Данъчно третиране на доходи от дейност по сглобяване на компютри, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Изх. №94-00-34/19.07.2019 г.

ТЗ – чл. 1, ал. 1, т. 1 – 15; чл. 7;
ЗКПО – чл. 1, т. 1; чл. 2, ал. 1, т. 1; чл. 5, ал. 1;
ЗКПО – чл. 204, ал. 1, т. 2;
ЗКПО – чл. 194 и чл. 195;
ЗДДФЛ – чл. 1, чл. 3 и чл. 10;
ЗДДФЛ – чл. 38, ал. 1; чл. 46, ал. 3;
ЗДДФЛ – чл. 39; чл. 40;
ЗДДФЛ – чл. 26; чл. 28;
ЗДДФЛ – чл. 50;
ЗМДТ – чл. 61з, ал. 1, т. 1 и т. 2;
ЗМДТ – чл. 61к;
ЗМДТ – чл. 61н

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от дейност по сглобяване на компютри, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Имате намерение да регистрирате фирма (не по ДДС) и съответен сайт за сглобяване на компютри със закупени части от България, почистване и преинсталиране.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Какви налози се начисляват за тези дейности?
Доколкото в запитването не е конкретизиран видът на търговеца, който ще регистрирате, то настоящата инстанция не може да прецени по категоричен начин, доходите във връзка с дейността на какъв търговец са – физическо или юридическо лице. Предвид на което, изразявам принципно становище.
Търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ) е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от сделките изброени в чл. 1, ал. 1, т. 1 до 15 от с.з. Търговци са и търговските дружества; кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации. За търговец се смята и всяко лице образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1, от чл. 1 на ТЗ.
Определение на понятието фирма е дадено в чл. 7 от ТЗ, съгласно което, фирма е наименованието, под което търговецът упражнява дейността си и се подписва. Налице са няколко възможности, а именно да извършвате търговски сделки като едноличен търговец или търговско дружество.
В случай, че за извършване на търговските сделки, регистрирате търговско дружество, то в този случай приложими са разпоредбите на ЗКПО. Съгласно разпоредбата на чл. 1, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), този закон урежда облагането на печалбата на местните юридически лица.
По смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗКПО, данъчно задължени лица са местните юридически лица, а съгласно чл. 5, ал. 1 от същия закон печалбите се облагат с корпоративен данък.
Данъчната основа за облагане с корпоративен данък е данъчната печалба (положителният данъчен финансов резултат). Данъчният финансов резултат се определя, като счетоводният финансов резултат се преобразува по ред и начин определени в ЗКПО, с данъчни постоянни разлики, данъчни временни разлики и други суми в случаите, предвидени в същия закон. Данъчната ставка на корпоративния данък е 10 на сто.
В тези случаи, данъчно задължените лица са задължени да декларират корпоративния данък, като подават годишна данъчна декларация за данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък, в съответствие с чл. 92 от ЗКПО.
При разпределяне на дивидент от печалбата (след облагането й с корпоративен данък) на търговското дружество в полза на собственика/съдружник (физическо лице), се прилага облагане с окончателен данък за доходите от дивиденти, в съответствие с чл. 38, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Данъчната ставка е 5 на сто, съгласно чл. 46, ал. 3 от ЗДДФЛ.
В заключение и за пълнота на изложеното може да се обобщи, че юридическите лица, са данъчно задължени лица за корпоративен данък, за данък върху разходите по чл. 204 от ЗКПО, за данък при източника (окончателен данък като платец на дохода) по чл. 194 и чл. 195 от ЗКПО.
В случай, че за извършване на търговските сделки, регистрирате едноличен търговец, то в този случай, са налице две хипотези:
Първата хипотеза е за дейности, които се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). С годишен патентен данък се облагат доходите от дейности, посочени в приложение № 4 (патентни дейности) към ЗМДТ и при условията посочени в чл. 61з, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМДТ. Условията следва да са кумулативно изпълнени, а именно оборотът на лицето (ЕТ) за предходната година да не превишава 50 000 лв. и лицето (ЕТ) да не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС. В приложение № 4 към ЗМДТ, като патентна дейност е посочена ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и др.) – данъкът се определя според местонахождението на обекта – от 300 до 1 300 лв. Размерът на патентния данък в граници съгласно приложение № 4 (в случая от 300 до 1 300 лв.) се определя от общинския съвет, в зависимост от местонахождението на територията на съответната община, по аргумент на чл. 61к от ЗМДТ. Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък подават данъчна декларация, по образец и в срокове посочени в чл. 61н от ЗМДТ, в общината на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянния адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.
Лицата, които се облагат с годишен патентен данък за извършване на патентни дейности, прилагат разпоредбите за данъците удържани при източника, и за облагане на разходите по чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО (по аргумент на чл. 61н, ал. 3 от ЗМДТ). Доколкото за тези данъци е изложено по-горе, то следва да се има предвид.
За извършваната патентна дейност, лицата, които се облагат с годишен патентен данък, не се облагат по реда на ЗДДФЛ.
Обръщам внимание, че когато в рамките на текущата година отпаднат основанията за облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ, доходите на физическите лица, включително едноличните търговци за текущата година се облагат по общия ред на ЗДДФЛ. Преминаване от облагане с патентен данък към облагане по общия ред е регламентирано в чл. 39 и чл. 40 от ЗДДФЛ.
Втората хипотеза, при която извършвате търговските сделки от регистриран едноличен търговец, както и в случай, че не отговаряте на кумулативните условия за облагане с патентен данък или когато в рамките на текущата данъчна година отпаднат условията за облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ, приложими са разпоредбите на ЗДДФЛ и ЗКПО.
По смисъла на чл. 1, чл. 3, ал. 1 и чл. 10 от ЗДДФЛ, на облагане подлежат доходите на физическите лица, включително от дейност като едноличен търговец, данъчно задължени лица са местните и чуждестранните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон, както и са задължени да удържат и внасят данъци по този закон. Физическото лице е данъчно задължено лице за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец.
Облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на ЗКПО данъчна печалба (чл. 26 от ЗДДФЛ). Годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се определя по реда на чл. 28 от ЗДДФЛ. Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се определя, като годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 2 от ЗДДФЛ се умножи по данъчна ставка 15 на сто.
Местните физически лица са задължени да подават годишна данъчна декларация чл. 50 от ЗДДФЛ, по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата година данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, за доходи подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ.
Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ, включително еднолични търговци, прилагат разпоредбите за облагане на разходите и за данъците, удържани при източника на ЗКПО (по аргумент на чл. 47 от ЗКПО).
Обръщам внимание, че следва да спазвате изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч), в качеството Ви на предприятие по смисъла на чл. 2 от ЗСч. От друга страна сте задължени да документирате и отчитате доходите, по аргумент на чл. 9 от ЗДДФЛ.
За Вас като търговец хипотетично е възможно да възникнат и други данъчни задължения, които предвид липсата на повече конкретика в запитването, в настоящото становище не са разгледани.

5/5

Вашият коментар