данъчно третиране на сумите, предоставени по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, на физически лица – земеделски стопани, които се облагат по реда на чл. 29, ал. 1, т. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-24-36-55
Дата: 14.02.2019 год.
ЗДДФЛ, чл. 29, ал. 1

ОТНОСНО: данъчно третиране на сумите, предоставени по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, на физически лица – земеделски стопани, които се облагат по реда на чл. 29, ал. 1, т. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с Ваше писмо препратено от дирекция ОДОП …. в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №М-24-36-55 от 29.11.2018 г., изразявам следното становище:

Механизмът за определяне и предоставяне на средства по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, се съдържа в разпоредбите на глава четвърта „а“ от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Съгласно чл. 47б, ал. 2 и чл. 47г, ал. 4 от ЗПЗП държавната помощ се предоставя за закупен газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. Към заявлението за държавна помощ се прилагат копия от и опис на фактурите за закупен газьол и други изискуеми документи (чл. 47в, ал. 3 от ЗПЗП).
Съгласно чл. 47г от ЗПЗП максимално допустимото количество газьол в литри, за което може да се възстанови част от стойността на акциза, се изчислява съобразно Методика за определяне на индивидуалните годишни квоти във връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. За всеки земеделски стопанин се определя индивидуална годишна квота в литри и се възстановява частта от стойността на акциза, представляваща индивидуалния размер на държавната помощ, определен по реда на чл. 47б, ал. 4 от ЗПЗП. Министърът на земеделието, храните и горите, в качеството си на администратор на тази държавна помощ, издава заповед за утвърждаване на уведомление за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ, което съдържа идентификация на лицата, индивидуалния размер на държавната помощ за всеки земеделски стопанин, данни за банковите сметки, по които ще бъдат възстановени парите (чл. 47б, ал. 5 от ЗПЗП).
В раздел VІІ от глава трета на ЗАДС е регламентиран специален ред за възстановяване на акциз върху закупен газьол, използван в първично селскостопанско производство. На основание чл. 45д, ал. 1 от ЗАДС Агенция „Митници“ възстановява частта от стойността на акциза, представляваща индивидуалните размери на държавната помощ, определени по реда на глава четвърта „а“ от ЗПЗП като превежда на Държавен фонд „Земеделие“ сумите за изплащане на земеделските стопани. Възстановяването се извършва въз основа на заповедта и уведомлението на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 47б, ал. 5 от ЗПЗП.
Предвид изложеното по-горе, по своята икономическа същност и правна характеристика държавната помощ по глава четвърта „а“ от ЗПЗП представлява възстановен косвен данък (акциз). Възстановените косвени данъци (ДДС и акцизи) не са елемент на дохода и съответно не подлежат на облагане с данък по реда на ЗДДФЛ.

5/5

Вашият коментар