Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба Н-18) във връзка с доставка на физическа книга – игра на лица от ЕС и трети страни

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба Н-18) във връзка с доставка на физическа книга – игра на лица от ЕС и трети страни

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-147 от 03.06.2020 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София с техен изх. № М-26-С-367#1 от 03.06.2020 г. и Дирекция ОДОП гр. … с техен изх. № 480-1/ 11.06.2020 г., относно данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин във връзка с доставка на физическа книга – игра на лица от ЕС и трети страни.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице, регистрирано по материалния закон иска да издаде физическа книга – игра. За осъществяването на проекта ще използва американската платформа Kickstarter – платформа за групово финансиране, свързваща създателите на иновации с фенове. Същата работи на следния принцип: разработчикът на проекта (българското дружество) го представя като идея чрез платформата, през която потребителите от цял свят имат възможност да платят с цел финансиране осъществяването на проекта, поръчвайки си предварително съответен брой от продукта. Договор за това не се сключва. До завършването на рекламната кампания потребителите могат да си поискат обратно парите или да увеличат предоставената от тях сума, като след приключването на кампанията предоставените суми не подлежат на връщане. Същевременно, средствата се считат за предоставени на добра воля, тъй като не се гарантира изпълнението на проекта и получаването на насрещен продукт. Платформата няма ангажимент по създаването и изпращането на продукта. Събраните суми общо от физическите лица, подкрепили проекта, американската платформа превежда на разработчика, за което си удържа комисионна. Същата следва да предостави на българското дружество информация с имена, адреси и имейли на физическите лица.
След добросъвестно изпълнение на проекта със събраните средства, дружеството има ангажимента да изпрати готовия продукт, в конкретния случай – книга – игра, на съответните физически лица, платили за това.
Платформата Kickstarter работи с платежна система Stripe.
Във връзка с изложеното по-горе, сте поставили следните въпроси:
1. Към кого и какъв документ следва да се издаде за създадения продукт, съответно с или без данък върху добавената стойност (ДДС) – към физическите лица или към платформата? Ако е към физическите лица – какво следва да е основанието за начисляване или неначисляване на ДДС и какво следва да бъде същото, ако документът следва да бъде издаден към американската платформа?
2. Има ли задължения дружеството и какви във връзка с Наредба Н-18 по отношение на деклариране онлайн магазин, използване и деклариране на СУПТО, както и отчитане с касови бонове, съответно до окончателното влизане в сила на последните изменения на същата към 01.08.2020 година, както и след това?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставените въпроси и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, изразявам следното становище:
По ЗДДС:
Тъй като в горепосоченото запитване сте посочили, че потребителите на платформата (Kickstarter) имат възможност да платят с цел финансиране осъществяването на проекта, поръчвайки си предварително съответен брой от продукта, считам, че при плащането на сумите от тяхна страна е налице авансово плащане за продукта, който подлежи на изпращане от страна на доставчика, в случай, че същият бъде изработен. Поради тази причина е налице възмездност на извършваните от Вас изпращания на физическата книга към съответните потребители, които са финансирали проекта. В тази връзка и на основание чл.25, ал.7 от Закона за данък върху добавената стойност, когато преди да е възникнало данъчното събитие за доставката, каквото е прехвърлянето на собствеността или фактическото предоставяне на продукта на клиента, е извършено цялостно или частично авансово плащане по доставка, данъкът става изискуем при получаването на плащането (за размера на плащането), с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка. На основание чл.82,ал.1 от материалния закон, данъкът е изискуем от регистрираното по същия закон лице – доставчик.
По повод на приложимата данъчна ставка за полученото авансово плащане във връзка с последващото изпращане на стоката, каквато представлява физическата книга – игра, към клиентите Ви, които са физически лица, както от Европейския съюз, така и от трети страни, Ви обръщам внимание на следното:
На основание чл.17, ал.2 от материалния закон, мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя. Във връзка с изложеното в горецитираното запитване, мястото на изпълнение на доставката на книга, която се изпраща от територията на страната от дружеството (доставчик), което представлявате, е територията на Република България. Ето защо, доставката на книги е облагаема доставка на стока и за полученото авансово плащане за същата е приложимата данъчната ставка по чл.66, ал.1, т.1 от закона – 20 на сто, освен ако доставката не е облагаема с нулева ставка на данъка.
Във връзка с гореизложеното, обръщам внимание, че облагаема доставка на стоки с нулева ставка на данъка е доставката на стоки от територията на страната до територията на трета страна или трета територия, независимо от статута на получателя по същата, т.е. дали е данъчно задължено или данъчно незадължено физическо лице. Законовото основание е текстът на чл.28, т.1 или т.2 от материалния закон. За да приложи нулевата ставка на данъка в тази хипотеза, доставчикът следва да разполага с доказателствата, посочени в чл.21, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).
В случай, че клиенти на българската фирма – доставчик на физическата книга – игра са данъчно незадължени лица (физически лица), които са установени на територията на друга държава членка, е налице получено авансово плащане във връзка с предстояща дистанционна продажба на стока и във връзка с чл.20 от ЗДДС, следва да се запознаете със законодателството на съответната друга държава членка, където е установен крайният клиент – физическо лице.
По повод на получената от българското данъчно задължено лице услуга от американската платформа, свързваща създателите на иновации с фенове, за което ще се дължи комисионна, е налице доставка на услуга по посредничество, чието място на изпълнение се определя по реда на чл.21, ал.2 от материалния закон. Съгласно същата разпоредба, мястото на изпълнение на доставка на услуга, по която получател е данъчно задължено лице е мястото, където същото лице е установило независимата си икономическа дейност. Тъй като получател на услугата е представляваното от Вас данъчно задължено лице, мястото на изпълнение на получената от същото услуга е територията на страната. На основание чл.82, ал.2, т.3 от закона, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя при доставка на услуги, в случаите, в които същият получател е данъчно задължено лице по смисъла на чл.3, ал.1, 5 и 6 от същия нормативен акт.
Ето защо, при удържането на комисионна от американската платформа, за представляваното от Вас юридическо лице възниква изискуемост на данъка, като получател на съответната услуга, поради което, съгласно чл.117, ал.2 от ЗДДС, следва да издадете протокол, с който да начислите данъка за получената услуга. На основание чл.66, ал.1, т.1 от материалния закон и във връзка с чл.82, ал.2, т.3 от същия, приложимата данъчна ставка е в размер на 20 на сто върху определената от страните данъчна основа.
Всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато същата доставка се документира с протокол по чл.117 от закона. Едно от изключенията на това законово изискване е предвиденото в текста на чл.113, ал.3, т.1 от закона, а именно, че фактура може да не се издава за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице, освен ако то не поиска да му бъде издаден данъчен документ.
На основание чл.119, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, за доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът – регистрирано по същия закон лице, съставя отчет за извършените продажби или получените авансови плащания, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период. Същият се съставя най-късно в последния ден на съответния данъчен период, като съдържанието на обобщената информация в този отчет се определя с чл.112, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.
По Наредба Н-18:
В частта на запитването по втори въпрос, Ви уведомявам, че същото е препратено по компетентност за отговор до Дирекция ДОМ при ЦУ на НАП гр. София.

5/5

Вашият коментар