fbpx

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка по договор за изграждане на част от обект на територията на Гърция

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка по договор за изграждане на част от обект на територията на Гърция

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-127 от 29.05.2019 г., относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката по изграждане на част от обект, находящ се на територията на Гърция.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас юридическо лице работи по изпълнение на договор за изграждане на огнеупорни линии в UN Ново устройство V на НПК …. в Гърция, копие от който сте приложили към настоящото запитване. Възложител на услугата е фирма ….., Атина, Гърция с ДДС номер ……. Обхват на цитирания по-горе договор е направата на огнеупорна облицовка на един канал в зона II и зона III на новия блок V на НПК в ………, Гърция.
Във връзка с изложеното по-горе сте поставили следният въпрос:
Ще дължи ли представляваното от Вас дружество данък върху добавената стойност на територията на страната при издаването на инвойс за изпълнени работи към фирмата – възложител и съответно с издаването на фактура, по българското законодателство, съгласно приложеното към настоящото запитване копие от договор?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставеният въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
Съгласно приложеното копие на договора, който представляваното от Вас дружество е сключило с гръцката фирма – възложител, считам, че е налице хипотезата на доставка, свързана със строително–монтажни работи на обект, находящ се на територията на друга държава членка – Гърция. В тази връзка, Ви обръщам внимание на следното:
По смисъла на чл.21, ал.4, т.1, б. „б“ от Закона за данък върху добавената стойност, мястото на изпълнение при доставка на услуга по подготовката и координацията на строителните работи, свързани с недвижим имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други, е мястото, където се намира недвижимият имот.
Предвид изложеното по-горе, мястото на изпълнение на извършената от Вас услуга по строеж на канал в обект на територията на Гърция се счита за доставка, чието място на изпълнение е извън територията на страната, а именно, територията на Гърция.
Поради това, за извършваната от Вас доставка на услуга, съгласно приложеното копие на договор с гръцкия възложител, следва да се издаде фактура без данък върху добавената стойност, като основанието за това, което следва да посочите и в съответния данъчен документ, е текстът на чл.21, ал.4, т.1, б. „б“ от ЗДДС. Издаденият данъчен документ следва да намери отражение в колона 23 „Данъчна основа на доставки по чл.69, ал.2 от ЗДДС, вкл. данъчна основа на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка“, респективно в справката–декларация за съответния данъчен период.
На основание чл.79, ал.17 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност, при доставка на услуга по чл.21, ал.4 от закона, когато доставчикът е данъчно задължено лице, установено на територията на страната, и доставката е с място на изпълнение на територията на друга държава членка, документирането на доставката се извършва по правилата на законодателството на тази държава членка, когато данъкът не е изискуем от получателя по същата. Предвид обстоятелството, че сте посочили в запитването, че гръцката фирма – възложител по договора има валиден ДДС номер в другата държава членка, обстоятелството дали данъкът за получената от нея услуга е изискуем от същата като получател, е в зависимост от законодателството в областта на данъка върху добавената стойност в тази друга държава членка. В случай, че данъкът не е изискуем от същата, документирането на извършената от българското дружество услуга по разглеждания в запитването договор следва да бъде направено по правилата на чуждото законодателство в областта на данъка върху добавената стойност, действащо там.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

социално и здравно осигуряване на лице, пребиваващо и работещо като наето в Румъния, което има сключен договор за управление и контрол в България

Изх. № 24-31-311Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: социално и здравно осигуряване на лице, пребиваващо и работещо като наето в Румъния, което има сключен договор за управление и контрол в БългарияВъв връзка с Ваше запитване, постъпило с вх. № 24-30-311/03.09.2007г. вна Националната агенция за приходите Ви уведомяваме следното:Като пълноправен член на Европейския съюз от 01.01.2007 г.,

ППЗДДС, параграф 1

.№ ………………..Дата, ……………До……………….Копие:……………………УВАЖАЕМАГОСПОЖО …………….,Считано от 01.01.2006 г. за целите на Закона за данък добавена стойност, както и правилника за неговото прилагане, „идентификационен номер” е:а) единният идентификационен код по БУЛСТАТ на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица;б) единният граждански номер или личният номер на чужденец за физическите лица, които не са вписани в регистър БУЛСТАТ;в) служебният номер

Писмо с Изх. №23-29-30; 07.06.2019г.

Изх. №23-29-3007.06.2019г. чл. 176в, ал. 1 от ЗДДСчл. 176в, ал. 2 от ЗДДС чл. 179в, ал. 2 от ЗДДСчл. 179в, ал. 3 от ЗДДС В запитването е поставен следният въпрос: Има ли промяна в разпоредбата на чл. 176в, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС, на основание на което ще бъде издадена банкова гаранция в

ЗДДС, чл.26

Изх.№ 53-00-71412.01.2018 г. чл. 26 от ЗДДС В запитването е посочено, че съгласно сключен договор за наем предприятието е наемател на помещение, използвано като тото-пункт. Съгласно договореното от страните условие в наемния договор, местната такса „Битови отпадъци” е за сметка на наемателя. И двете страни по договора са регистрирани по ЗДДС. Представители на наемодателя изразяват

Отговор на писмено запитване по прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Изх. № 07-00-23Дата: 25.06.2015 год.ДОПК, чл. 107, ал. 3;АПК, чл. 99. Относно: Отговор на писмено запитване по прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК). УВАЖАЕМА ГОСПОЖО…………………,Във връзка с Ваши писма дона НАП с вх. № …………от …………..2015 г. и вх. № ………….от ………..2015 г., касаещи прилагането на чл. 107, ал.

регистрация по реда на чл.96 от ЗДДС на неправителствена организация

2_442/24.06.2019г. ЗДДС: чл.96, ал.1ЗДДС: чл.44, ал.1, т.2 ОТНОСНО: регистрация по реда на чл.96 от ЗДДС на неправителствена организация В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ЦУ на НАП, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ …………, в което е изложена следната фактическа обстановка: Сдружение „ААА“ е неправителствена организация, регистрирана с

Данъчно третиране на освободени доставки по смисъла на чл.39, ал.5 от ЗДДС/Обн. ДВ 6р.63/2006г., в сила от 01.01.2007г./;

Изх. № 24-30-6……………..Дата: .…………… .2008 г.Относно: Данъчно третиране на освободени доставки по смисъла на чл.39, ал.5 от ЗДДС/Обн. ДВ 6р.63/2006г., в сила от 01.01.2007г./;Във връзка с поставения въпрос във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-30-6/25.01.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:„…………….“ ЕТ извършва превоз на болни на хронично хемодиализно лечение до

ЗДДС, чл.2,ЗДДС, чл.21

Изх. № 24-34-421Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно : Облагане на извършвани услуги по смисъла на ЗДДСПо повод Ваше запитване с Изх. № …/ 30.01.2007 г., препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № / 04.05.2007 г., изразявам следното становище:От изложената фактическа обстановка в запитването Ви е видно, че извършвате дейности по обучение на

Scroll to Top