fbpx

Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получена транспортна услуга от данъчно задължено лице, регистрирано по данък върху добавената стойност (ДДС) в друга държава членка

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получена транспортна услуга от данъчно задължено лице, регистрирано по данък върху добавената стойност (ДДС) в друга държава членка

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № …. от 07.05.2020 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София с техен изх. № …. от 04.05.2020 г., относно данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получена транспортна услуга от данъчно задължено лице, регистрирано по данък върху добавената стойност (ДДС) в друга държава членка.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице е посредник в тристранна операция, което е придобило стоки от доставчик в Австрия, които е продало на клиент в Унгария. Транспортът на стоките е извършен от унгарска фирма, за сметка на българското данъчно задължено лице – посредник, като стоките са били натоварени от склада в Австрия и транспортирани директно до склада на клиента в Унгария. За извършения транспорт е получена фактура от транспортната фирма без начислен данък върху добавената стойност.
Във връзка с изложеното по-горе, сте поставили следните въпроси:
1.Следва ли да се състави протокол по чл.117 от ЗДДС за самоначисляване на данъка за извършената транспортна услуга от унгарския превозвач?
2.Каква е приложимата ставка на данъка – нула или двадесет процента?
3.В кои колони на дневника за покупки и продажби се отразява протокола по чл.117 от ЗДДС?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставените въпроси и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
На основание чл.22, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност, мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него, предоставена на данъчно задължено лице, се определя по реда на чл.21, ал.2 и ал.3 от същия нормативен акт.
По смисъла на чл.21, ал.2 от материалния закон, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
В тази връзка, обръщам внимание, че по силата на чл.82, ал.2, т.3 от същия нормативен акт, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на нашата страна и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги, когато същият е данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6 от закона.
На основание чл.86, ал.1 от ЗДДС, регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като: издаде данъчен документ, в който посочи данъкът на отделен ред; включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл.125 за съответния данъчен период; и посочи същият документ в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
Във връзка с изложеното по-горе, по фактурата за получена транспортна услуга от представляваното от Вас дружество, издадена от данъчно задължено лице – доставчик, който е установен на територията на Унгария, която услуга e облагаема, данъкът е изискуем от лицето – посочено като получател и което е длъжно да издаде данъчен документ – протокол с реквизитите по чл.117, ал.2 от закона, с който да начисли дължимия данък върху добавената стойност.
Тъй като получената от представляваното от Вас данъчно задължено лице транспортна услуга не попада сред тези, регламентирани в Глава трета от материалния закон доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка, съгласно чл.66, ал.1, т.1 от закона, приложимата в тази хипотеза ставка е 20 на сто.
Протоколът с реквизитите по чл.117, ал.2 от ЗДДС следва да намери отражение в дневника за продажби за съответния данъчен период, през който е издаден, както следва:
-В колона № 14 – „данъчната основа на получените доставки по чл.82, ал.2-5 от закона“;
-В колона № 15 –„начислен данък върху добавената стойност (ДДС) за ВОП и доставки по кол.14“.
Размерът на данъка следва да бъде включен при определяне на резултата за съответния данъчен период в справката-декларация по чл.125 от закона.
Съгласно чл.69, ал.1, т.3 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право на приспадане на изискуемия от него данък като платец по Глава осма от същия нормативен акт.
В тази връзка, издадените от същото това лице протоколи по чл.117, ал.2 от закона по повод на получените от същото транспортни услуги с място на изпълнение на територията на страната, следва да намерят отражение в дневниците за покупки за съответния данъчен период като получени доставки с право на данъчен кредит, респективно:
-В колона № 10 – „данъчна основа на получените доставки, ВОП, получени доставки по чл.82, ал.2-6 от ЗДДС, вносът, както и данъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл.69, ал.2 от ЗДДС с право на пълен данъчен кредит“;
-В колона № 11 – „ДДС с право на пълен данъчен кредит“.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

извършена спедиторска услуга

495/20.06.2017г. ЗДДС/чл. 69, ал.1, т.1 ОТНОСНО: извършена спедиторска услугаФирма „А“ЕООД има лиценз за превоз на товари и удостоверение към лиценза за един товарен автомобил. Лицензът дава право за извършване на превоз на товари на територията на РБългария.Дружеството има сключен договор за извършване на транспортни услуги на друга фирма. Практиката налага дружеството да ползва транспортни фирми

Определяне на компетентна териториална дирекция, в случаите когато постоянния адрес на съдружника и адреса на управление на дружеството са в обхвата на различни териториални дирекции

2_1708/25.06.2008 г.КСО – чл.4, ал.1, т.7; чл.4, ал.3, т.2НООСЛБГРЧ – чл.2, ал.2ДОПК – чл.8, ал.1 т.1 и т.3ОТНОСНО: Определяне на компетентна териториална дирекция, в случаите когато постоянния адрес на съдружника и адреса на управление на дружеството са в обхвата на различни териториални дирекцииВъпросът, който поставяте е коя е компетентната териториална дирекция на НАП, когато постоянния

данъчното третиране на доставките, осъществявани от туроператор се възможни следните хипотези:

Изх.№ 20-00-44612.01.2018 г. чл. 66, ал. 2 от ЗДДСВ запитването е посочено, че дружеството е получило фактура от X ЕАД с 9% ДДС. Иска се разяснение на какво основание е издадена посочената фактура.Предвид гореизложеното и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, изразяваме следното принципно становище:Съгласно чл. 21, ал. 4, т. 1, б. “в“ от ЗДДС

Прилагане на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-139 от 01.07.2019 г., относно прилагане на Закона за местни данъци и такси. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: През 2015 г. е закупен имот с къща, находящ се в с….. Подадена е декларация

Изх. № 24-39-54

Изх. № 24-39-54Дата: 19.07.2019 год. ДР на ЗДДС, § 1, т. 84; ДР на Наредба № Н-18, § 1, т. 19; Наредба № Н-18, Приложение № 29. ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата,

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-04-104/21.03.2016 г.ЗДДС, чл.12, ал.1 ППЗДДС, чл.117, ал.2, т.4, б.”б” чл.21, ал.2 чл.21, ал.4, т.1 чл.114, ал.4чл.125, ал.2 от ЗДДСВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № …02.2016 г. относно приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).Фактическата обстановка, изложената в запитването, е следната:

прилагането на разпоредбите на Закона за коропоративното подоходно облагане (ЗКПО).

53-00-232/21.05.2012г.ЗКПО, чл. 50ЗКПО, чл. 55ЗКПО, чл. 54ЗКПО, чл. 67ЗКПО, чл. 204, т. 3 вр § 1, т. 39 от ДРЗКПО, чл. 215, ал. 2 В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-232/28.03.2012 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за коропоративното подоходно облагане (ЗКПО).Фактическата обстановка, изложена

Окончателен размер на осигурителния доход на самоосигуряващо се лице – съдружник в търговско дружество

КСО – чл. 6, ал. 7, т. 1 и ал. 8;ЗДДФЛ – чл. 50;ДОПК – чл. 128ОТНОСНО:Окончателен размер на осигурителния доход на самоосигуряващо се лице – съдружник в търговско дружество Изложена фактическа обстановка:Самоосигуряващо се лице – съдружник в ООД няма задължение да подава ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г., тъй като през

Scroll to Top