Деклариран от физическите лица адрес за кореспонденция при извършване на регистрация по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ

Изх. № 12-00-300
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Деклариран от физическите лица адрес за кореспонденция при извършване на регистрация по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН …………….,
Във връзка с прилагане на разпоредбите на чл.28, ал.1, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ относно адреса на кореспонденция на физическите лица, който съгласно чл.29, ал.1 от кодекса се явява адреса, на който приходната администрация извършва връчване на всички съобщения в хода на осъществяваните от нейните органи административни производства, моля да получим Вашето становище по следните въпроси:
1. Съгласно редакцията на чл.З, ал.1 от Закона за регистър БУЛСТАТ /в сила до 31.12.2007 г./, за едно физическо лице може да възникне задължение за регистрация на повече от едно основание – по т.1 – при осъществяване на дейност като едноличен търговец /ЕТ/, по т. 9 – при упражняване на свободна професия или извършване на занаятчийска дейност и по т.11 – други физически лица-осигурители. От друга страна, чл. 13 от закона регламентира, че едно физическо лице може да има само две регистрации в регистър БУЛСТАТ – една като ЕТ и една за всички останали основания за регистрация, възникнали за това лице.
В тази връзка е възможна следната хипотеза:
Физическо лице има актуална регистрация в регистър БУЛСТАТ като осъществяващо дейност като ЕТ. В подаденото заявление за регистрация лицето е посочило адрес за кореспонденция по смисъла на чл. 7, ал.1, т.8 от Закона за регистър БУЛСТАТ, който адрес е вписан в регистъра и е подаден в Националната агенция за приходите по реда на чл.32, ал. 1 от закона. В последващ момент за него възниква задължение за регистрация на друго основание – по чл.З, ал.1, т.9 – същото започва практикуване на свободна професия /например адвокат/. При подаването на заявлението за регистрация на това основание, физическото лице посочва други адреси за кореспонденция съгласно чл.7, ал.2, т.4 от закона, различни от този, който е посочило при регистрацията си като ЕТ. Видно от публикуваното в уеб-страницата на Агенцията формуляр – Заявление за регистрация за
физическо лице по чл.З, ал.1, т.9, лицето може да посочи като адреси за кореспонденция само постоянния и настоящия си адрес.
Изхождайки от посочената по-горе хипотеза и разпоредбите на ДОПК, съгласно които страна в производствата по кодекса са физическите лица и ако същите са регистрирани в регистър БУЛСТАТ, органите по приходите следва да връчват всички актове и съобщения на вписания в регистъра адрес за кореспонденция, моля да получим отговор на следните въпроси:
следва ли да се приеме, че физическото лице има няколко адреса за кореспонденция, вписани в регистър БУЛСТАТ, на които съответно органите по приходите следва да извършват действия по връчване в хода на осъществяваните от тях производства? Ако не – то кой е адресът за кореспонденция – този, който е вписан при първата регистрация като ЕТ, или тези, които са вписани при последвалата регистрация на лицето – като практикуващо свободна професия? всички вписани в регистър БУЛСТАТ адреси ли ще бъдат подадени като информация на НАП по реда на чл.32, ал. 1 ?
2. С промяната на чл.13 от Закона за регистър БУЛСТАТ /в сила от 01.01.2008 г./ физическите лица могат да имат само една регистрация, независимо от възникналите различни основания за вписване. В контекста на дадения в т.1 от настоящото писмо пример кой ще бъде вписаният в регистъра адрес за кореспонденция на физическото лице: -всички адреси за кореспонденция, посочени съгласно чл.7, ал.1, т.8 и чл.7, ал.2, т.4 отзакона,вподаденитеотфизическотолице:
-заявленияза регистрацияна различните основания по чл.3, ал.1 за вписване в регистъра;
или
– посоченитевподаденото отфизическотолицепоследнозаявлениеза регистрация по някое от посочените в чл.З, ал.1 основание за вписване в регистъра?
/
/МАР
2
/
1

Оценете статията

Вашият коментар