fbpx

Данъчно третиране на доходи от дейност по сглобяване на компютри, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Изх. №94-00-34/19.07.2019 г.

ТЗ – чл. 1, ал. 1, т. 1 – 15; чл. 7;
ЗКПО – чл. 1, т. 1; чл. 2, ал. 1, т. 1; чл. 5, ал. 1;
ЗКПО – чл. 204, ал. 1, т. 2;
ЗКПО – чл. 194 и чл. 195;
ЗДДФЛ – чл. 1, чл. 3 и чл. 10;
ЗДДФЛ – чл. 38, ал. 1; чл. 46, ал. 3;
ЗДДФЛ – чл. 39; чл. 40;
ЗДДФЛ – чл. 26; чл. 28;
ЗДДФЛ – чл. 50;
ЗМДТ – чл. 61з, ал. 1, т. 1 и т. 2;
ЗМДТ – чл. 61к;
ЗМДТ – чл. 61н

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от дейност по сглобяване на компютри, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Имате намерение да регистрирате фирма (не по ДДС) и съответен сайт за сглобяване на компютри със закупени части от България, почистване и преинсталиране.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Какви налози се начисляват за тези дейности?
Доколкото в запитването не е конкретизиран видът на търговеца, който ще регистрирате, то настоящата инстанция не може да прецени по категоричен начин, доходите във връзка с дейността на какъв търговец са – физическо или юридическо лице. Предвид на което, изразявам принципно становище.
Търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ) е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от сделките изброени в чл. 1, ал. 1, т. 1 до 15 от с.з. Търговци са и търговските дружества; кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации. За търговец се смята и всяко лице образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1, от чл. 1 на ТЗ.
Определение на понятието фирма е дадено в чл. 7 от ТЗ, съгласно което, фирма е наименованието, под което търговецът упражнява дейността си и се подписва. Налице са няколко възможности, а именно да извършвате търговски сделки като едноличен търговец или търговско дружество.
В случай, че за извършване на търговските сделки, регистрирате търговско дружество, то в този случай приложими са разпоредбите на ЗКПО. Съгласно разпоредбата на чл. 1, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), този закон урежда облагането на печалбата на местните юридически лица.
По смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗКПО, данъчно задължени лица са местните юридически лица, а съгласно чл. 5, ал. 1 от същия закон печалбите се облагат с корпоративен данък.
Данъчната основа за облагане с корпоративен данък е данъчната печалба (положителният данъчен финансов резултат). Данъчният финансов резултат се определя, като счетоводният финансов резултат се преобразува по ред и начин определени в ЗКПО, с данъчни постоянни разлики, данъчни временни разлики и други суми в случаите, предвидени в същия закон. Данъчната ставка на корпоративния данък е 10 на сто.
В тези случаи, данъчно задължените лица са задължени да декларират корпоративния данък, като подават годишна данъчна декларация за данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък, в съответствие с чл. 92 от ЗКПО.
При разпределяне на дивидент от печалбата (след облагането й с корпоративен данък) на търговското дружество в полза на собственика/съдружник (физическо лице), се прилага облагане с окончателен данък за доходите от дивиденти, в съответствие с чл. 38, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Данъчната ставка е 5 на сто, съгласно чл. 46, ал. 3 от ЗДДФЛ.
В заключение и за пълнота на изложеното може да се обобщи, че юридическите лица, са данъчно задължени лица за корпоративен данък, за данък върху разходите по чл. 204 от ЗКПО, за данък при източника (окончателен данък като платец на дохода) по чл. 194 и чл. 195 от ЗКПО.
В случай, че за извършване на търговските сделки, регистрирате едноличен търговец, то в този случай, са налице две хипотези:
Първата хипотеза е за дейности, които се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). С годишен патентен данък се облагат доходите от дейности, посочени в приложение № 4 (патентни дейности) към ЗМДТ и при условията посочени в чл. 61з, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМДТ. Условията следва да са кумулативно изпълнени, а именно оборотът на лицето (ЕТ) за предходната година да не превишава 50 000 лв. и лицето (ЕТ) да не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС. В приложение № 4 към ЗМДТ, като патентна дейност е посочена ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и др.) – данъкът се определя според местонахождението на обекта – от 300 до 1 300 лв. Размерът на патентния данък в граници съгласно приложение № 4 (в случая от 300 до 1 300 лв.) се определя от общинския съвет, в зависимост от местонахождението на територията на съответната община, по аргумент на чл. 61к от ЗМДТ. Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък подават данъчна декларация, по образец и в срокове посочени в чл. 61н от ЗМДТ, в общината на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянния адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.
Лицата, които се облагат с годишен патентен данък за извършване на патентни дейности, прилагат разпоредбите за данъците удържани при източника, и за облагане на разходите по чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО (по аргумент на чл. 61н, ал. 3 от ЗМДТ). Доколкото за тези данъци е изложено по-горе, то следва да се има предвид.
За извършваната патентна дейност, лицата, които се облагат с годишен патентен данък, не се облагат по реда на ЗДДФЛ.
Обръщам внимание, че когато в рамките на текущата година отпаднат основанията за облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ, доходите на физическите лица, включително едноличните търговци за текущата година се облагат по общия ред на ЗДДФЛ. Преминаване от облагане с патентен данък към облагане по общия ред е регламентирано в чл. 39 и чл. 40 от ЗДДФЛ.
Втората хипотеза, при която извършвате търговските сделки от регистриран едноличен търговец, както и в случай, че не отговаряте на кумулативните условия за облагане с патентен данък или когато в рамките на текущата данъчна година отпаднат условията за облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ, приложими са разпоредбите на ЗДДФЛ и ЗКПО.
По смисъла на чл. 1, чл. 3, ал. 1 и чл. 10 от ЗДДФЛ, на облагане подлежат доходите на физическите лица, включително от дейност като едноличен търговец, данъчно задължени лица са местните и чуждестранните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон, както и са задължени да удържат и внасят данъци по този закон. Физическото лице е данъчно задължено лице за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец.
Облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на ЗКПО данъчна печалба (чл. 26 от ЗДДФЛ). Годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се определя по реда на чл. 28 от ЗДДФЛ. Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се определя, като годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 2 от ЗДДФЛ се умножи по данъчна ставка 15 на сто.
Местните физически лица са задължени да подават годишна данъчна декларация чл. 50 от ЗДДФЛ, по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата година данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, за доходи подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ.
Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ, включително еднолични търговци, прилагат разпоредбите за облагане на разходите и за данъците, удържани при източника на ЗКПО (по аргумент на чл. 47 от ЗКПО).
Обръщам внимание, че следва да спазвате изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч), в качеството Ви на предприятие по смисъла на чл. 2 от ЗСч. От друга страна сте задължени да документирате и отчитате доходите, по аргумент на чл. 9 от ЗДДФЛ.
За Вас като търговец хипотетично е възможно да възникнат и други данъчни задължения, които предвид липсата на повече конкретика в запитването, в настоящото становище не са разгледани.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 20,ЗДДФЛ, чл.35, т. 2

2_1195-9/12.02.2016ЗДДФЛ,чл.13, ал.1, т.20ЗДДФЛ,чл.35, т.2 Отправили сте писмено запитване до Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика”-…… към ЦУ на НАП, свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /, в което сте описали следната фактическа обстановка:През 2015 г. сте спeчeлилипарична сума от участие в покер турнир проведен в онлайн покер залата

определяне на приложимото осигурително законодателство във връзка сРегламент (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за устано

Изх. № 53-02-8316.07.2013 г. Регламент(ЕО)883/2004 Чл.11, ал. 1Чл. 13Регламент(ЕО)987/2009Чл. 21 Вдирекция „Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” …..е постъпило Вашеписмено запитване,прието свх. № 53-02-83 от 19.06.2013 г. относноопределяненаприложимотоосигурителнозаконодателствовъввръзкас Регламент(ЕО)883/2004закоординациянасистемитезасоциалнасигурностиРегламент (ЕО) 987/2009заустановяваненапроцедуразаприлаганетонаРегламент(ЕО)883/2004.В запитванетое изложенаследнатафактическаобстановка: Унгарският гражданинXе управителнаедноличнотодружествосограниченаотговорностсфирмаZсъсседалищеиадрес науправлениегр. София. На20.02.2012 г.междудружествотоилицетоесключен договорзауправление,съгласнокойтодружествотощезаплащанауправителявъзнаграждение, определеноотедноличниясобственик.УправителятнепребивававР.България.Дейносттанадружествотосеосъществяваотпълномощници.Представено е копиенаудостоверение заприложимотозаконодателство5622363(формуляр А1), издаденоот Областнауправа……….., Унгария на13.05.2013 г.,удостоверяващо,чеXподлежинаосигуряване поунгарскотозаконодателство,катонаетолицеработещовдвеилиповечедържавизапериодаот02.04.2013г.до01.04.2015г.Въввръзкасвъзникналиятказусепоставенследниявъпрос: Дължат ли се осигурителнивноскипобългарскотозаконодателствоот българскототърговскодружество зауправител-

ЗДДС, чл.131

1_3/12.01.2011 ЗДДС – чл. 131 По повод Ваше запитване, постъпило в дирекция „ОУИ” – ……изразяваме следнотостановище: Съгласно описаната фактическа обстановка по образувано изпълнително дело пред частен съдебен изпълнител е извършена продан на недвижим имот. Поради липса на други участници в публичната продан за купувач е обявен взискателя. На 10.05.2010 г. е издадено постановление за възлагане

изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ЕП-04-19-635Дата: 03.02.2020 год. ЗКПО, чл. 173, ал. 1; ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 4. ОТНОСНО: изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Съгласно действащата нормативна уредба данъчното облекчение по чл. 189б, ал. 1 от ЗКПО, представляващо държавна помощ

НАРЕДБА Н-18, чл.4,НАРЕДБА Н-18, чл.5

Изх. № 04-19-150Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Уважаеми …………………….,Във връзка с поставените в писмото Ви въпроси отнасящи се до прилагането на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006г. изразявам следното становище:Съгласно разпоредбите на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (обн. ДВ. бр.63/2006г., изм. бр.86/2006г., изм. бр.105/2006г., изм. бр.108/2006г.) и чл.9,

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по договор за предоставяне на концесия за услуга

.№ 26-Л-64Дата: 13.11.2013 год. ЗДДС, чл. 9, ал. 2, т. 4; ЗДДС, чл. 25, ал. 2; ЗДДС, чл. 25, ал. 4; ЗДДС, чл. 27, ал. 4; ЗДДС, чл. 130; ДР на ЗДДС, § 1, т. 32.Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по договор за предоставяне на концесия за услугаВъв

Прилагане на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

1_ИТ-00-46/21.05.2020 Чл. 4 от КСО;Чл. 4 от Наредба № Н-13 ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Във Ваше запитване, постъпило с вх.№ в дирекция

лице в неплатен отпуск, подало заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/

.24-30-53Дата:10.10.2011 год.ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „б”;ЗЗО, чл. 40а;ДР на ЗЗО, § 1, т.18.Относно: лице в неплатен отпуск, подало заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/По повод запитване от ……………………………….., изразявамеследното принципно становище:Изложената в запитването фактическа обстановка е следната :Физическо лице е подало

Scroll to Top