fbpx

Данъчно третиране на очакваните загуби от финансови активи, определяни според Международен стандарт за финансово отчитане 9 „Финансови инструменти” (МСФО 9), влязъл в сила от 1 януари 2018 г.

Изх. № 24-39-30 Дата: 15.03.2019 год. ЗКПО, чл. 82; ЗКПО, чл. 96, ал. 1; ДР на ЗКПО, § 1, т. 26.ОТНОСНО: Данъчно третиране на очакваните загуби от финансови активи, определяни според Международен стандарт за финансово отчитане 9 „Финансови инструменти” (МСФО 9), влязъл в сила от 1 януари 2018 г.

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и получено в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №24-39-30/19.02.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Към 31.12.2017 г. наличните обезценки (провизии) на кредити са в размер на 100 млн. лв. Те са заделяни според Международен счетоводен стандарт 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване” (МСС 39) и са признавани за данъчни разходи в годината на начисляването им.
Наличните провизии по издадени банкови гаранции са в размер на 1 млн. лв. Заделяни са според Международен счетоводен стандарт 37 „Провизии, условни пасиви и условни активи“ (МСС 37) и съответно не са признавани за данъчни разходи, а са формирали временни данъчни разлики.
Считано от 1 януари 2018 г. е в сила Международен стандарт за финансово отчитане 9 „Финансови инструменти”, според който за всички финансови активи, вкл. и за задбалансовите ангажименти като банковите гаранции, се изчисляват и начисляват очаквани загуби.
В резултат на извършените изчисления, банката е установила необходимост от нови обезценки към 01.01.2018 г. по кредитите в размер на 10 млн. лв. и 1 млн. лв. по наличните издадени гаранции.
Поради влизането в сила на новия стандарт, провизиите за гаранциите по МСС 37 са трансформирани в очаквани загуби по МСФО 9 „Финансови инструменти”.
Съответно новите допълнителни обезценки са осчетоводени на 01.01.2018 г. като намаление на неразпределената печалба за 2017 г.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. При приключването на 2018 г. и изготвянето на годишната данъчна декларация, как следва да се третира за данъчни цели сумата от 11 млн. лв., с която е намалена обложената неразпределена печалба за 2017 г.?
2. Как следва да се третират за данъчни цели начисляваните според новия МСФО 9 „Финансови инструменти” след 1 януари 2018 г. очаквани загуби по издадените банкови гаранции?
Предвид поставените въпроси и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното принципно становище:
Данъчното третиране по реда на ЗКПО е пряко свързано с прилагането на счетоводното законодателство и счетоводното отразяване в случая е от съществено значение. Запитването е свързано с данъчните ефекти, произтичащи от първоначално прилагане на МСФО 9 и по-конкретно с данъчното третиране на очакваните загуби от финансови активи, определяни според МСФО 9.
Според преходните разпоредби на стандарта, той трябва да бъде приложен със задна дата в съответствие с МСС 8 „Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки“. Следователно данните за първата година на прилагане на стандарта (2018 г.) трябва да се изготвя със задна дата, все едно изискванията на МСФО 9 са били прилагани винаги.
С оглед на това изразеното по-долу становище се базира на допускането, че в описания случай са налице основания за промяна в счетоводната политика в резултат на първоначално прилагане на МСФО 9 от 1 януари 2018 г.
При наличие на промяна в счетоводната политика, приложими са разпоредбите на глава тринадесета „Промяна в счетоводната политика“ от ЗКПО и съответните разпоредби от закона, необходими за отразяване на корекциите, произтичащи от промяната.
Следователно доколкото в описания случай е налице възникнал ефект от промяна в счетоводната политика, свързана с признатата от банката обезценка, отразена като корекция в неразпределената печалба, следва да се приложи разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от ЗКПО. Същата постановява, че когато се промени счетоводната политика, при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат за текущата година се коригира по начина и със сумите, с които биха се коригирали данъчните финансови резултати за предходните години, ако променената счетоводна политика е била прилагана през тези години. В случай че променената счетоводна политика е била прилагана през предходните години и в резултат на това биха възникнали данъчни временни разлики, смята се, че те са възникнали и се признават по общия ред на закона (чл. 82, ал. 3 от ЗКПО).
В глава шестнадесета на ЗКПО са регламентирани специфични правила относно данъчното третиране на последващите оценки на финансови активи и пасиви, извършени от финансови институции по смисъла на § 1, т. 26 от ДР на ЗКПО.
Финансовите институции не формират данъчни временни разлики от приходи и разходи от последващи оценки на финансови активи и пасиви (чл. 96 от ЗКПО), както и увеличават/намаляват счетоводния си финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат с печалбите/загубите от последващи оценки на финансови активи и пасиви, признати директно в собствения капитал (чл. 97 от ЗКПО).
Следователно данъчното третиране при промяна в счетоводната политика трябва да е съобразено с посочените правила и на основание чл. 82, ал. 1 от ЗКПО следва да намери отражение в данъчния финансов резултат за годината на промяната.
В обобщение на зададените въпроси може да се отговори по следния начин:

По първи въпрос:
Приложение намира чл. 96, ал. 1 от ЗКПО, съгласно който приходите и разходите от последващи оценки на финансови активи и пасиви, отчетени от финансови институции, се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.
Това означава, че сумата, с която е намалена обложената неразпределена печалба за 2017 г. в размер на 11 млн. лв., формирана от нови обезценки по кредити (10 млн. лв.) и обезценка по наличните издадени гаранции (1 млн. лв.), следва да се третира като ефект от промяна на счетоводната политика. Сумата следва да се посочи в намаление на счетоводния финансов резултат в годишната данъчна декларация за 2018 г., доколкото тези обезценки биха били данъчно признати по реда на чл. 96 от ЗКПО в случай че променената счетоводна политика беше прилагана през съответните минали периоди.
По втори въпрос:
Начисляваните според новия МСФО 9 след 1 януари 2018 г. очаквани загуби по издадените банкови гаранции следва да се признаят за данъчен разход в годината на начисляването им, доколкото попадат в обхвата на чл. 96 от ЗКПО.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. №23-22-1873/14.11. 2014 г.В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” . e постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 23-22-1873/….2014 г. относно прилагане разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка:„Е.У.Д.“ ЕООД е производител на електрическа енергия от възобновяеми източници.

ЗДДФЛ, чл.50,ДОПК, чл.128

2_792-1/10.05.2010ДОПК,чл.128ЗДДФЛ, чл.50 Запитванията Ви са свързани с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ / и в тях излагате следната фактическа обстановка:Съпругата Вие попълнила декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, но не е успяла да я подаде, тъй като е починала на ….03.2010 г.. Посочвате, че е имала доходи от трудови правоотношенияи

Данъчно третиране на доходи, получени от земеделски производител във връзка с причинени вреди върху посеви

3_1080/08.04.2011г.ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 13;ЗДДФЛ, чл. 35, т. 1;ЗДДФЛ, чл. 14, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 50; ЗДДФЛ, чл. 54, ал.1Относно: Данъчно третиране на доходи, получени от земеделски производител във връзка с причинени вреди върху посевиСпоред изложеното в запитването през 2010г. част от посевите върху земята, която обработва лицето, са

Ползване на данъчно облекчение съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и прилагане на осигурителното законодателство при наемане на безработни лица

3_2321/06.11.2017 г.ЗКПО, чл.177, ал. 1, т. 1;ЗКПО, чл.177, ал. 1, т. 2;ЗКПО, чл.177, ал. 1, т. 3;ЗКПО, чл.177, ал. 3;КСО, чл.4, ал.1, т.1Относно: Ползване на данъчно облекчение съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и прилагане на осигурителното законодателство при наемане на безработни лица Според изложеното в запитването, на 25.09.2017 г. е сключен

признаване на данъчни облекчения за наемодателя, ако той е с намалена работоспособност, както и ако се правят доброволни вноски за пенсионно осигуряване в УПФ, за доходи от наем, касаещи наемодатели

Телефон: (02) 98593759Факс: (02) 987 7046 5.Изх. № 20-00-40/25.02.2011г.ЗДДФЛ чл. 44,ал. 4 и ал.5; чл. 45, ал.4; чл. 31, ал.1 относно признаване на данъчни облекченияза наемодателя, ако той е с намалена работоспособност, както и ако се правят доброволни вноски за пенсионно осигуряване в УПФ,за доходи от наем, касаещи наемодателите изразявам следното становище:1. Авансово облагане на

получена от нерегистрирано по ЗДДС лице доставка на стоки -метални елементи от конструкция на сграда

Изх. № 24-32-321……………..Дата: .…………… .2008 г.ОТНОСНО: получена от нерегистрирано по ЗДДС лице доставка на стоки -метални елементи от конструкция на сградаВъв връзка с Ваше писмено запитване до Директора на Дирекция „ОУИ“ – гр. …………, препратено по компетентност вна НАП (вх. № 24-32-321/ 31.10.07 г. и 18.12.2007 г.), Ви уведомявам за следното:Видно от самото запитване и

КСО, чл.4, aл. 3, т. 2

ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” СОФИЯТелефон: (02) 98 59 37 59 Факс: (02) 987 70 4620-00-58/6.04.2010 г.КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2Фактическа обстановка: осигуряване на собственик на ЕООДСъгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност

Прилагане на координационните регламенти

Изх. № ЕП-04-02-12Дата: 22.04.2019 год. Регламент (ЕО) №883/2004, член 11, параграф 1;Регламент (ЕО) №883/2004, член 11, параграф 3, буква „а“;Регламент (ЕО) №987/2009, член 21, параграф 1. ОТНОСНО: Прилагане на координационните регламенти Във Ваше писмено запитване, прието с вх. №ЕП-04-02.12/20.03.2019 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа

Scroll to Top