fbpx

Данъчно деклариране на доходи от наем на фасада на сграда, принадлежаща на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците

ОТНОСНО: Данъчно деклариране на доходи от наем на фасада на сграда, принадлежаща на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмо с вх. № 92-00-2/16.09.2019 г.
В запитването е посочено, че дружеството е сключило договор с физическо лице, в качеството му на управител на етажна собственост в гр. …, и изпълняващ решение на Общото събрание на етажната собственост, която се явява наемодател по договор за ползване на фасада на сграда-тип калкан за разполагане на рекламна конструкция. За удържания данък дружеството ще подава декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ на всяко тримесечие.
Във връзка с представената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Следва ли да се удържа данък на всеки живущ във входа или се декларира в справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ с вид доход 820 – Доходи от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събраниe на собствениците по чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ ?
2. Този доход третира ли се като доход на физическите лица и трябва ли те да подават годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
В писмото си посочвате, че сте подписали договор с управителя на етажната собственост в гр. …, който изпълнява решение на общото събрание на етажната собственост. Съгласно чл. 9 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ формите на управление на етажната собственост са общо събрание или сдружение на собствениците. Ако приемем, че етажната собственост е с форма на управление общо събрание на собствениците, при изплащане на доходи от наеми от предприятие, следва да имате предвид разпоредбата на чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ. С тази норма е регламентирано, че с окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица. Не се удържа данък за всяко лице, а върху платената сума за наема. Следователно за предприятията вече не съществува задължение за издаване на сметки за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за всяко лице. От своя страна физическите лица, получили доход само от наем на общи части на етажна собственост, нямат задължение да подават годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ /чл. 52, ал. 1, т. 4/.
В съответствие с чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 от ЗДДФЛ, окончателният данък е в размер 10 на сто и се удържа и внася от предприятието – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода.
На основание чл. 55 от ЗДДФЛ, предприятията и самоосигуряващите се лица, платци на доходи, удържали окончателен данък за начислени доходи в полза на местни физически лица, декларират тези обстоятелства с данъчна декларация по образец. Съгласно чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДФЛ декларацията се подава в сроковете за внасяне на данъка, като предприятията – платци на доходи, както и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, подават декларацията по чл. 55, ал. 1 само по електронен път.
На основание чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО – платци на доходи трябва да посочват доходите от наем, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от данъчния закон. Справката се изготвя по образец и се подава в компетентната ТД на НАП в срок до 28 февруари на следващата година. В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ трябва да посочите платената сума за наема с код за вид на изплатения доход „820 – Доходи от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрани на собствениците по чл. 38, ал.1 2 от ЗДДФЛ“.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

това налице ли е правото на приспадане на данъчен кредит за придобитите леки автомобили след 01.01.2010 г.

1_ИТ-00-47/18.03.2010 ЗДДС – чл. 70, ал.4 По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – ….. с вх.№ ….. изразяваме следното становище:В писмото посочвате, че дружеството ви се занимава с дейност отдаване под наем на леки автомобили и сте регистрирано по ЗДДС лице . Във връзка с промените в ЗДДС, считано от 01.01.2010 г. запитването

Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с въвеждането от 01.01.2013 г. на схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите л

Изх. № 24-34-23Дата: 13.03.2013 год. ЗДДФЛ, чл. 29, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 43;ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 4;ЗДДФЛ, чл. 55, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 55, ал. 3;ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 6;ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 33;ЗКПО, чл. 201, ал. 1; ДР от Закон за счетоводството, § 1, т. 1; Закон за държавния бюджет на Република България за

документите, с които се удостоверява основанието за прилагане на нулева ставка по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на услуга – международен транспорт на пътници

Изх. № 24-30-39Дата:01.10.2011 год.ЗДДС, чл. 21, ал. 4, т. 2;ЗДДС, чл. 29;ЗДДС, чл. 37, ал. 1;ЗДДС, чл. 86, ал. 3;ППЗДДС, чл. 22.Относно: документите, с които се удостоверява основанието за прилагане на нулева ставка по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на услуга -международен транспорт на пътнициВ ……………Изх. № …………… г. на ТД

данъчния режим на доставката. С молба по делото длъжникът е избрал доставката да бъде облагаема.

2_345-1/02.04.15г.ЗДДС, чл.131ППЗДДС чл.83На основание издаден изпълнителен лист е образувано изпълнително дело. В законоустановения срок е насрочена публична продан на недвижим имот, собственост на длъжника, представляващ офис в сграда, за който е приложима разпоредбата на чл.45, ал.3 от ЗДДС. Предвид, че длъжникът е бил регистрирано по ЗДДС лице на основание чл. 83, ал.5 от ППЗДДС, същият

КСО, чл.4, aл. 1, т. 1,КСО, чл.7, aл. 1,КСО, чл.7, aл. 2,КСО, чл.10

5_20-00-1539/28.11.2008г.КСО, чл.4, ал.1, т.1, чл.7, ал.1 , ал.2, чл.10Фактическа обстановка: Лице е освидетелствано от ТЕЛК на 21.11.2001г. със 72%трайно намалена работоспособност.Същото е продължило да упражнява трудова дейност и да се осигурява на основание чл.4, ал.1, т.1 от КСО. С преосвидетелстване от 18.11.2003г. от ОДОЗ-София градсъс срок до 01.11.2006г. на 08.04.2004г. лицето подава молба за пенсиониране

Квалифициране на дейност – изнасяне на лекции от чуждестранни специалисти по въпроси свързани с козметичната промишленост

ОТНОСНО: Квалифициране на дейност – изнасяне на лекции от чуждестранни специалисти по въпроси свързани с козметичната промишленостС Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …….19.11.2013г. в Дирекция ОДОП сте посочили следното: По ОП „Развитие на човешките ресурси“ BG05IP0001-7.0.01-0087-C0001 фаза 2 чуждестранни специалисти от Германия и Италия, ще изнасят лекции по въпроси свързани с козметичната промишленост.Въпросът,

задължителни осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии във връзка с приемането на Изборен кодекс

.№ 20-00-186Дата 19.07.2011 г. КСО, чл. 4, ал. 1, т. 8Относно: задължителни осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии във връзка с приемането на Изборен кодексНа основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище относно задължителните осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии във връзка с

ЗДДС, чл.28

2_842-1/11.08.15г.ЗДДС, чл.28Дружеството е регистрирано по ЗДДС с предмет на дейност търговия на едро и дребно с нови детски дрехи, които купува предимно от Великобритания и други държави от ЕС. Фирмата има разработен интернет сайт за електронна онлайн търговия с детски дрехи.За продажбите на нови детски дрехи на ФЛ /данъчно незадължени лица/, граждани на Руска Федерация

Scroll to Top