ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ЗАКУПЕНИ ПЛАТФОРМИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

844/21.12.2018 г.
чл.13, ал.1 от ЗДДС

ОТНОСНО: ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ЗАКУПЕНИ ПЛАТФОРМИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Фирмата продава автомобили втора употреба и прилага специалния ред на облагане с ДДС на маржа. Закупени са нови платформи от Полша, за които не е платено ДДС в ЕС.
Едната платформа остава във фирмата като ДМА.
Поставени са следните въпроси:
1.Кой е момента на заплащане на ДДС в България – при покупката на МПС или при продажбата?
2. Цялата данъчна основа ли се облага или само маржа на цената при закупени нови автомобили?
3. Следва ли да се заплати ДДС за закупената платформа от Полша, която остава във фирмата като ДМА?
Изложената в запитването фактическа обстановка не е достатъчно ясна. От проведен телефонен разговор за изясняването и се уточни, че поставените въпроси са свързани с покупката на платформи от регистрирано по ДДС лице в ДДЧ, които могат да се определят като пътни превозни средства, а не като МПС, с оглед разпоредбите на Закона за движение по пътищата /ЗДП/.
Предвид установената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното становище:
Съгласно чл.13, ал.1 от ЗДДС вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
В ал.2 на чл.13 от ЗДДС е указано, че за вътреобщностно придобиване се смята и придобиването на ново превозно средство, което се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, независимо дали доставчикът е данъчно задължено лице за целите на ДДС в друга държава членка.
Определение за „ново превозно средство“ е дадено в §1, т.17, б.“в“ от ДР на ЗДДС, предвид което като такова се определя моторно превозно средство с обем на двигателя над 48 куб. см или с мощност над 7,2 киловата, предназначено за превоз на пътници или товари, за което е налице едно от следните условия:
аа) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката му не са изминали повече 6 месеца считано от датата на първата им регистрация, или
бб) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката му не са изминали повече от 6000 км.
Съгласно Закона за движение по пътищата /ЗДП/ „моторно превозно средство“ е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства. В ЗДП е дадено определение и на понятието „пътно превозно средство“, предвид което същото е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите, тракторите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.
Предвид по-горе посоченото закупените нови платформи от регистрирано по ДДС лице от Полша се определят като пътни превозни средства, които се транспортират до територията на страната от територията на ДДЧ, при което е налице вътреобщностно придобиване, при условията на чл.13, ал.1 от ЗДДС.
Разпоредбите свързани с облагане на вътреобщностното придобиване са позиционирани в глава четвърта на ЗДДС.
В общия случай съгласно чл.62, ал.1 от ЗДДС мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на страната, когато стоките пристигат и превозът им завършва на територията на страната.
Данъчното събитие при вътреобщностно придобиване възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната /чл.63, ал.1 от ЗДДС/.
Изискуемостта на ДДС при ВОП се определя съгласно чл.62, ал.3, 4 или 5 от ЗДДС. В чл. 84 от с.з. е посочено, че данъкът при вътреобщностни придобивания е изискуем от лицето, което извършва придобиването, а съгласно чл.86, ал.1 от закона регистрираното лице за което данъкът е станал изискуем следва да го начисли, като:
1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;
2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 от ЗДДС за този данъчен период;
3. посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
При осъществяване на ВОП на платформи, при условията на чл.13 от ЗДДС, независимо дали ще използвате същите за продажба или като ДМА следва да начислите ДДС, като издадете протокол по чл.117, ал.1, т.1 от закона, във връзка с чл.84 от с.з., който да включите в дневника за продажби и справката декларация за съответния данъчен период.
Съгласно чл. 64, ал.1 от ЗДДС данъчната основа при вътреобщностното придобиване се определя по реда на чл. 26 от с.з. В този смисъл данъчната основа на доставката на закупените платформи от Полша се определя по общия ред на ЗДДС, а не по маржа на цената.

5/5

Вашият коментар