данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на изплащане на премии на производители на енергия от възобновяеми източници

Изх. № 24-39-58
Дата: 03.12.2018 год.
ЗДДС, чл. 26;
ЗКПО, чл. 25.

ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на изплащане на премии на производители на енергия от възобновяеми източници

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №24-39-58/13.06.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
„Е“ ЕАД осъществява основна дейност комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от високоефективно комбинирано производство, пренос на топлинна енергия, поддържане и експлоатация на газопроводи ниско налягане и други дейности и услуги. Преди измененията в Закона за енергетиката (ЗЕ) предприятието продава електрическа енергия на Обществения доставчик по преференциална цена, определена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Фиксираната цена обичайно е по-висока от пазарната цена на електроенергия. След влизането в сила на измененията в ЗЕ (01.07.2018 г.) се променя схемата за насърчаване на производство на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство по отношение на производителите с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW. Според новата схема производителите продават произведената от тях електрическа енергия на организиран борсов търг (Българската независима енергийна борса), като в допълнение към получената сума от продажбата се прибавя и премия от Фонд „Сигурност на енергийната система“ (ФСЕС). Размерът на премията се определя ежегодно от КЕВР, като разлика между преференциалната цена и определената за периода прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран метод.
Във връзка с описаната в запитването Ви фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Какво е данъчното третиране на получените от производителите на електрическа енергия финансиране под формата на премия, респективно трябва ли да се увеличи данъчната основа на доставката на електрическа енергия? В случай че трябва да се увеличи данъчната основа на доставката на електрическа енергия, т.е. премиите представляват „субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката“, как следва да се документира полученото финансиране като част от данъчната основа на извършените от „Е“ ЕАД доставки на електрическа енергия?
2. Какво е данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на приходите от „премия“ за количествата произведена електрическа енергия по високоефективен начин, което би могло да има ефект на понижение на единичните цени, съответно по-ниски приходи спрямо приходите, отчитани досега на база на прилаганата преференциална цена?
С оглед изложеното в писмото и относимите нормативни разпоредби, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище по зададените въпроси:
По първи въпрос:
По отношение на данъчното третиране по ЗДДС на изплащането на премии по силата на ЗЕ на производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници и високоефективна комбинирана енергия е изразено становище на заместник изпълнителния директор на НАП в писмо изх.№91-00-126/06.08.2018 г. по описа на ЦУ на НАП, копие на което е приложено към настоящия отговор.
По втори въпрос:
Данъчното третиране по реда на ЗКПО е пряко свързано с прилагане на счетоводното законодателство. Поради това запитването Ви беше изпратено за становище до дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, която на основание чл. 22, т. 8 от Устройствения правилник на Министерството на финансите е компетентна да изразява становища по прилагане на счетоводното законодателство. Изразено е следното становище:
„Счетоводството в България се осъществява при спазване разпоредбите на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. „Е” ЕАД прилага Международните счетоводни стандарти (МСС), като приложима счетоводна база за изготвяне и представяне на годишните финансови отчети.
МСС се основават на Концептуалната рамка, която разглежда концепциите, стоящи в основата на информацията, представяна във финансовите отчети с общо предназначение. Концептуалната рамка е издадена през септември 2010 г. и е разработена на базата на предишните Общи положения за изготвянето и представянето на финансови отчети. Фундаменталните качествени характеристики на полезната финансова информация, представяна във финансовите отчети, са уместност и достоверно представяне. За да бъде едно представяне достоверно, то трябва да бъде пълно, неутрално и да не съдържа грешки.
За да се признае в отчета за финансовото състояние или в отчета за печалбата или загубата ефектът от едно събитие, то трябва да отговаря на критериите за признаване, тоест една позиция трябва да бъде призната, ако отговаря на понятието елемент на финансовия отчет и ако е вероятно предприятието да получи в бъдеще икономически изгоди и има цена или стойност, която може да бъде надеждно оценена. Оценката на степента на несигурност, свързана с потока на бъдещи икономически изгоди, се прави на базата на доказателства, съществуващи към момента на изготвяне на финансовите отчети. Например, когато е вероятно, че вземанията, дължими на предприятието, ще бъдат платени, тези вземания следва да се признаят като актив. Също така трябва да се има предвид, че финансовите отчети се изготвят на база на счетоводния принцип на начисляването, при който ефектите от сделките и събитията се признават в момента на тяхното възникване, а не когато бъдат платени и се отразяват в счетоводните записи и се отчитат във финансовите отчети за периодите, за които се отнасят.
На основание гореизложеното считаме, че „Е“ ЕАД следва да признае приход до размера на реално фактурираните суми, при продажба на електроенергия на борсата, и реалната премия по чл. 33а от ЗЕ, определена с решение на КЕВР. В случай че възникне разлика, т.е. борсовата цена е по-ниска или по-висока от прогнозната пазарна цена, определена от КЕВР, разликата не се осчетоводява.“.
В ЗКПО не е регламентирано специално данъчно третиране по отношение на описаните приходи, поради което същите се признават за данъчни цели и участват при формиране на данъчния финансов резултат за годината на счетоводното им отчитане.

зАМ. Изпълнителен Директор на НАП:
(алЕКСАНДЪР георгиев)

5/5

Вашият коментар