данъчно третиране на отчуждаване на недвижим имот – собственост на юридическо лице за държавни нужди, съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх.№ 24-35-32
Дата: 10.04.2020 год.

ЗДДС, чл.6, ал.2, т.1

ОТНОСНО: данъчно третиране на отчуждаване на недвижим имот – собственост на юридическо лице за държавни нужди, съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на НАП е заведено Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е закупило през 2018 г. два поземлени имота, като начисленият данък при покупката е приспаднат изцяло като данъчен кредит.
Със Заповед на Областния управител на …. област се отчуждават части от тези поземлени имоти за държавна нужда за изграждане на обект „….. околовръстен път”. Заповедта на областния управител е влязла в сила и за частта на отчуждените имоти дружеството е получило обезщетение от отчуждителя.
Предвид изложената в писмото фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Дружеството извършва ли независима икономическа дейност във връзка с извършеното принудително изземване на собствеността му – отчуждаване на части от имотите за държавни нужди и изплащане на обезщетение за отнемане на собствеността?
2. Счита ли се за доставка на стока отчуждаването на части от имотите по смисъла на ЗДДС и ако е доставка, тя облагаема ли е и каква е данъчната основа върху която следва да се начисли данък върху добавената стойност?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС данъчно задължено по същия закон е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от закона определя като независима икономическа дейност дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Изключенията от обхвата на независимата икономическа дейност са посочени в разпоредбата на чл. 3, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗДДС, по отношение на определени дейности, осъществявани от физически лица. А в разпоредбата на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС са посочени дейностите и доставките, за които държавните и местните органи действат в качеството им на данъчно задължени лица. Други изключения по отношение на обхвата на понятието независима икономическа дейност в ЗДДС не са предвидени. Разпоредбата на чл. 6, ал. 2, т. 1 от ЗДДС приравнява на доставка на стока и прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката в резултат на искане или акт на държавен или местен орган или на основание на закон срещу обезщетение.
Видно от текста на цитираната разпоредба, за да е налице доставка на стока по смисъла на същата, е необходимо да са изпълнени следните условия:
– да е налице прехвърляне на право на собственост;
– това прехвърляне да е в резултат на искане или акт на държавен орган;
– за това прехвърляне да е налице обезщетение.
Принудителното отчуждаване на имоти, частна собственост, за държавни нужди е уредено в разпоредбата на чл. 32 и следващите от Закона за държавната собственост (ЗДС). Съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗДС имоти и части от имоти – собственост на физически или юридически лица, могат да се отчуждават принудително за задоволяване на държавни нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, след предварително и равностойно обезщетение. По силата на чл. 33, ал. 4 от ЗДС отчуждените за задоволяване на държавни нужди имоти стават публична държавна собственост, т.е. държавата придобива правото на собственост върху имота.
Съгласно чл. 34а, ал. 2 от ЗДС, извън случаите на ал. 1 отчуждаването се извършва със заповед на областния управител по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите. В заповедта на областния управител се посочва държавната нужда, за която се отчуждава имотът, видът, местонахождението, размерът, цената (размерът на обезщетението) и собствениците на имота, търговската банка, в която ще бъде внесено обезщетението, и датата, след която ще започне изплащането му на правоимащите (чл. 34в, ал. 1 от ЗДС).
В случая е налице Заповед на областния управител на област ….. за отчуждаване на части от имоти – собственост на дружеството, която заповед е влязла в сила и в която е определен размер на обезщетение за отчуждаването.
Предвид гореизложеното се налага изводът, че в случая са налице условията на чл. 6, ал. 2, т. 1 от ЗДДС и е налице доставка от дружеството към Областна администрация – област …. Същата е облагаема предвид разпоредбата на чл. 12 във връзка с чл. 45 от ЗДДС (предмета на доставката е части от урегулиран поземлен имот) и се дължи данък върху добавената стойност.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон.
Когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена (чл. 67, ал. 2 от ЗДДС). В тези случаи размерът на данъка се определя по формулата по чл. 53, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗДДС.
Доколкото в случая не е посочено, че по отношение на дължим данък върху добавената стойност е определено отделно обезщетение, следва да се приеме, че данъкът е включен в стойността на паричното обезщетение, определено в заповедта на областния управител.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар