Данъчно третиране на стопанска дейност на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. №23-22-1056/19.06.2019 г.
ЗКПО – чл. 2, ал. 1, т. 1;
ЗКПО – чл. 1, т. 9;
ЗКПО – чл. 92;
ТЗ – чл. 1;
ЗСч – чл. 35, СС 9 – §3.2 и §8.2;
ЗЮЛНЦ – чл. 3, ал. 2 -6

ОТНОСНО: Данъчно третиране на стопанска дейност на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Сдружението през изминалата година (2018 г.) е извършвало стопанска дейност. Сключен е договор за проучване на проект за трансгранично сътрудничество на една фирма. Друга дейност не е извършвана и няма доходи от друга стопанска дейност. В годишната данъчна декларация е деклариран дохода, но върху същият е начислен данък.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Дължи ли се данък върху дохода, който е получило сдружението през годината?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
От публично достъпните търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е видно, че сдружението е вписано по реда на Закона за търговския регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) на 12.03.2018 г.
Доколкото към запитването не е приложен договорът, то не може да прецени по категоричен начин естеството на доходите – дали са от нестопанската дейност на сдружението или са от стопанска му дейност. Предвид на което, изразявам принципно становище.
За да се определи една дейност като нестопанска, същата следва да е изцяло съобразена и да отговаря на изискванията на чл. 3 от ЗЮЛНЦ. Извършването на стопанска дейност и нейният предмет са регламентирани в същата норма (чл. 3, ал. 2 – 6) от ЗЮЛНЦ.
Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗЮЛНЦ юридическите лица с нестопанска цел определят свободно средствата за постигане на техните цели. Въпреки, че естеството на целта, за осъществяването на която се създават тези лица е нестопанска, предвид чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ същите могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.
Предвид горното, макар и да не са търговци по своя статут, каквито са например търговските дружества, юридическите лица с нестопанска цел са данъчно задължени на основание чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 1, т. 2 от ЗКПО в случаите, когато извършват сделки по чл. 1 от Търговския закон (ТЗ), както и когато отдават под наем движимо и недвижимо имущество.
Изброяването на сделките в чл. 1, ал. 1 от ТЗ е неизчерпателно, особено по отношение на услугите, визирани в т. 13 на същата разпоредба. Без да абсолютизира изискването да се извършва дейност в разновидностите, посочени в цитираната правна норма, ТЗ отказва качеството на търговец единствено в строго определени случаи (чл. 2 от ТЗ) и то по отношение на физически лица. В резултат на това, за да се определи една дейност, осъществявана от юридическо лице с нестопанска цел, като търговска/стопанска, тя следва да отговаря на следните критерии:
-дейността да се извършва по занятие, да е източник на постоянен, регулярен доход и дейността да се осъществява с цел печалба (не е необходимо печалбата фактически да е реализирана) или дейността да се осъществява в частен интерес на юридическото лице;
-цените на предоставените услуги или стоки да се формират на пазарен принцип.
Във връзка с гореизложеното, при преценка на данъчното третиране на извършването от сдружението на стопанска дейност, следва да се има предвид, че ако тази дейност отговаря на посочените по-горе критерии, както и отдаването под наем на движимо и недвижимо имущество, то печалбите подлежат на облагане с корпоративен данък по реда на част втора от ЗКПО.
Съгласно чл. 35 от Закона за счетоводството (ЗСч), предприятия – юридически лица с нестопанска цел, съставят годишните си финансови отчети на база национален счетоводен стандарт. В приложимия стандарт 9 „Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност“, с § 3.2 е регламентирано, че предприятията с нестопанска дейност съставят индивидуален сметкоплан, в който предвиждат сметки за отделно отчитане на нестопанската от стопанската дейност, както и за отделно отчитане на приходите и разходите, свързани с тези дейности. В § 8.2 от стандарта се изисква, когато предприятията с нестопанска дейност осъществяват и стопанска дейност, те да съставят отчет за приходите и разходите за стопанската си дейност в двустранна или едностранна форма, съгласно изискванията на стандарт 1 „Представяне на финансови отчети“. За целите на ЗКПО счетоводният финансов резултат от отчета за приходи и разходи за стопанската дейност подлежи на данъчно преобразуване при определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък.
Следователно, ако приходите (печалбите) по сключения договор са от стопанска дейност на сдружението, то тези печалби подлежат на облагане с корпоративен данък по реда на част втора от ЗКПО, за което както сте посочили сте подали ГДД по чл. 92 от ЗКПО.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар