данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на „топъл обяд“ във връзка с изпълнението на проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община ………“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Изх. № 92-00-1130 Дата: 06.02.2019 год. ЗДДС, чл. 2, т. 1-4; ЗДДС, чл. 3, ал. 1; ЗДДС, чл. 6; ЗДДС, чл. 6, ал. 4, т. 4; ЗДДС, чл. 9; ЗДДС, чл. 12, ал. 1; ЗДДС, чл. 26, ал. 3; ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2; ЗДДС, чл. 38-50; ЗДДС, чл. 39, т. 7; ЗДДС, чл. 40, т. 1; ЗДДС, чл. 96, ал. 1; ЗДДС, чл. 96, ал. 2; ЗДДС, ДР, §1, т. 8; ЗДДС, ДР, §1, т. 15; Регламент 223/2014 г., чл. 2, т. 10; Регламент 223/2014 г., чл. 4; ЗХ, чл. 37у; ЗСП, чл. 16, ал. 1; ЗСП, чл. 18, ал. 1, т. 3; ЗСП, чл. 18, ал. 2; ППЗСП, чл. 36, ал. 2; ППЗСП, чл. 36, ал. 2, т. 11; ППЗСП, ДР, §1, т. 28.

ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на „топъл обяд“ във връзка с изпълнението на проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община ………“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

В Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №……………..2018 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка:
В Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), отдел „………………….“, сектор …. се извършва проверка по преписка с рег. №……..2018 г. по описа на Специализираната прокуратура в гр. ….. и вх. №…………….2018 г. по описа на ГДНП. По време на проверката е установено:
На ………..2016 г. между община …………, представлявана от д-р ………………., и СДРУЖЕНИЕ „…………………..“ (СДРУЖЕНИЕТО), представлявано от председателя …………………. е сключен договор №……., с който изпълнителят се е задължил да изпълни услуга с предмет – доставяне на „топъл обяд“ за нуждите на община …………. и във връзка с изпълнението на проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община …………….“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Общината е извършила плащане по приложените към запитването фактури. При извършена проверка е установено, че на ………..2016 г. СДРУЖЕНИЕТО е сключило договор с „……..“ ЕООД за приготвяне срещу възнаграждение на топла и охладена пакетирана съобразно нормативните изисквания храна. Срокът на договора е до ………….2017 г.
При извършена проверка в публичния регистър, воден по чл. 37у от Закона за храните е установено, че СДРУЖЕНИЕТО няма издадено разрешение за оператор на хранителни банки.
Предвид изложената фактическа обстановка за нуждите на извършваната проверка поставяте следния въпрос:
Правомерно ли СДРУЖЕНИЕТО не е начислило данък върху добавената стойност (ДДС) по приложените към запитването ….. бр. фактури?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и съобразявайки изложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
Доколкото към направеното запитване не са приложени договорите по разглеждания казус, както и други доказателства за конкретните условия по съществуващото правоотношение между общината и СДРУЖЕНИЕТО, в настоящото изложение са разгледани хипотезите на данъчно третиране, които биха били възможни по отношение на извършваната от СДРУЖЕНИЕТО дейност, описана в запитването.
1. Хипотеза, при която дейността на СДРУЖЕНИЕТО не попада в обхвата на данъчно облагане по ЗДДС.
По повод на така направеното запитване и с оглед доизясняване на фактическата обстановка е извършена служебна проверка, при която е установено, че община ………….. е бенефициент по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане – операция тип №3: „Осигуряване на топъл обяд“.
Операцията се реализира чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020“, в съответствие с Постановление на Министерски съвет №37/23.02.2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (Фонд) в България за периода 2014 – 2020 г. (ПМС №37/23.02.2015 г.).
Фондът е създаден с Регламент №223/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 11.03.2014 г. (Регламент №223/2014 г.) и цели облекчаване на най-тежките форми на бедност като предоставя нефинансова помощ на най-нуждаещите се лица с храни и/или основно материално подпомагане и дейности за социално приобщаване, които имат за цел социалната интеграция на най-нуждаещите се лица.
Съгласно чл. 4 от Регламент №223/2014 г. обхватът на подкрепата е следният: „Фондът подпомага национални програми, чрез които на най-нуждаещите се лица чрез партньорски организации, избрани от държавите членки, се разпределят храни и/или основно материално подпомагане…“.
Управляващ орган на цитираната оперативна програма е Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“. Управляващият орган носи отговорност за управлението на оперативната програма съгласно Регламент №223/2014 г., Решение на Министерски съвет (РМС) №632/08.09.2014 г. за изменение на РМС №792/17.12.2013 г. и РМС №902/16.11.2015 г. за определяне на управляващ и на сертифициращ орган по оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда. Управляващият орган отговаря за управлението на оперативната програма в съответствие с принципа на доброто финансово управление, а така също и за верифицирането на разходите чрез осъществяване на документални проверки на всяко искане за плащане, подадено от бенефициента, включително на придружаващата го документация, и проверки на място при бенефициента и/или крайните потребители, съгласно чл. 43 от ПМС №37/23.02.2015 г.
Бенефициент съгласно §1, т. 3 от допълнителната разпоредба (ДР) на ПМС №37/23.02.2015 г. е публична или частна структура, която отговаря за започването или за започването и изпълнението на операции.
Партньорски организации съгласно §1, т. 4 от ДР на ПМС №37/23.02.2015 г. са публичноправни организации и/или организации с нестопанска цел, които пряко или чрез други партньорски организации доставят храни на най-нуждаещите се лица в съчетание със съпътстващи мерки и чиито операции са избрани от управляващия орган.
Съгласно чл. 2, т. 10 от Регламент №223/2014 г. най-нуждаещото се лице и лица, получаващи подкрепа съгласно определението, предвидено в чл. 4 от регламента, са „краен получател“.
При извършената служебна проверка на сайта на община …………. се установи, че предоставянето на топъл обяд ще се извършва във вече създадени обществени трапезарии или в новоразкрити трапезарии. За хората със затруднения в придвижването са предвидени доставки до домовете им, а за скитащи или бездомни лица – на улицата.
При отпускането на безвъзмездна финансова помощ ще се вземат под внимание само „допустими разходи“ по смисъла на чл. 33 от ПМС №37/23.02.2015 г.
За целите на реализиране на операцията са определени следните допустими разходи:
– разходи за закупуване на хранителни продукти/разходи за единица продукт – топъл обяд;
– административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на храните, определени като единна ставка в размер на 5 на сто от разходите за закупуване на хранителни продукти/разходи за единица продукт – топъл обяд;
– разходи за съпътстващи мерки, предприети и декларирани от партньорските организации, които доставят храните на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 5 на сто от разходите за закупуване на хранителни продукти/разходи за единица продукт – топъл обяд.
Не са допустими за получаване на подкрепа от оперативната програма разходи за лихви по дългове, инфраструктура, стоки втора употреба и данък върху добавената стойност (ДДС), освен когато той не е възстановим съгласно националното законодателство за облагане с ДДС.
Безвъзмездните средства по оперативната програма могат да бъдат отпуснати под формата на:
– възстановяване на действително направени и платени допустими разходи;
– възстановяване на базата на разходи за единица продукт;
– еднократни суми, които не надхвърлят левовата равностойност на 100 000 евро публична подкрепа;
– финансиране с единна ставка, определено чрез прилагане на процент към една или няколко определени категории разходи.
Предоставянето на безвъзмездната финансова помощ не може да има за цел или за резултат реализирането на печалба, съгласно чл. 1, ал. 3 от ПМС №37/23.02.2015 г. Не е определен минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ. Цитираната операция не изисква съфинансиране от страна на бенефициентите.
Съобразявайки установеното при извършената служебна проверка може да се заключи, че община …………… е бенефициент по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане – операция тип №3: „Осигуряване на топъл обяд“, а СДРУЖЕНИЕТО е партньорска организация – организация с нестопанска цел, която пряко или чрез други партньорски организации доставя храни на най-нуждаещите се лица чрез обществени трапезарии. По отношение на така извършваната от СДРУЖЕНИЕТО дейност следва да се има предвид разпоредбата на чл. 2, т. 1 от ЗДДС, съгласно която обект на облагане с ДДС е всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Дефиниция за възмездност на доставката може да се изведе по аргумент от определението за безвъзмездна доставка в §1, т. 8 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗДДС, съгласно което „безвъзмездна е доставката, при която няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото”. От значение е да се отбележи, че безвъзмездните доставки са изключени от  предметния обхват на ЗДДС. Това произтича от разпоредбите на чл. 2, т. 1 – 4 от закона, който определя, че обект на облагане са възмездните доставки на стоки и услуги.
Предвид цитираната относима нормативна уредба може да се направи извод, че СДРУЖЕНИЕТО, в изпълнение на цитираната оперативна програма, като партньорска организация на общината, доставя на най-нуждаещите се лица (крайни получатели) безвъзмездно топъл обяд. Извършваните от общината към СДРУЖЕНИЕТО плащания във връзка с изпълнение на програмата биха могли да бъдат покриване на разходи. Безвъзмездното предоставяне на топъл обяд за най-нуждаещите се лица при покриване на разходите от страна на Бенефициента, предвид обстоятелството, че не се извършва срещу възнаграждение от лицата, не представлява независима икономическа дейност за СДРУЖЕНИЕТО, в резултат на което за цитираната дейност СДРУЖЕНИЕТО не е данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от ЗДДС, в случай че субсидията или финансирането са пряко свързани с облагаеми доставки, извършвани от данъчно задълженото лице, същите се включват в тяхната данъчна основа и съответно подлежат на облагане. Легална дефиниция на понятието „субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка” е дадена в §1, т. 15 от ДР на ЗДДС. В нея е посочено, че такива са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за покриване на загуби и финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
В случай че при извършената проверка бъде установено, че получените от СДРУЖЕНИЕТО средства по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане – операция тип №3: „Осигуряване на топъл обяд“ за периода м. ……2016 г. – м. …..2018 г. (съгласно приложените …. бр. фактури) са предназначени за покриване на извършени разходи и не са пряко обвързани с цената на предоставяни от СДРУЖЕНИЕТО доставки по осигуряване на топъл обяд, е налице финансиране на разходи, което не попада в хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС и не е обект на облагане с ДДС. Отчитайки, че цитираните дейности не са обект на облагане с ДДС, същите не участват при формиране на облагаем оборот по смисъла на чл. 96, ал. 1 и 2 от същия закон. В този смисъл за СДРУЖЕНИЕТО не възниква задължение за задължителна регистрация по ЗДДС.

2. Хипотеза, при която СДРУЖЕНИЕТО извършва доставки по смисъла на ЗДДС.
В случай, че се установи фактическа обстановка различна от посочената, следва да се установи какъв е характерът на извършваните от СДРУЖЕНИЕТО доставки – подлежат ли на облагане с данък или не.
Съгласно чл. 2, т. 1 от ЗДДС с ДДС се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Облагаема доставка, по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Освободените от облагане с ДДС доставки са регламентирани в Глава четвърта от ЗДДС, чл. 38 – 50. Правилата за освобождаване от облагане са предмет на стриктно тълкуване, тъй като представляват дерогации от общия принцип, според който с ДДС се облага всяка услуга, предоставена възмездно от данъчно задължено лице.
Съгласно чл. 39, т. 7 от ЗДДС (Глава четвърта от ЗДДС) освободена доставка е доставката на стоки и услуги в рамките на хуманитарната дейност, извършвана от Българския Червен кръст и други юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза. Доставките са освободени, когато Българският Червен кръст или други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в регистъра по чл. 37у от Закона за храните (ЗХ) като оператор на хранителна банка, не извършват продажба на безвъзмездно предоставените хранителни стоки по чл. 6, ал. 4, т. 4.
Доколкото СДРУЖЕНИЕТО не е вписано в регистъра по чл. 37у от ЗХ като оператор на хранителна банка и извършва възмездно предоставяне на топъл обяд на общината, раздаван от нея на най-нуждаещите се лица чрез обществени трапезарии, то цитираните доставки не могат да се третират като освободени доставки по смисъла на чл. 39, т. 7 от ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл. 40, т. 1 от ЗДДС (Глава четвърта от ЗДДС), освободена доставка е извършването на социални услуги по Закона за социално подпомагане (ЗСП). Видно от чл. 16, ал. 1 от ЗСП понятието „социални услуги“ се дефинира като дейности в подкрепа на лицата за социално включване и самостоятелен начин на живот, които се основават на социална работа и се предоставят в общността и в специализирани институции. В чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) изчерпателно са изброени социалните услуги, които се предоставят в общността. Съгласно т. 11 на чл. 36, ал. 2 и т. 28 на §1 от допълнителните разпоредби (ДР) на ППЗСП обществените трапезарии също са форма на социална услуга, насочена към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами.
Съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗСП социални услуги се извършват от български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, като същите могат да предоставят социални услуги само след вписване в регистър към Агенцията за социално подпомагане (чл. 18, ал. 2 от ЗСП).
При извършена служебна проверка се установи, че СДРУЖЕНИЕТО е вписано в регистъра към Агенцията за социално подпомагане по чл. 18, ал. 2 от ЗСП за предоставяне на социална услуга „домашен социален патронаж“, считано от ……………2016 г., а не за предоставяне на социална услуга „обществени трапезарии“.
При предоставяне на социална услуга „обществени трапезарии“ е налице освободена доставка по смисъла на чл. 40, т. 1 от ЗДДС (съответно член 132, параграф 1, буква „ж“ от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност). Независимо от липсата на вписване на СДРУЖЕНИЕТО за предоставяне на този вид социална услуга в регистъра по чл. 18, ал. 2 от ЗСП към Агенцията за социално подпомагане, безспорно предоставената услуга „обществени трапезарии“ има характер на социална услуга, като СДРУЖЕНИЕТО е лице, което има право да предоставя такава услуга съгласно разпоредбите на чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗСП.
Предвид изложеното независимо дали СДРУЖЕНИЕТО като партньор е получило от общината плащания по Оперативната програма за финансиране на извършените разходи по същата или като заплащане от трето лице (общината – възложител по договора) за доставяни от него социални услуги към получатели – най- нуждаещи се лица (освободени доставки), и в двете разгледани хипотези за СДРУЖЕНИЕТО не възниква задължение за начисляване на ДДС.
Що се касае до натрупания от СДРУЖЕНИЕТО оборот от извършените доставки, следва да се има предвид разпоредбата на чл. 96, ал. 1 и 2 от ЗДДС. Получено финансиране на разходи, както и данъчните основи на извършени освободени доставки, не формират облагаем оборот и в тази връзка не пораждат задължение за регистрация по ЗДДС.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА нап:
/АЛEКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ/

5/5

Вашият коментар