Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получена транспортна услуга от данъчно задължено лице, регистрирано по данък върху добавената стойност (ДДС) в друга държава членка

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получена транспортна услуга от данъчно задължено лице, регистрирано по данък върху добавената стойност (ДДС) в друга държава членка

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № …. от 07.05.2020 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София с техен изх. № …. от 04.05.2020 г., относно данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получена транспортна услуга от данъчно задължено лице, регистрирано по данък върху добавената стойност (ДДС) в друга държава членка.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице е посредник в тристранна операция, което е придобило стоки от доставчик в Австрия, които е продало на клиент в Унгария. Транспортът на стоките е извършен от унгарска фирма, за сметка на българското данъчно задължено лице – посредник, като стоките са били натоварени от склада в Австрия и транспортирани директно до склада на клиента в Унгария. За извършения транспорт е получена фактура от транспортната фирма без начислен данък върху добавената стойност.
Във връзка с изложеното по-горе, сте поставили следните въпроси:
1.Следва ли да се състави протокол по чл.117 от ЗДДС за самоначисляване на данъка за извършената транспортна услуга от унгарския превозвач?
2.Каква е приложимата ставка на данъка – нула или двадесет процента?
3.В кои колони на дневника за покупки и продажби се отразява протокола по чл.117 от ЗДДС?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставените въпроси и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
На основание чл.22, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност, мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него, предоставена на данъчно задължено лице, се определя по реда на чл.21, ал.2 и ал.3 от същия нормативен акт.
По смисъла на чл.21, ал.2 от материалния закон, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
В тази връзка, обръщам внимание, че по силата на чл.82, ал.2, т.3 от същия нормативен акт, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на нашата страна и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги, когато същият е данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6 от закона.
На основание чл.86, ал.1 от ЗДДС, регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като: издаде данъчен документ, в който посочи данъкът на отделен ред; включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл.125 за съответния данъчен период; и посочи същият документ в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
Във връзка с изложеното по-горе, по фактурата за получена транспортна услуга от представляваното от Вас дружество, издадена от данъчно задължено лице – доставчик, който е установен на територията на Унгария, която услуга e облагаема, данъкът е изискуем от лицето – посочено като получател и което е длъжно да издаде данъчен документ – протокол с реквизитите по чл.117, ал.2 от закона, с който да начисли дължимия данък върху добавената стойност.
Тъй като получената от представляваното от Вас данъчно задължено лице транспортна услуга не попада сред тези, регламентирани в Глава трета от материалния закон доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка, съгласно чл.66, ал.1, т.1 от закона, приложимата в тази хипотеза ставка е 20 на сто.
Протоколът с реквизитите по чл.117, ал.2 от ЗДДС следва да намери отражение в дневника за продажби за съответния данъчен период, през който е издаден, както следва:
-В колона № 14 – „данъчната основа на получените доставки по чл.82, ал.2-5 от закона“;
-В колона № 15 –„начислен данък върху добавената стойност (ДДС) за ВОП и доставки по кол.14“.
Размерът на данъка следва да бъде включен при определяне на резултата за съответния данъчен период в справката-декларация по чл.125 от закона.
Съгласно чл.69, ал.1, т.3 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право на приспадане на изискуемия от него данък като платец по Глава осма от същия нормативен акт.
В тази връзка, издадените от същото това лице протоколи по чл.117, ал.2 от закона по повод на получените от същото транспортни услуги с място на изпълнение на територията на страната, следва да намерят отражение в дневниците за покупки за съответния данъчен период като получени доставки с право на данъчен кредит, респективно:
-В колона № 10 – „данъчна основа на получените доставки, ВОП, получени доставки по чл.82, ал.2-6 от ЗДДС, вносът, както и данъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл.69, ал.2 от ЗДДС с право на пълен данъчен кредит“;
-В колона № 11 – „ДДС с право на пълен данъчен кредит“.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар