fbpx

Данъчно третиране на получена услуга от данъчно задължено лице, регистрирано по данък върху добавената стойност (ДДС) в друга държава членка

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получена услуга от данъчно задължено лице, регистрирано по данък върху добавената стойност (ДДС) в друга държава членка

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-112 от 28.04.2020 г., препратено по компетентност от ТД на НАП …, офис ….., относно данъчно третиране на получена услуга от данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС на територията на друга държава членка.
Съгласно изложената фактическа обстановка, през месец февруари на имейла на дружеството сте получили писмо от фирма в Германия, в което е изискана актуална информация за фирмата, която представлявате. След попълването от Ваша страна на информацията, без да обърнете внимание на изписаното по-долу в писмото, сте върнали обратен имейл в отговор.
На 10-ти април 2020 година получавате фактура от немската фирма на стойност 711 евро без данък върху добавената стойност за включване в някакъв регистър. Върнали сте отговор на изпращача, че отказвате въпросната услуга и връщате фактурата.
В последващо писмо от страна на чуждестранното лице е отговорено, че след като сте подписали обратната разписка за получаване на документа, няма как да сторнират фактурата. Посочват, че е трябвало да откажете поръчката, преди да бъдете включени в някакъв регистър. Също така, след кореспонденция с тях, става ясно, че контрагентът няма да анулира фактурата и настоява плащане от Ваша страна по същата.
Във връзка с изложеното по-горе, сте поставили следния въпрос:
След като представляваното от Вас дружество не е съгласно с извършената услуга и имате съмнения за нейното извършване след като не разполагате с доказателства за това, следва ли да бъде издаден протокол по чл.117 от материалния закон с начислен данък върху добавената стойност със ставка на данъка – 20 на сто?
Към горецитираното запитване сте приложили копия на документи (кореспонденция) на български и английски език.
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставеният въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното принципно становище:
По смисъла на чл.21, ал.2 от материалния закон, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
В тази връзка, обръщам внимание, че по силата на чл.82, ал.2, т.3 от същия нормативен акт, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на нашата страна и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги, когато същият е данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6 от закона.
На основание чл.86, ал.1 от ЗДДС, регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като: издаде данъчен документ, в който посочи данъкът на отделен ред; включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл.125 за съответния данъчен период; и посочи същият документ в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
Във връзка с изложеното по-горе, считам, че по фактурата за получена услуга от представляваното от Вас дружество, издадена от данъчно задължено лице – доставчик, който е установен и регистриран по ДДС в Германия, която услуга e облагаема, данъкът е изискуем от лицето – посочено като получател, което е длъжно да издаде данъчен документ – протокол с реквизитите по чл.117, ал.2 от закона, с който да начисли дължимия данък върху добавената стойност.
Обръщам внимание, че за възникнали търговски отношения между частно правни субекти, каквито са фирмата, която представлявате и съответното чуждестранно данъчно задължено лице, установено на територията на друга държава членка, Националната агенция за приходите не би могла да играе ролята на арбитър в спорове от такъв характер. Доказателствата, относно извършването или получаването на конкретна доставка, са в тежест на лицата, посочени като контрагенти по същата.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗЗО, параграф 16,ЗЗО, чл.33, aл. 1,ЗЗО, чл.33, aл. 2,ЗЗО, чл.40а, aл. 2,ЗЗО, чл.34, aл. 1,ЗЗО, чл.40а, aл. 3

5_124/21.03.2008 ЗЗО, чл.33, ал.1и ал.2 , чл.34, ал.1 , чл.40а, ал.2 и ал.3 ПЗРЗЗО §16 фактическа обстановка:1. българска гражданка не е внасяла здравни осигуровки в България, защото работи и се осигурява в Канада; 2. българска гражданка заминава за Холандия, където съпругът и ще я осигурява;въпроси:1.важи ли здравната й осигуровка в България и как бе следвало

ЗМДТ, чл.22

. 08-Т-1Дата: 21.01.2009 год.ЗМДТ, чл. 22. В отговор на поставения от Вас въпрос изразяваме следното становище:По силата на чл. 22 ЗМДТ общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,5 до 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.Законовата разпоредба фиксира еднакви граници при данъка върху

Задължително здравно осигуряване на лице, освободено от българско и придобило испанско гражданство

ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /На Ваш изх. № 1772/12 от 09.07.2012 г./Относно: Задължително здравно осигуряване на лице, освободено от  българско гражданство и придобило испанско гражданство.Във връзка с постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите /НАП/ Ваше писмо с вх. № ………………………….. г. по описа на ЦУ на НАП, изпратено

Писмо с Изх. №23-29-42; 22.07.2019 г.; чл. 6, ал. 2, т. 2 от ЗДДС; чл. 13, ал. 1 от ЗДДС ; чл. 63, ал. 1 от ЗДДС ; чл. 63, ал. 4 от ЗДДС ; чл. 117, ал. 2 от ЗДДС ; чл. 58, ал. 3 от П

Изх. №23-29-4222.07.2019 г. чл. 6, ал. 2, т. 2 от ЗДДСчл. 13, ал. 1 от ЗДДС чл. 63, ал. 1 от ЗДДС чл. 63, ал. 4 от ЗДДС чл. 117, ал. 2 от ЗДДС чл. 58, ал. 3 от ППЗДДС чл. 58, ал. 4 от ППЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:„Х“ ЕООД произвежда

Прилагане на разпоредби на ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО във връзка с допълнително доброволно пенсионно осигуряване в размер до 60 лв. месечно

Относно: Прилагане на разпоредби на ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО във връзка с допълнително доброволно пенсионно осигуряване в размер до 60 лв. месечноВъв връзка с постъпило запитване вх. № ……./04.02.2015г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Ви уведомявам:В запитването е посочено, че през 2015г. работодателят на „А“ ЕООД иска да представи на работниците и служителите социални

ЗДДС, чл.96, aл. 1,ЗДДС, чл.97а, aл. 2,ЗДДС, чл.12, aл. 1

Постъпило е писмено запитване с вх. № 96-00-197/ 28.05.2015г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ………..В него е изложенаследната фактическа обстановка:Дружеството притежава лиценз за туроператор, но към момента осъществява само дейност като туристически агент, като използва сайта си в интернет за предлагане на туристически продукти на различни хотели и туроператори.Запитването е във връзка с

окончателен размер на осигурителен доход за 2009г., върху който се дължат здравноосигурителни вноски, изразяваме следното становище :

1_21/02.02.2010г.ЗЗО, чл.40,ал.5 Във връзка с Ваше запитване с вх.№ …………., постъпило вДирекция „ОУИ” – гр……….., относно окончателен размер на осигурителен доход за 2009г., върху който се дължат здравноосигурителни вноски, изразяваме следното становище :В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Български гражданин е нает по трудов договор без посредник от казахстанска фирма. Трудът се полага в Република

данъчното третиране за целите на ЗДДС – чл. 32, ал. 1, на доставки, свързани с международния стоков трафик и доставки на стоки на чуждестранно лице, регистрирано в свободна безмитна зона

Изх. №24-34-288Дата:18.04.2008 год.Относно: данъчното третиране за целите на ЗДДС – чл. 32, ал. 1, на доставки, свързани с международния стоков трафик и доставки на стоки на чуждестранно лице, регистрирано в свободна безмитна зонаВъв Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-288/30.03.2008г. е изложена следната фактическа обстановка:Дружество, установено на територията на страната ни,

Scroll to Top