данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки, по която получател е член на персонал на дипломатическо посолство

Изх. № М-26-E-691
Дата: 29.01.2021 год.
ЗДДС, чл. 173, ал. 6, т. 1, буква „в“;
ЗДДС, чл. 173, ал. 6, т. 2;
ППЗДДС, чл. 109, ал. 3.

ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки, по която получател е член на персонал на дипломатическо посолство

В Централно управление на НАП, с вх. № М-26-E-691/12.10.2020 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество възнамерява да продаде стоки на дипломат (член на персонал на дипломатическо посолство), който иска за доставката да бъде приложена нулева ставка на данъка на основание чл. 173 от ЗДДС. Дружеството ще издаде фактура на физическото лице (дипломат), който ще получи стоките в България.
Предвид изложената фактическа обстановка поставяте по същество следния въпрос:
Попада ли посочената сделка в обхвата на разпоредбата на чл. 173 от ЗДДС и какви документи са необходими за доказване наличието на обстоятелства за прилагане на нулева ставка на данъка върху добавената стойност?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Ако в изложения в запитването случай доставката на стоки е с място на изпълнение на територията на страната и не попада в обхвата на освободените по Глава четвърта от ЗДДС доставки, същата е облагаема по смисъла на чл. 12 от същия закон и за нея, на основание чл. 66 от закона, доставчикът следва да начисли данък върху добавената стойност със ставка на данъка 20 на сто.
Съгласно чл. 173, ал. 6, т. 1, б. „в“ и т. 2 от ЗДДС, за облагаемите доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на данъка, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. получатели са дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал и
2. Република България не е държава домакин на лицата по т. 1.
По смисъла на § 1, т. 5, б. „б“ от ДР на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) „държава домакин“ за дипломатическите и консулските представителства е приемащата държава.
Документите, с които се удостоверява наличието на обстоятелства по чл. 173, ал. 6 от ЗДДС са регламентирани в чл. 109, ал. 3 от ППЗДДС. Според тази разпоредба, за прилагане на нулева ставка по чл. 173, ал. 6 от ЗДДС, доставчикът следва да разполага с:
1. фактура за доставката, и
2. удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък по образец:
а) приложение към Регламент 282/2011 (чл. 151 от Директива 2006/112/ЕС), потвърдено от съответния компетентен орган на държавата членка домакин – за лицата по ал. 1 и 2, когато Република България не е държава домакин.
По отношение на доставка на стоки, която е с място на изпълнение на територията на страната, и по която получател е дипломат, когато същият работи в посолство, чиято приемаща държава (държава домакин по смисъла на § 1, т. 5, б. „б“ от ДР на ППЗДДС) не е държава членка на Европейския съюз, доставката не попада в обхвата на чл. 173, ал. 6 от ЗДДС, доколкото лицето, получател по доставката, не може да се снабди със съответния документ, който удостоверява освобождаването от данък върху добавената стойност по чл. 109, ал. 3, т. 2, б. „а“ от ППЗДДС.
В случаите, когато приемащата държава (държавата домакин по смисъла на § 1, т. 5, б. „б“ от ДР на ППЗДДС) на дипломата, получател по доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната, е държава членка на Европейския съюз (различна от Република България), доставчикът, за да приложи на основание чл. 173, ал. 6 от ЗДДС нулева ставка на данъка за доставката, следва да разполага със съответния документ, който удостоверява освобождаването от данък върху добавената стойност по чл. 109, ал. 3, т. 2, б. „а“ от ППЗДДС.
Следва да се има предвид, че на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДДС, на дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и членовете на техния персонал, когато Република България е приемащата държава (държавата домакин по смисъла на § 1, т. 5, б. „б“ от ДР на ППЗДДС), се възстановява начисленият данък по доставки, по които същите са получатели. Съгласно чл. 174, ал. 2 от закона редът и необходимите документи за възстановяване на този данък се определят с наредба на министъра на външните работи и министъра на финансите. Редът и необходимите документи за възстановяване на данък върху добавената стойност на дипломатическите представителства, консулства и представителствата на междуправителствените организации, акредитирани в Република България, както и на членовете на дипломатическия персонал, консулските длъжностни лица и членовете на представителствата на междуправителствени организации, е регламентиран в Наредба № Н-14/2006 г.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар