвети по чл. 9 ЗМДТ и компетентни органи са съответните общински структури, администриращи местни данъци и такси. В реди

Изх. № 12-00-204
Дата: 05.03.2009 год.
ЗМДТ, чл. 10, ал. 1.
В чл. 10, ал. 1 ЗМДТ са дефинирани недвижимите имоти, които подлежат на облагане с данък върху недвижимите имоти, такива са: разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8. т. 1 от Закона за устройство на територията. С данък се облагат и застроените земеделски и горски земи, по силата на чл. 10, ал. 3 с.з.
В чл. 10, ал. 2 – 4 ЗМДТ са регламентирани недвижимите имоти, които са изключени от обектите на облагане с данък, такива са : поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост, както и незастроените земеделски и горски земи. Задължението за деклариране на притежавани недвижими имоти, установено в чл. 14, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 ЗМДТ, се отнася за недвижимите имоти, които се облагат с данък, макар и спрямо тях да е налице някое от основанията за освобождаване от данък, установено в чл. 24 ЗМДТ. За имотите, които не подлежат на облагане с данък /имотите по чл. 10, ал. 2 – 4/, не се подават декларации.
Имотите – публична държавна собственост, представляващи сгради и прилежащи терени, са сред обектите, които подлежат на облагане с данък по смисъла на чл. 10, ал. 1 ЗМДТ, следователно за тях в закона е установено задължение за деклариране, независимо, че при определени условия тези имоти са освободени от данък /чл. 24, ал. 1, т. 2 и ал. 2 ЗМДТ/.
Ако имотът, който подлежи на деклариране по реда на ЗМДТ, е свързан с националната сигурност и отбраната на страната и в декларацията по чл. 17 ал. 1 ЗМДТ се съдържа класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ, е необходимо да се процедира в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация.
Въпросите относно дължимостта на таксата за битови отпадъци са уредени в наредбите на общинските съвети по чл. 9 ЗМДТ и компетентни органи са съответните общински структури, администриращи местни данъци и такси. В редица наредби на общински съвети по чл. 9 ЗМДТ е предвидена хипотеза на освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които не се използват през годината, като за това е предвиден специален ред /ежегодно подаване на декларация, че имотът не се използва/.
За отговор на въпроса относно данъчната оценка на имота, която се вписва в акта за държавна собственост, следва да се обърнете към компетентната дирения на МРРБ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар