данъчно третиране на сумите, предоставени по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, когато физическото лице е избрало да се облага по реда на чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-24-36-64
Дата: 14.02.2019 год.
ЗДДФЛ, чл. 29а

ОТНОСНО: данъчно третиране на сумите, предоставени по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, когато физическото лице е избрало да се облага по реда на чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване до дирекция ОДОП …, препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №М-24-36-64 от 19.12.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:

Като физическо лице – регистриран земеделски стопанин, сте избрали да облагате доходите от стопанската си дейност по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ и като такъв получавате помощи под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, въз основа на подадено Заявление за държавна помощ по глава Четвърта „а“ от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Посочили сте, че през предходните години (2014, 2015, 2016 и 2017 г.) тези суми са декларирани като държавни помощи в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и по-конкретно в Приложение № 2, Част ІІІ, т. 1.2.

Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Помощта под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола облагаем доход ли е за земеделския стопанин? В случай че помощта е необлагаем доход, може ли внесеният данък да бъде възстановен и по какъв ред?
2. Къде трябва да бъде посочена помощта в Приложение № 2 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г.?

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище по направеното запитване:
На основание чл. 29а от ЗДДФЛ, физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от същия закон. Правото на избор се упражнява чрез подаване на декларация по образец до 31 декември на предходната година, като този ред на облагане се прилага за срок, не по-кратък от 5 последователни данъчни години (чл. 29а, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ). На основание чл. 29а, ал. 7 от ЗДДФЛ физическите лица – земеделски стопани, които са избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна по чл. 28, са задължени да прилагат Закона за счетоводството (ЗСч), като за тази цел се приравняват на еднолични търговци.
Предвид разпоредбите на чл. 29а, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ, в тези случаи облагаемият доход от стопанската дейност на земеделския стопанин е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба, като в него:
* не се включва финансовият резултат за доходи, които съгласно чл. 11 са придобити през данъчни години, предхождащи данъчната година, от която започва облагането на доходите с данък по чл. 14, ал. 2, и за които приходът възниква и следва да се начисли в периода на облагане със същия данък;
* се включва финансовият резултат за доходи, които съгласно чл. 11 са придобити през периода на облагане с данък по чл. 14, ал. 2 и които не участват при формиране на счетоводния финансов резултат за годината на придобиване или за следващи години.
Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗДДФЛ „доход от стопанска дейност на физически лица“ за целите на чл. 29а е доходът от дейността за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които не са търговци по смисъла на Търговския закон.
Предвид цитираните разпоредби данъчното третиране на сумите, предоставени по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, за лицата, които са избрали да се облагат по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ, какъвто е и конкретният случай, е обвързано с начина на отчитането им според счетоводното законодателство. Иначе казано, доколкото в съответствие със ЗСч и приложимите счетоводни стандарти въпросните суми са отчетени като приход през течение на годината, те следва да се посочват на ред 1.2. в Част ІІІ на Приложение № 2 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Следва да имате предвид, че разясняването на счетоводното законодателство е извън функционалната компетентност на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. В тази връзка следва да се обърнете към дирекция „Данъчна политика“ в Министерство на финансите, която на основание чл. 22, т. 8 от Устройствения правилник на Министерството на финансите разполага с правомощие да изготвя становища по прилагане на счетоводното законодателство.

5/5

Вашият коментар