fbpx

данъчно третиране на сумите, предоставени по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, когато физическото лице е избрало да се облага по реда на чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-24-36-64
Дата: 14.02.2019 год.
ЗДДФЛ, чл. 29а

ОТНОСНО: данъчно третиране на сумите, предоставени по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, когато физическото лице е избрало да се облага по реда на чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване до дирекция ОДОП …, препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №М-24-36-64 от 19.12.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:

Като физическо лице – регистриран земеделски стопанин, сте избрали да облагате доходите от стопанската си дейност по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ и като такъв получавате помощи под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, въз основа на подадено Заявление за държавна помощ по глава Четвърта „а“ от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Посочили сте, че през предходните години (2014, 2015, 2016 и 2017 г.) тези суми са декларирани като държавни помощи в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и по-конкретно в Приложение № 2, Част ІІІ, т. 1.2.

Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Помощта под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола облагаем доход ли е за земеделския стопанин? В случай че помощта е необлагаем доход, може ли внесеният данък да бъде възстановен и по какъв ред?
2. Къде трябва да бъде посочена помощта в Приложение № 2 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г.?

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище по направеното запитване:
На основание чл. 29а от ЗДДФЛ, физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от същия закон. Правото на избор се упражнява чрез подаване на декларация по образец до 31 декември на предходната година, като този ред на облагане се прилага за срок, не по-кратък от 5 последователни данъчни години (чл. 29а, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ). На основание чл. 29а, ал. 7 от ЗДДФЛ физическите лица – земеделски стопани, които са избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна по чл. 28, са задължени да прилагат Закона за счетоводството (ЗСч), като за тази цел се приравняват на еднолични търговци.
Предвид разпоредбите на чл. 29а, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ, в тези случаи облагаемият доход от стопанската дейност на земеделския стопанин е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба, като в него:
* не се включва финансовият резултат за доходи, които съгласно чл. 11 са придобити през данъчни години, предхождащи данъчната година, от която започва облагането на доходите с данък по чл. 14, ал. 2, и за които приходът възниква и следва да се начисли в периода на облагане със същия данък;
* се включва финансовият резултат за доходи, които съгласно чл. 11 са придобити през периода на облагане с данък по чл. 14, ал. 2 и които не участват при формиране на счетоводния финансов резултат за годината на придобиване или за следващи години.
Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗДДФЛ „доход от стопанска дейност на физически лица“ за целите на чл. 29а е доходът от дейността за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които не са търговци по смисъла на Търговския закон.
Предвид цитираните разпоредби данъчното третиране на сумите, предоставени по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, за лицата, които са избрали да се облагат по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ, какъвто е и конкретният случай, е обвързано с начина на отчитането им според счетоводното законодателство. Иначе казано, доколкото в съответствие със ЗСч и приложимите счетоводни стандарти въпросните суми са отчетени като приход през течение на годината, те следва да се посочват на ред 1.2. в Част ІІІ на Приложение № 2 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Следва да имате предвид, че разясняването на счетоводното законодателство е извън функционалната компетентност на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. В тази връзка следва да се обърнете към дирекция „Данъчна политика“ в Министерство на финансите, която на основание чл. 22, т. 8 от Устройствения правилник на Министерството на финансите разполага с правомощие да изготвя становища по прилагане на счетоводното законодателство.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане разпоредбите на ЗДДС при извършване на услуги по настаняване на туристи в Румъния от регистриран туроператор.

1121/03.11.2015Чл.21, ал.4, т.1, б.“в“ ЗДДСЧл.86, ал.3 ЗДДСОтносно: Прилагане разпоредбите на ЗДДС при извършване на услуги по настаняване на туристи в Румъния от регистриран туроператор.В писмено запитване, постъпило в деловодството на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……. с вх. № ………г. сте описали следната фактическа обстановка:„ОБ“ ЕООД е търговско дружество – регистриран туроператор с основен предмет

прилагането на разпоредбите на Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-04-313/09.05.2014 г.ДДС, чл. 45, ал.1; чл. 45, ал.3 отДДС, чл. 45, ал.5, т.1 и т.2В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване относноприлагането на разпоредбите на Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС).Фактическата обстановка изложена в запитването е следната: ЕООД има намерение да погаси задълженията на друго търговско дружество по изпълнително

Становище на НАП с Изх. №20-00-334 от 04.09. 2019 г.

Изх. №20-00-33404.09. 2019 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №20-00-334/16.08.2019 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Основна дейност на дружеството Ви са обучения и консултации в областта на ИТ технологиите. Обученията се състоят от теоретична/лекционна част

Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № 24-39-141Дата: 09.01.2018 год. ЗДДФЛ, чл. 12; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 9; ЗДДФЛ, чл. 16; ЗДДФЛ, 35, т. 3; ЗДДФЛ, чл. 44а. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Във Ваше писмо, препратено в ЦУ на НАП и заведено с вх. №24-39-141 от 30.10.2017 г., е

авансово определяне на данъка за лице, получаващо доходи по извънтрудови правоотношения /граждански договор/ и вида на служебната бележка предвид разпоредбите на ЗДДФЛ, Ви уведомявам следното:<br

5_ Изх.№ 20-00-853/09.06.2008г.ЗДДФЛ, чл 29; чл.43, ал.1 и 2; чл. 45, ал.4;чл. 73ДОПК, чл. 85относно:авансово определяне на данъка за лице, получаващо доходи по извънтрудови правоотношения/граждански договор/ и вида на служебната бележка предвид разпоредбите на ЗДДФЛ, Ви уведомявам следното: В чл. 29 на ЗДДФЛ са регламентирани облагаемите доходи от стопанска дейност на физическите лица, които не

сделките с благородни метали.

2_2573/14.12.2009Наредба № Н-18/2006, чл.25, ал.2Отправили степисмено запитванедоДирекция „ОУИ”-…..,в което сте изложили следната фактическа обстановка: Фирмата Ви е в процес на разработване на електронен магазинза продажба наювелирни изделия, като част от тяхевентуално ще са сребърни. Търговията ще се извършва чрез поръчки, подавани от клиентите в сайта, а стоката ще получават посредством куриерска служба. Заплащането ще се

счетоводно и данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане на откраднат краткосрочен актив – парични средства в брой.

3_2720/08.06.2009 г.ЗКПО, чл. 28, ал. 1; ЗКПО, чл. 28, ал. 5Относно: счетоводно и данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане на откраднат краткосрочен актив – парични средства в брой.Съгласно разпоредбите на т. 1 от Счетоводен стандарт 32 „Финансови инструменти” паричните суми представляват финансов актив, т.е. в счетоводен аспект те следва да се третират съгласно

здравно осигуряване на чуждестранно лице, гражданин на държава членка на ЕС, упражняващо дейност като собственик на еднолично дружество на територията на Република България, изразяваме следното ста

1_13/25.01.2008г.ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6 от ЗЗОУважаеми господин ……………..,Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх. № …………… вДирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. …., относноздравно осигуряване на чуждестранно лице, гражданин на държава членка на ЕС, упражняващо дейност като собственик наеднолично дружество на територията на Република България, изразявамеследното становище: На основание

Scroll to Top