данъчно третиране на получени услуги по извършване на одит съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № М-26-Б-222
Дата: 31.03.2020 год.
ЗДДС, чл. 21, ал. 1;
ЗДДС, чл. 21, ал. 2;
ЗДДС, чл. 82, ал. 2, т. 3;
ЗДДС, чл. 86, ал. 1, т. 1;
ЗДДС, чл. 117, ал. 1, т. 1;
ЗДДС, чл. 173, ал. 1.

ОТНОСНО: данъчно третиране на получени услуги по извършване на одит съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на НАП, с вх. № ……….. е заведено Ваше писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка:
„…….“ ЕООД (дружеството) е търговско дружество, което произвежда лекарствени продукти и медицински изделия, чието приложение е свързано с диагностика, профилактика и лечение на инфекциозни заболявания. В запитването е посочено, че дружеството е получател по фактура с основание: „Такса за извършване на одит“. Доставчик по фактурата е Световната здравна организация, с централа в Швейцария.
Предвид изложената в писмото фактическа обстановка e поставен следният въпрос:
По смисъла на ЗДДС освободена доставка ли е таксата за извършване на одит съгласно „Конвенция за привилегиите и имунитетите на специализираните организации“?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
На основание чл. 173, ал. 1 от ЗДДС за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка.
Конвенцията за привилегиите и имунитетите на специализираните организации (Конвенцията, обн. ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г.) е относима и към Световната здравна организация (чл. I, Раздел 1). С Указ № 388 на Президиума на Народното събрание от 3.V.1968 г. се одобрява присъединяването на България към конвенцията (ДВ, бр. 37 от 1968 г.) и е в сила и към настоящия момент. Съгласно чл. III, Раздел 9 от Конвенцията специализираните организации, техните активи, доходи и други имущества:
а) се освобождават от всякакви преки данъци; все пак специализираните организации няма да искат освобождаване от данъци, ненадминаващи обикновено възнаграждение за услуги от обществена полезност;
b) се освобождават от всякакви мита и всякакви забрани и ограничения за внос или износ по отношение на внасяни или изнасяни от тях предмети за официални цели; обаче така безмитно внесените предмети няма да се продават на територията на страната, в която са внесени, освен при условия, които правителството на тази страна е одобрило;
с) се освобождават от всякакви мита и всякакви забрани и ограничения за внос или износ по отношение на техните издания.
Видно от горецитирания текст, за Световната здравна организация като специализирана организация не се предвижда освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност, т.е. за същата не е приложима разпоредбата на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС.
За да се приложи определен режим на облагане с данък върху добавената стойност на доставките на услуги, е необходимо правилно да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка. В зависимост от това се определя приложимият данъчен закон – за доставките с място на изпълнение на територията на страната – ЗДДС, а за тези с място на изпълнение извън територията на страната – данъчният закон по местоизпълнение на доставката. Това е определящо относно цялостното данъчно третиране на съответната услуга, приложимата данъчна ставка, лицето – платец на данъка и възникването на задължения във връзка със съответния регистрационен режим.
Общите правила за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга се съдържат в разпоредбата на чл. 21, ал. 1 и 2 от ЗДДС (съответно чл. 44 и 45 от Директива 2006/112/ЕО). Според разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя. В чл. 21, ал. 3 и 4 от ЗДДС са предвидени изключения от общото правило за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга.
На основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги – когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от същия закон.
Доколкото в случая, изложен в запитването, липсва информация, според която за определяне мястото на изпълнение на доставката да се приложи някое от изключенията, предвидени в чл. 21, ал. 3 и 4 от ЗДДС, то приложение ще намери чл. 21, ал. 2 от същия закон и доставката ще е с място на изпълнение на територията на страната. При условие, че доставчикът – Световната здравна организация е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната, включително чрез постоянен обект, данъкът е изискуем от получателя – българското дружество на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. В този случай, за тази доставка на услуга, за доставчика не следва да възникнат данъчни задължения за ДДС нито на територията на страната, нито на територията на Швейцария.
На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, в качеството си на получател по доставката, за дружеството ще възникне задължение да начисли данъка като издаде протокол съгласно чл. 117, ал. 1, т. 1 от ЗДДС не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем, като издаденият протокол следва да съдържа реквизитите, посочени в разпоредбата на чл. 117, ал. 2 от закона.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар