Данъчно деклариране на доходи от наем на фасада на сграда, принадлежаща на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците

ОТНОСНО: Данъчно деклариране на доходи от наем на фасада на сграда, принадлежаща на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмо с вх. № 92-00-2/16.09.2019 г.
В запитването е посочено, че дружеството е сключило договор с физическо лице, в качеството му на управител на етажна собственост в гр. …, и изпълняващ решение на Общото събрание на етажната собственост, която се явява наемодател по договор за ползване на фасада на сграда-тип калкан за разполагане на рекламна конструкция. За удържания данък дружеството ще подава декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ на всяко тримесечие.
Във връзка с представената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Следва ли да се удържа данък на всеки живущ във входа или се декларира в справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ с вид доход 820 – Доходи от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събраниe на собствениците по чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ ?
2. Този доход третира ли се като доход на физическите лица и трябва ли те да подават годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
В писмото си посочвате, че сте подписали договор с управителя на етажната собственост в гр. …, който изпълнява решение на общото събрание на етажната собственост. Съгласно чл. 9 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ формите на управление на етажната собственост са общо събрание или сдружение на собствениците. Ако приемем, че етажната собственост е с форма на управление общо събрание на собствениците, при изплащане на доходи от наеми от предприятие, следва да имате предвид разпоредбата на чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ. С тази норма е регламентирано, че с окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица. Не се удържа данък за всяко лице, а върху платената сума за наема. Следователно за предприятията вече не съществува задължение за издаване на сметки за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за всяко лице. От своя страна физическите лица, получили доход само от наем на общи части на етажна собственост, нямат задължение да подават годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ /чл. 52, ал. 1, т. 4/.
В съответствие с чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 от ЗДДФЛ, окончателният данък е в размер 10 на сто и се удържа и внася от предприятието – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода.
На основание чл. 55 от ЗДДФЛ, предприятията и самоосигуряващите се лица, платци на доходи, удържали окончателен данък за начислени доходи в полза на местни физически лица, декларират тези обстоятелства с данъчна декларация по образец. Съгласно чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДФЛ декларацията се подава в сроковете за внасяне на данъка, като предприятията – платци на доходи, както и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, подават декларацията по чл. 55, ал. 1 само по електронен път.
На основание чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО – платци на доходи трябва да посочват доходите от наем, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от данъчния закон. Справката се изготвя по образец и се подава в компетентната ТД на НАП в срок до 28 февруари на следващата година. В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ трябва да посочите платената сума за наема с код за вид на изплатения доход „820 – Доходи от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрани на собствениците по чл. 38, ал.1 2 от ЗДДФЛ“.

5/5

Вашият коментар