fbpx

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки, по която получател е член на персонал на дипломатическо посолство

Изх. № М-26-E-691
Дата: 29.01.2021 год.
ЗДДС, чл. 173, ал. 6, т. 1, буква „в“;
ЗДДС, чл. 173, ал. 6, т. 2;
ППЗДДС, чл. 109, ал. 3.

ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки, по която получател е член на персонал на дипломатическо посолство

В Централно управление на НАП, с вх. № М-26-E-691/12.10.2020 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество възнамерява да продаде стоки на дипломат (член на персонал на дипломатическо посолство), който иска за доставката да бъде приложена нулева ставка на данъка на основание чл. 173 от ЗДДС. Дружеството ще издаде фактура на физическото лице (дипломат), който ще получи стоките в България.
Предвид изложената фактическа обстановка поставяте по същество следния въпрос:
Попада ли посочената сделка в обхвата на разпоредбата на чл. 173 от ЗДДС и какви документи са необходими за доказване наличието на обстоятелства за прилагане на нулева ставка на данъка върху добавената стойност?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Ако в изложения в запитването случай доставката на стоки е с място на изпълнение на територията на страната и не попада в обхвата на освободените по Глава четвърта от ЗДДС доставки, същата е облагаема по смисъла на чл. 12 от същия закон и за нея, на основание чл. 66 от закона, доставчикът следва да начисли данък върху добавената стойност със ставка на данъка 20 на сто.
Съгласно чл. 173, ал. 6, т. 1, б. „в“ и т. 2 от ЗДДС, за облагаемите доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на данъка, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. получатели са дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал и
2. Република България не е държава домакин на лицата по т. 1.
По смисъла на § 1, т. 5, б. „б“ от ДР на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) „държава домакин“ за дипломатическите и консулските представителства е приемащата държава.
Документите, с които се удостоверява наличието на обстоятелства по чл. 173, ал. 6 от ЗДДС са регламентирани в чл. 109, ал. 3 от ППЗДДС. Според тази разпоредба, за прилагане на нулева ставка по чл. 173, ал. 6 от ЗДДС, доставчикът следва да разполага с:
1. фактура за доставката, и
2. удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък по образец:
а) приложение към Регламент 282/2011 (чл. 151 от Директива 2006/112/ЕС), потвърдено от съответния компетентен орган на държавата членка домакин – за лицата по ал. 1 и 2, когато Република България не е държава домакин.
По отношение на доставка на стоки, която е с място на изпълнение на територията на страната, и по която получател е дипломат, когато същият работи в посолство, чиято приемаща държава (държава домакин по смисъла на § 1, т. 5, б. „б“ от ДР на ППЗДДС) не е държава членка на Европейския съюз, доставката не попада в обхвата на чл. 173, ал. 6 от ЗДДС, доколкото лицето, получател по доставката, не може да се снабди със съответния документ, който удостоверява освобождаването от данък върху добавената стойност по чл. 109, ал. 3, т. 2, б. „а“ от ППЗДДС.
В случаите, когато приемащата държава (държавата домакин по смисъла на § 1, т. 5, б. „б“ от ДР на ППЗДДС) на дипломата, получател по доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната, е държава членка на Европейския съюз (различна от Република България), доставчикът, за да приложи на основание чл. 173, ал. 6 от ЗДДС нулева ставка на данъка за доставката, следва да разполага със съответния документ, който удостоверява освобождаването от данък върху добавената стойност по чл. 109, ал. 3, т. 2, б. „а“ от ППЗДДС.
Следва да се има предвид, че на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДДС, на дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и членовете на техния персонал, когато Република България е приемащата държава (държавата домакин по смисъла на § 1, т. 5, б. „б“ от ДР на ППЗДДС), се възстановява начисленият данък по доставки, по които същите са получатели. Съгласно чл. 174, ал. 2 от закона редът и необходимите документи за възстановяване на този данък се определят с наредба на министъра на външните работи и министъра на финансите. Редът и необходимите документи за възстановяване на данък върху добавената стойност на дипломатическите представителства, консулства и представителствата на междуправителствените организации, акредитирани в Република България, както и на членовете на дипломатическия персонал, консулските длъжностни лица и членовете на представителствата на междуправителствени организации, е регламентиран в Наредба № Н-14/2006 г.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Писмо с Изх. № 24-38-42; Дата: 25.07.2019 год.; ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 6

Изх. № 24-38-42Дата: 25.07.2019 год.ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 6 OТНОСНО: прилагането на чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Във Ваше писмено запитване до ТД на НАП …., препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №24-38-42/22.05.2019 г., е изложена следната

ЗДДФЛ, чл.35, т. 6

В дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване, с вх. № 94-00-94/20.06.2017 г. Излагате следната фактическа обстановка:Съгласно клаузи по комисионен договор при неизпълнение от едната страна на задължението за изплащане на възнаграждение в срок се дължи неустойка на другата страна по договора – физическо лице.По съдебен ред дружеството длъжник е осъдено да заплати такава на физическото

ЗКПО, чл.10,ЗДДФЛ, чл.35, т. 6,ЗДДФЛ, чл.26,ЗДДФЛ, чл.29, т. 1,ЗДДС, чл.114, aл. 1

2_259/17.02.2011г.ЗКПО чл.10ЗДДФЛ чл.26ЗДДФЛ чл.29, т.1ЗДДФЛ чл.35, т.6ЗДДС чл.114, ал.1В писмено запитване изх…………, заведено с вх.№ …………………. по регистъра на Дирекция „ОУИ” – ………., е описана следната фактическа обстановка:Физическото лице има регистриран ЕТ от 1994г. До 25.03.2010г. има регистрация като земеделски производител – физическо лице с БУЛСТАТ, равен на ЕГН и произвежда единствено непреработена селскостопанска продукция.

2_659/22.08.2017г.

2_659/22.08.2017г. КСО – чл.4, ал.6НООСЛБГРЧМЛ – чл.1, ал.6ДОПК – чл.128 и чл.129 Във връзка с получени от ТП на НОИ ….. писма, с искане за извършване на проверка за определяне размера на дължимите осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица, на които е отпусната пенсия, описвате следната фактическа обстановка: от лицата не е подавана декларация за

ЗДДФЛ, чл.29, т. 1,ЗДДФЛ, чл.29, т. 2,ЗДДФЛ, чл.26

02_610/03.06.2013ЗДДФЛ,чл.29,т.1 и т.2ЗДДФЛ, чл.26Отправили сте писмено запитване доТД на НАП –с вх. №/.04.2013 г., чрез пълномощник……………….., препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – ….., заведено в регистъра на дирекцията с вх….0/…….2013, в коетосте описали следната фактическа обстановка:Регистриран сте като земеделски производител-физическо лице през 2012 г.,През 2012 г. сте получили доход от

Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Относно: приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Въввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция « ОДОП »- гр., е изложена следната фактическа обстановка:Физическо лице е регистрирано като земеделски производител, който произвежда и реализира непреработена земеделска продукция / тиквички, пъпеши, домати, чушки /. Продукцията се

Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с въвеждането от 01.01.2013 г. на схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лиц

3_1470/27.05.2013 г.ЗДДФЛ, – чл. 55, ал. 1ЗДДФЛ, – чл. 55, ал. 3ЗДДФЛ, – чл. 73, ал. 6ЗКПО, – чл. 201, ал. 1Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с въвеждането от 01.01.2013 г. на схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица от бюджетнитепредприятия, съгласно

Писмо с Изх. № 24-39-41; Дата: 05.06.2018 год.; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 28; КСО, чл. 4; КСО, чл. 4а; КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5; КСО, чл. 4, ал. 3, т.

Изх. № 24-39-41Дата: 05.06.2018 год. ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 28; КСО, чл. 4; КСО, чл. 4а; КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5; КСО, чл. 4, ал. 3, т. 6; КСО, чл. 10. Във връзка с Ваше писмо, препратено по компетентност от Териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) …. и заведено

Scroll to Top