възстановяване па платен ДДС в друга държава-членка Уважаеми господин,

Изх. № 12-00-114
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: възстановяване па платен ДДС в друга държава-членка Уважаеми господин,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 12-00-114/10.04.2007 г..Ви уведомява следното:
Съгласно изложеното в писмото Ви, Агенцията пе е регистрирана по З ДДС в страната и в Общността. В Холандия е заплатена такса с начислен ДДС. Поставен е въпрос за разясняване на механизма за възстановяване на платения ДДС в Холандия.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл. 10, ал. 1, т.10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Българската приходна администрация не е компетентна по отношение прилагането на правните норми в данъчното законодателство, действащо на територията /на друга държава – членка.
За целта е необходимо да се запознаете с приложимото законодателство на Холандия.
//

Оценете статията

Вашият коментар