fbpx

Данъчно третиране на доставката на финансови услуги и формиране на облагаем оборот за регистрация по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставката на финансови услуги и формиране на облагаем оборот за регистрация по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-44/ 09.02.2021 г., относно данъчното третиране на доставката на финансови услуги и формиране на облагаем оборот за регистрация по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице има за основна дейност извършването на финансови услуги като партньор на „Изипей“ АД – извършване на плащания на битови сметки и платежни нареждания. Същото е вписано в регистъра на БНБ в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС).
В края на всеки месец дружеството издава фактура към „Изипей“ АД с основание: „такси по договор“.
Във връзка с гореизложеното, сте поставили следните въпроси:
1. Извършването на посочените услуги от дружеството, попада ли в обхвата на чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС?
2. Ако услугите попадат в обхвата на чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, след достигането на облагаем оборот 50 хил. лева, подлежи ли дружеството на задължителна регистрация по закона?
Предвид поставените въпроси и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от материалния закон, освободена доставка е сделката, включително договарянето, свързана с платежни сметки, платежни услуги, електронни пари, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти, без сделката по събиране на дългове и факторинг и отдаване под наем на сейфове.
Платежни услуги са посочените в чл. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи, а съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗПУПС, доставчици на платежни услуги са платежните институции по смисъла на същия закон.
На основание чл. 28, ал. 1 от същия нормативен акт, платежната институция може да осъществява дейността, за която е лицензирана, пряко или чрез представител. Съгласно ал. 2 на същата правна норма, представител е търговец, който извършва от името на лицензирана от БНБ платежна институция дейност по предоставяне на платежни услуги, като за тази цел платежната институция подава заявление до БНБ за вписване в регистъра по чл. 19 от същия закон на нейните представители заедно с необходимите за това документи.
Предвид гореизложеното и във връзка с изложената от Вас фактическа обстановка в запитването, при условие, че дружеството Ви получава възнаграждение под формата на такса за предоставяните платежни услуги по смисъла на чл. 4 от ЗПУПС от името и за сметка на платежната институция „Изипей“ АД, предоставяната от Вас услуга по представителство и посредничество ще се счита за освободена доставка по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 3 от материалния закон.
На основание чл. 96, ал. 2 от закона, облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка на данъка; доставките на финансови услуги по чл. 46 от закона и доставките на застрахователни услуги по чл. 47 от същия нормативен акт.
В облагаемият оборот не се включват доставките на финансови и застрахователни услуги, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките, за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3 от ЗДДС.
В ЗДДС липсва легално определение на понятието “основна дейност”. В т. ІІ на писмо с изх. № 91-00-114/18.04.2008 г. на изпълнителния директор на НАП относно съдържанието на понятието “основна дейност” за целите на чл. 96 от ЗДДС са дадени насоки за определяне на обстоятелството, кога доставките по чл. 96, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗДДС (финансови и застрахователни услуги) са свързани с основната дейност. Същото е публикувано на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.
Доколкото във Вашето запитване сте посочили, че дейността на представляваното от Вас лице като партньор на „Изипей“ АД е основна дейност на лицето, приходите от същата под формата на получени „такси по договор“ следва да формират оборот за задължителна регистрация на основания чл. 96, ал. 1 от материалния закон.
Всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по материалния закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Фактуриране на отстъпка, формирана от «бонус оборот»;

ОТНОСНО:Фактуриране на отстъпка, формирана от «бонус оборот»;Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас данъчно задължено лице е производител на мебели. Сключили сте договор с ваш клиент, съгласно който, както твърдите Вие, при достигнат оборот за година дължите 2% отстъпка от този оборот. През изминалата година, към същия този клиент сте издали около 300

ЗДДС, чл.21, aл. 4, т. 3,ЗКПО, чл.12,ЗДДФЛ, чл.37, aл. 1, т. 8

1_131/03.08.2010 г. ЗДДС – чл.21, ал.4, т.3ЗКПО – чл. 12 ЗДДФЛ – чл.37, ал.1, т.8Във връзка с Ваше запитване, постъпило вДирекция „ОУИ” – ……,заведено с вх. № ……., изразяваме следното становище: В запитването си сте посочили, че „…….” ООД е създадено с предмет на дейност организиране и провеждане на международни фестивали, като дружеството е вписано

данъчното третиране за целите на ЗДДС на доставки на въздухоплавателни средства и плавателни съдове, съгласно чл.31, т. 7 и чл. 58, ал. 1 т. 8 от закона

Изх. №04-04-21Дата: 02.04.2008 год.Относно: данъчното третиране за целите на ЗДДС на доставки на въздухоплавателни средства и плавателни съдове, съгласно чл.31, т. 7 и чл. 58, ал. 1 т. 8 от законаВъв връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 04-04-21/27.03.2008г. е изложена следната фактическа обстановка:Видно от изложеното в

Издаване на протокол по реда на чл. 116 от ЗДДС и отразяването му в отчетните регистри.

Относно: Издаване на протокол по реда на чл. 116 от ЗДДС и отразяването му в отчетните регистри.В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: През м.ноември 2008 г. Община продава на „ПИ” ООД имот на стойност 1 632 000 лв., като издава две отделни фактури – за земя с режим на освободена доставка на стойност 1 077 530 лв. и

Подадена декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Подадена декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛС Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № ….10.09.2013г. в Дирекция ОДОП-… сте посочили следните факти: Вие сте физическо лице – земеделски производител. Подали сте декларация, с която уведомявате НАП, че за целите на данъчното Ви облагане избирате доходът от стопанската Ви дейност да се облага

прилагане на разпоредбата на чл.116 от ЗДДС.

5 20-00-575 / 06.12. 2010 Г.ДДС, ЧЛ.116, АЛ.1 В подаденото писмо, постъпило в Дирекция ОУИ e поставен въпрос относно прилагане на разпоредбата на чл.116 от ЗДДС.Във връзка с поставеният в запитването въпрос, Ви уведомяваме следното: Според изложената в запитването фактическа обстановка случая касае издадена фактура, в която като получател вместо Вашето дружество е погрешно вписанодругопредприятие.

Дължат ли се лихви от ЕООД за предоставени заемни средства от физическо лице, което е едноличен собственик на дружеството.

Изх.№……………….. Дата …………………ОТНОСНО: Дължат ли се лихви от ЕООД за предоставени заемни средства от физическо лице, което е едноличен собственик на дружеството.Във връзка с постъпило запитване с вх. № ………….02.2009г. при дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – …………, Ви уведомяваме следното:В запитването е посочено, че чуждестранно лице, гражданин на страна членка на Европейския съюз,

КСО, чл.5, aл. 4, т. 1,КСО, чл.9, aл. 2, т. 3,КСО, чл.5, aл. 6,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1, буква б,КТ, чл.160, aл. 3

Изх. № М-26-О-65Дата: 21.01.2014 год.КСО, чл. 5, ал. 4, т. 1; КСО, чл. 5, ал. 6; КСО, чл. 9, ал. 2, т. 3; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „б”;КТ, чл. 160, ал. 3.Във връзка с поставените въпроси в получено по електронна поща писмо в ЦУ на НАП вх. № М-26-О-65/29.11.2013 г. и

Scroll to Top