Данъчно третиране на дейността кинезитерапия

3_1817/10.10.2018 г.

ЗДДФЛ, чл. 14, ал. 4;
ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1, т. 2;
ЗМДТ, чл. 61з;
ЗМДТ, чл. 61н, ал. 1;
ЗМДТ, чл. 61о, ал. 1;
ЗМДТ, 61п, ал. 2;
Наредба № Н-18/2006 г. на МФ, чл. 4, т. 8;
ЗСч, чл. 6, ал. 1

ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейността кинезитерапия

Според изложеното в запитването физическо лице е подало документи в Агенция по вписванията за регистрация като лице, упражняващо свободна професия кинезитерапевт. Допълнително към запитването е предоставена диплома за висше образование на лицето със специалност кинезитерапия.
Във връзка с горното се поставят следните въпроси:
1. Какъв е редът за облагане на посочената дейност?
2. Необходимо ли е лицето да разполага с касов апарат или е достатъчно да издава ръчни касови бележки и фактури?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ, обн. ДВ, бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 15/2018 г.), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ, обн. ДВ бр.117/1997 г., посл. изм. ДВ бр. 99/2017 г.) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г. на МФ, обн. ДВ, бр.106 от 27 декември 2006г., посл. изм. ДВ, бр.80 от 28.09.2018г.) е изразено следното становище:
Съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗДДФЛ, физическите лица, включително едноличните търговци, за доходи от патентни дейности се облагат с патентен данък при условията и по реда на ЗМДТ. За доходите от други дейности лицата се облагат по реда на ЗДДФЛ.
На основание разпоредбата на чл. 61з от ЗМДТ физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
В т. 23 на Приложение № 4 към глава втора, раздел VІ от ЗМДТ като патентна е посочена дейността „масажистки и масажисти”. Размерът на данъка за дейността се определя според местонахождението на обекта на територията на съответната община. Когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място, за целите на определяне на размера на патентния данък за местонахождение на обекта се смята постоянният адрес на лицето (чл. 61к, ал. 4 от ЗМДТ).
С оглед на това, че в ЗМДТ не е установена специална дефиниция на понятието „кенезитерапия” и предвид обстоятелството, че основната икономическа дейност на данъчно задължените лица (както и на осигурителите) се определя съобразно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2011), съдържанието на това понятие следва да се тълкува с оглед действащите статистически класификации.
Със Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика, е утвърдена Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. /НКПД-2011/. С код 3255 са посочени приложни специалисти във физиотерапията. Приложните специалисти във физиотерапията осигуряват лечение на пациенти когато функционалните им движения са застрашени от травма, заболяване или увреждане. Обикновено терапията се извършва съгласно рехабилитационни планове, създадени от физиотерапевти или други здравни специалисти. Приложните специалисти във физиотерапията изпълняват следните основни задачи:
* прилагат мануални терапии, терапевтични или точкови терапевтични масажи;
* прилагат електротерапия, ултразвук и други физиотерапии като използват специализирани технически методи и оборудване, например инфрачервени лампи, мокри компреси, билколечение и минералотерапия;
* инструктират, мотивират, предпазват и оказват помощ на пациенти по време на физически упражнения и техники за релаксация;
* съветват се с физиотерапевти или други здравни специалисти за 227 Обяснителни бележки – КЛАС 3 оценка на информацията за пациенти с оглед планиране, модифициране и координиране на лечението;
* наблюдават и отразяват развитие на пациенти по време на лечения;
* нагласяват ортопедични скоби, пр.  Като примерни длъжности са посочени кинезитерапевт и масажист.
Следователно съгласно действащите статистически класификации дейността кинезитерапевт и масажист са в обхвата на физиотерапията, а както бе посочено дейността „масажисти” е в т. 23 на Приложение № 4 към глава втора, раздел VІ от ЗМДТ. Следователно доходите от дейността „масажисти” и „кинезитерапевти“ подлежат на облагане с патентен данък при условията и по реда на ЗМДТ.
На основание чл. 61н, ал. 1 от ЗМДТ лицата, които подлежат на облагане с патентен данък подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на същата. Съгласно чл. 61о, ал. 1 от ЗМДТ данъчните декларации по чл. 61н се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност.
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва: за първо тримесечие до 31 януари, за второ тримесечие до 30 април, за трето тримесечие до 31 юли и за четвърто тримесечие до 31 октомври (чл. 61п, ал. 1 от ЗМДТ). Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл. 61н, а когато декларация не е подадена – в 7-дневен срок от изтичане срока на подаването й (чл.61п, ал. 2 от ЗМДТ).
На основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ се декларират в годишната данъчна декларация, като за целта е необходимо да се попълни Приложение № 7 (образец 2071). Данните от това приложение не участват при формирането на общата годишна данъчна основа и на годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец. В указанията към посоченото приложение изрично е уточнено, че формирането на облагаемия доход за извършваните патентни дейности е единствено във връзка с определянето на окончателните осигурителни вноски по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. Посочено е също, че в тези случаи е необходимо да се формира облагаем доход съобразно начина, по който са осъществявани съответните дейности (като например едноличен търговец, упражняване на занаятчийска или друга дейност).
Разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) задължава всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18/2006г. на МФ. Лицата, респективно дейностите, които са освободени от задължително регистриране на оборотите от продажби чрез ФУ, са изброени в чл. 4 и чл. 5 от същата.
Една от хипотезите, която предвижда освобождаване на лицата от задължението за издаване на фискална касова бележка при извършваните от тях продажби и която се визира в запитването е тази, уредена в чл. 4, т. 8 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ. Съгласно цитираната правна норма, не е задължено да регистрира чрез ФУ извършваните от него продажби в търговски обект лице, упражняващо свободна професия. В § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Наредба № Н-18/2006 г. е дадена дефиниция на понятието „лица, упражняващи свободна професия“ за целите на наредбата. Тази норма препраща към определението за „лица, упражняващи свободна професия“, дадено в § 1, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ. Според цитираната разпоредба лица, упражняващи свободна професия са: експерт счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
Във връзка с горното следва да се има предвид, че само ако лицето отговаря кумулативно на горепосочените нормативни критерии може да се счита, че е лице, упражняващо свободна професия по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ във връзка с § 1, т. 29 от ДР на ЗДДФЛ.
В настоящия случай следва да се отбележи, че ако лицето – кинезитерапевт е изпълнило горепосочените условия и може да се счита, че е упражняващо свободна професия, то същото няма да има задължение да ползва фискално устройство, съответно да издава фискални касови бележки. На основание чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ следва единствено да издава документ за придобитите доходи.
По силата на цитираната правна норма, данъчно задължените лица, които не са задължени да издават фискална касова бележка от фискално устройство, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и т. 4 /доходи от стопанска дейност, различна от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество/, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, а именно:
– наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
– дата на издаване;
– наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя;
– предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.

5/5

Вашият коментар