Данъчно третиране на доставката на финансови услуги и формиране на облагаем оборот за регистрация по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставката на финансови услуги и формиране на облагаем оборот за регистрация по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-44/ 09.02.2021 г., относно данъчното третиране на доставката на финансови услуги и формиране на облагаем оборот за регистрация по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице има за основна дейност извършването на финансови услуги като партньор на „Изипей“ АД – извършване на плащания на битови сметки и платежни нареждания. Същото е вписано в регистъра на БНБ в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС).
В края на всеки месец дружеството издава фактура към „Изипей“ АД с основание: „такси по договор“.
Във връзка с гореизложеното, сте поставили следните въпроси:
1. Извършването на посочените услуги от дружеството, попада ли в обхвата на чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС?
2. Ако услугите попадат в обхвата на чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, след достигането на облагаем оборот 50 хил. лева, подлежи ли дружеството на задължителна регистрация по закона?
Предвид поставените въпроси и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от материалния закон, освободена доставка е сделката, включително договарянето, свързана с платежни сметки, платежни услуги, електронни пари, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти, без сделката по събиране на дългове и факторинг и отдаване под наем на сейфове.
Платежни услуги са посочените в чл. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи, а съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗПУПС, доставчици на платежни услуги са платежните институции по смисъла на същия закон.
На основание чл. 28, ал. 1 от същия нормативен акт, платежната институция може да осъществява дейността, за която е лицензирана, пряко или чрез представител. Съгласно ал. 2 на същата правна норма, представител е търговец, който извършва от името на лицензирана от БНБ платежна институция дейност по предоставяне на платежни услуги, като за тази цел платежната институция подава заявление до БНБ за вписване в регистъра по чл. 19 от същия закон на нейните представители заедно с необходимите за това документи.
Предвид гореизложеното и във връзка с изложената от Вас фактическа обстановка в запитването, при условие, че дружеството Ви получава възнаграждение под формата на такса за предоставяните платежни услуги по смисъла на чл. 4 от ЗПУПС от името и за сметка на платежната институция „Изипей“ АД, предоставяната от Вас услуга по представителство и посредничество ще се счита за освободена доставка по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 3 от материалния закон.
На основание чл. 96, ал. 2 от закона, облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка на данъка; доставките на финансови услуги по чл. 46 от закона и доставките на застрахователни услуги по чл. 47 от същия нормативен акт.
В облагаемият оборот не се включват доставките на финансови и застрахователни услуги, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките, за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3 от ЗДДС.
В ЗДДС липсва легално определение на понятието “основна дейност”. В т. ІІ на писмо с изх. № 91-00-114/18.04.2008 г. на изпълнителния директор на НАП относно съдържанието на понятието “основна дейност” за целите на чл. 96 от ЗДДС са дадени насоки за определяне на обстоятелството, кога доставките по чл. 96, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗДДС (финансови и застрахователни услуги) са свързани с основната дейност. Същото е публикувано на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.
Доколкото във Вашето запитване сте посочили, че дейността на представляваното от Вас лице като партньор на „Изипей“ АД е основна дейност на лицето, приходите от същата под формата на получени „такси по договор“ следва да формират оборот за задължителна регистрация на основания чл. 96, ал. 1 от материалния закон.
Всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по материалния закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар