fbpx

данъчно третиране на получени услуги по извършване на одит съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № М-26-Б-222
Дата: 31.03.2020 год.
ЗДДС, чл. 21, ал. 1;
ЗДДС, чл. 21, ал. 2;
ЗДДС, чл. 82, ал. 2, т. 3;
ЗДДС, чл. 86, ал. 1, т. 1;
ЗДДС, чл. 117, ал. 1, т. 1;
ЗДДС, чл. 173, ал. 1.

ОТНОСНО: данъчно третиране на получени услуги по извършване на одит съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на НАП, с вх. № ……….. е заведено Ваше писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка:
„…….“ ЕООД (дружеството) е търговско дружество, което произвежда лекарствени продукти и медицински изделия, чието приложение е свързано с диагностика, профилактика и лечение на инфекциозни заболявания. В запитването е посочено, че дружеството е получател по фактура с основание: „Такса за извършване на одит“. Доставчик по фактурата е Световната здравна организация, с централа в Швейцария.
Предвид изложената в писмото фактическа обстановка e поставен следният въпрос:
По смисъла на ЗДДС освободена доставка ли е таксата за извършване на одит съгласно „Конвенция за привилегиите и имунитетите на специализираните организации“?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
На основание чл. 173, ал. 1 от ЗДДС за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка.
Конвенцията за привилегиите и имунитетите на специализираните организации (Конвенцията, обн. ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г.) е относима и към Световната здравна организация (чл. I, Раздел 1). С Указ № 388 на Президиума на Народното събрание от 3.V.1968 г. се одобрява присъединяването на България към конвенцията (ДВ, бр. 37 от 1968 г.) и е в сила и към настоящия момент. Съгласно чл. III, Раздел 9 от Конвенцията специализираните организации, техните активи, доходи и други имущества:
а) се освобождават от всякакви преки данъци; все пак специализираните организации няма да искат освобождаване от данъци, ненадминаващи обикновено възнаграждение за услуги от обществена полезност;
b) се освобождават от всякакви мита и всякакви забрани и ограничения за внос или износ по отношение на внасяни или изнасяни от тях предмети за официални цели; обаче така безмитно внесените предмети няма да се продават на територията на страната, в която са внесени, освен при условия, които правителството на тази страна е одобрило;
с) се освобождават от всякакви мита и всякакви забрани и ограничения за внос или износ по отношение на техните издания.
Видно от горецитирания текст, за Световната здравна организация като специализирана организация не се предвижда освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност, т.е. за същата не е приложима разпоредбата на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС.
За да се приложи определен режим на облагане с данък върху добавената стойност на доставките на услуги, е необходимо правилно да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка. В зависимост от това се определя приложимият данъчен закон – за доставките с място на изпълнение на територията на страната – ЗДДС, а за тези с място на изпълнение извън територията на страната – данъчният закон по местоизпълнение на доставката. Това е определящо относно цялостното данъчно третиране на съответната услуга, приложимата данъчна ставка, лицето – платец на данъка и възникването на задължения във връзка със съответния регистрационен режим.
Общите правила за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга се съдържат в разпоредбата на чл. 21, ал. 1 и 2 от ЗДДС (съответно чл. 44 и 45 от Директива 2006/112/ЕО). Според разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя. В чл. 21, ал. 3 и 4 от ЗДДС са предвидени изключения от общото правило за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга.
На основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги – когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от същия закон.
Доколкото в случая, изложен в запитването, липсва информация, според която за определяне мястото на изпълнение на доставката да се приложи някое от изключенията, предвидени в чл. 21, ал. 3 и 4 от ЗДДС, то приложение ще намери чл. 21, ал. 2 от същия закон и доставката ще е с място на изпълнение на територията на страната. При условие, че доставчикът – Световната здравна организация е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната, включително чрез постоянен обект, данъкът е изискуем от получателя – българското дружество на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. В този случай, за тази доставка на услуга, за доставчика не следва да възникнат данъчни задължения за ДДС нито на територията на страната, нито на територията на Швейцария.
На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, в качеството си на получател по доставката, за дружеството ще възникне задължение да начисли данъка като издаде протокол съгласно чл. 117, ал. 1, т. 1 от ЗДДС не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем, като издаденият протокол следва да съдържа реквизитите, посочени в разпоредбата на чл. 117, ал. 2 от закона.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при издаване на справки за образувани изпълнителни дела от Централния регистър на длъжниците в Република България на ………………….

Изх. № 92-00-807#1Дата 05.10.2012 г. ЗДДС, чл. 3, ал. 1; ЗДДС, чл. 3, ал. 2; ЗДДС, чл. 12, ал. 1; ЗДДС, чл. 21, ал. 1; ЗДДС, чл. 21, ал. 2; ЗДДС, чл. 26; ЗДДС, чл. 113.Относно: прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при издаване на справки за образувани изпълнителни дела от Централния

КРМСФО 13 – Програми за лоялност на клиентите

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009КРМСФО РАЗЯСНЕНИЕ 13Програми за лоялност на клиентитеПРЕПРАТКИ– МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки– МСС 18 Приходи– МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активиОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ1 Програмите за лоялност на клиентите се използват от предприятията, за да осигурят на клиентите стимули да купуват

Прилагане на чл. 29, т. 1 от Закона за облагане доходите на физическите лица

Изх. № 92-00-111Дата: 09.04.2010 год.ЗДДФЛ, чл.29, т.1ОТНОСНО: Прилагане на чл. 29, т. 1 от Закона за облагане доходите на физическите лицаПриложено, препращаме Ви по компетентност запитването на г-н ……., постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 94-00-111/10.02.2010 г., с молба да ни предоставите копие от Вашия отговор до лицето. Нашето становище

Счетоводно и данъчно третиране на извършени апортни вноски с дялове

.3_1327/12.08.2020 г. ЗКПО, чл. 75, ал. 1; ЗКПО, чл. 75, ал. 2;ЗКПО чл. 75, ал. 3;ДОПК, чл. 101, ал. 4;ДОПК, чл. 102, ал. 4;ДОПК, чл. 103, ал. 1 Относно: Счетоводно и данъчно третиране на извършени апортни вноски с дялове Според изложеното в запитването „В“ ООД притежава дялове в предприятия, представени в баланса на обща стойност

ЗДДС, чл.17, aл. 2,ППЗДДС, чл.79, aл. 3, т. 1,ЗДДС, чл.115, aл. 3

2_1462-1/28.11.2013г.ЗДДС, чл.115, ал.3ЗДДС, чл.17, ал.2ППЗДДС чл.79, ал.3, т.1 В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № ……,в което е описана следната фактическа обстановка: „Х“ ЕООД е с основен предмет на дейност търговия на едро с хранителни стоки в страната и чужбина. Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Извършва

това какво е данъчното третиране на тези разходи и дължат ли се върху тях социални осигуровки.

2_1065/12.10.2015г.ЗКПО – чл.26, т.1 и 2; чл.204, т.2; чл.205; чл.206, ал.1; §1, т.34 от ДР;КСО- чл.6, ал.2 и 3; чл.6, ал.11; чл.10, ал.1;ЗЗО- чл.40, ал.1, т.1;НЕВДПОВ- чл.2, ал.1, 2, 3 и 4; Излагате следната фактическа обстановка: Дружеството Ви стопанисва саll център, от който се извършва приемане на обаждания и услуги по обработка на данни, свързани

коригиране на погрешно съставени документи по реда на Закона за данък върху добавената стойност

3_6044/18.12.2008 г.ЗДДС, чл. 114, ал.1, т.2;ЗДДС, чл. 116;ППЗДДС, чл. 113, ал. 4Относно: коригиране на погрешно съставени документи по реда на Закона за данък върху добавената стойностФактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Едноличен търговец е получател по доставки задокументирането на които са издадени 8 броя фактури. Първоначално за тези доставки (СМР на обект „Къща за

данъчно третиране на получена услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № М-11-02-141Дата: 06.12.2017 год. ЗДДС, чл. 21, ал. 2; ЗДДС, чл. 82, ал. 2. ОТНОСНО: данъчно третиране на получена услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) В Централно управление на Националната агенция за приходите е заведено с вх. № М-11-02-141/04.10.2017 г. Ваше писмено

Scroll to Top