Данъчно третиране на безвъзмездна помощ по реда Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) 24

3_24/06.01.2021 г.

ЗКПО, чл. 78;
ЗСч, чл. 26, ал. 1, т. 2;
ЗСч, чл. 26, ал. 1, т. 4

ОТНОСНО: Данъчно третиране на безвъзмездна помощ по реда Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното запитването е одобрена кандидатурата за получаване на средства за запазване на заетостта по ПМС № 151 от 03.07.2020 г., изм. и доп. с ПМС 278/12.10.2020 г. за периода 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г. Според получена информация от НОИ гр. П, помощта за м. октомври 2020 г. ще постъпи по сметката на дружеството през м. декември 2020 г., а сумите за м. ноември и м. декември 2020 г. би следвало да се получат през м. януари и м. февруари 2021 г.
Във връзка с горното се поставя въпроса помощта за м. ноември и м. декември 2020 г., която като паричен поток ще постъпи през 2021 г., в коя година следва да се отчете на приход – през 2020 г. или 2021 г.?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗКПО (обн. ДВ, бр. 63/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 110/2020 г.) е изразено следното становище:
Чрез ПМС 278/12.10.2020 г. се продължава подкрепата по придобилата публичност „мярка 60/40“, като за период до 3 месеца, считано от 1-ви октомври до 31-ви декември 2020 г., на работодатели се предоставят средства в размер на 60% от осигурителния доход на техните работници и служители за месец август. Безвъзмездно получената държавна помощ има за цел да запази заетостта и да компенсира частта от тези конкретно и предварително определени разходи за м. октомври, м. ноември и м.декември 2020 г. Следва да се има предвид, че държавата, изплаща парични средства при определени условия и в конкретен размер за дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя и възнаграждения на персонала, като начислените осигурителни вноски и възнаграждения на персонала са текущи счетоводни разходи за дружеството за м.октомври, м. ноември и м. декември 2020 г., свързани с дейността.
В настоящия случай, в рамките на календарната 2020 г. следва да се осчетоводяват счетоводни разходи и приходи, които са съпоставими и документално обосновани, т.е. при спазване на счетоводните изисквания и правилата за признаване и оценяване на приходите и разходите. Съгласно чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от Закона за счетоводството /ЗСч/, финансовите отчети трябва да представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, паричните потоци и собствения капитал. Вярното и честното представяне изисква достоверно показване на ефектите от операциите, други събития и условия в съответствие с определенията и критериите за признаване на активи, пасиви, приходи и разходи, заложени в приложимите счетоводни стандарти. По силата на чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗСч, позициите които се представят във финансовите отчети, се признават и оценяват в съответствие с принципа за начисляване, според който предприятието изготвя финансовите си отчети, с изключение на отчетите, свързани с паричните потоци, на базата на принципа на начисляването – ефектите от сделки и други събития се признават в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти, и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.
При спазване изискванията на счетоводното законодателство приходите и разходите, свързани с една и съща сделка или друго събитие, следва да се признаят едновременно от дружеството за периодите, през които възникват – м. октомври, м.ноември и м. декември 2020 г. съгласно изискването за съпоставимост на разходите и приходите. В случая независимо, че сумите за м. ноември и м. декември 2020 г. ще се получат през 2021 г., то счетоводно приходът от тях, като възникнало вземане, следва да се отрази през 2020 г.
В тази връзка следва да се има предвид разпоредбата на чл. 78 от ЗКПО, според която при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се коригира със сумата на приходите и разходите, които е следвало да бъдат отчетени през текущата година съгласно изискванията на нормативен акт, но не са отчетени от данъчно задълженото лице.

Оценете статията

Вашият коментар