Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка по договор за изграждане на част от обект на територията на Гърция

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка по договор за изграждане на част от обект на територията на Гърция

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-127 от 29.05.2019 г., относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката по изграждане на част от обект, находящ се на територията на Гърция.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас юридическо лице работи по изпълнение на договор за изграждане на огнеупорни линии в UN Ново устройство V на НПК …. в Гърция, копие от който сте приложили към настоящото запитване. Възложител на услугата е фирма ….., Атина, Гърция с ДДС номер ……. Обхват на цитирания по-горе договор е направата на огнеупорна облицовка на един канал в зона II и зона III на новия блок V на НПК в ………, Гърция.
Във връзка с изложеното по-горе сте поставили следният въпрос:
Ще дължи ли представляваното от Вас дружество данък върху добавената стойност на територията на страната при издаването на инвойс за изпълнени работи към фирмата – възложител и съответно с издаването на фактура, по българското законодателство, съгласно приложеното към настоящото запитване копие от договор?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставеният въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
Съгласно приложеното копие на договора, който представляваното от Вас дружество е сключило с гръцката фирма – възложител, считам, че е налице хипотезата на доставка, свързана със строително–монтажни работи на обект, находящ се на територията на друга държава членка – Гърция. В тази връзка, Ви обръщам внимание на следното:
По смисъла на чл.21, ал.4, т.1, б. „б“ от Закона за данък върху добавената стойност, мястото на изпълнение при доставка на услуга по подготовката и координацията на строителните работи, свързани с недвижим имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други, е мястото, където се намира недвижимият имот.
Предвид изложеното по-горе, мястото на изпълнение на извършената от Вас услуга по строеж на канал в обект на територията на Гърция се счита за доставка, чието място на изпълнение е извън територията на страната, а именно, територията на Гърция.
Поради това, за извършваната от Вас доставка на услуга, съгласно приложеното копие на договор с гръцкия възложител, следва да се издаде фактура без данък върху добавената стойност, като основанието за това, което следва да посочите и в съответния данъчен документ, е текстът на чл.21, ал.4, т.1, б. „б“ от ЗДДС. Издаденият данъчен документ следва да намери отражение в колона 23 „Данъчна основа на доставки по чл.69, ал.2 от ЗДДС, вкл. данъчна основа на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка“, респективно в справката–декларация за съответния данъчен период.
На основание чл.79, ал.17 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност, при доставка на услуга по чл.21, ал.4 от закона, когато доставчикът е данъчно задължено лице, установено на територията на страната, и доставката е с място на изпълнение на територията на друга държава членка, документирането на доставката се извършва по правилата на законодателството на тази държава членка, когато данъкът не е изискуем от получателя по същата. Предвид обстоятелството, че сте посочили в запитването, че гръцката фирма – възложител по договора има валиден ДДС номер в другата държава членка, обстоятелството дали данъкът за получената от нея услуга е изискуем от същата като получател, е в зависимост от законодателството в областта на данъка върху добавената стойност в тази друга държава членка. В случай, че данъкът не е изискуем от същата, документирането на извършената от българското дружество услуга по разглеждания в запитването договор следва да бъде направено по правилата на чуждото законодателство в областта на данъка върху добавената стойност, действащо там.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар