fbpx

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получени суми във връзка предотвратяване и ограничаване на разпространението на африканска чума по свинете

Изх. № 24-39-163
Дата: 19.03.2020 год.
ЗДДС, чл. 9

ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получени суми във връзка предотвратяване и ограничаване на разпространението на африканска чума по свинете

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № …, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС за получени суми по Заповед № РД 48-48 от 31.07.2019 г. и по-конкретно може ли за постъпленията на парични средства по цитираната заповед да не се издава фактура, тъй като не е налице доставка на услуга по смисъла на чл. 9 от ЗДДС и не е реализиран счетоводен приход, отговарящ на определението по т. 2 и 5.1 от НСС 18, приложено Ви изпращам по електронен път писмо с изх. № М-24-37-45/23.12.2019 г., в което е изразено становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите по поставения в запитването Ви въпрос.

Приложение: становище с изх. № М-24-27-45/23.12.2019 г. – в електронен вид.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛ. ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗМДТ, чл.14

2_460/30.04.2015г.ЗМДТ-ЧЛ.14В запитването описвате следната фактическа обстановка: …….. ЕООД е регистрирано в Търговски регистър на 27.01.2015г. Капиталът на дружеството е непарична вноска – апорт на недвижимо имущество. Апортът е направен при учредяване на дружеството. Апортът е вписан в Агенция по вписванията на 11.03.2015г..В тази връзка поставяте следните въпроси:?От коя дата започва да тече двумесечният срок по

Приложение на чл. 40 от ЗДДС

1_106/04.08.2008ЗДДС чл 40 т1, чл 21 ал1Относно: Приложение на чл. 40от ЗДДСУважаема г-жо……. , Във връзка с Ваше запитване с вх. № ……..04.08.2008 г., постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр……., изразяваме следното становище: Представена е следната фактическа обстановка- вашето дружествоще извършва дейност в страната и в държави членки на ЕС дейности в областта на социалните

Правила за подаване на данни към НАП за доставки на течни горива;

ОТНОСНО:Правила за подаване на данни към НАП за доставки на течни горива;Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас юридическо лице има намерение да търгува с горива на едро. Тъй като не разполагате със собствена или наета бензиностанция, възнамерявате Вашите клиенти – юридически лица, да зареждат с горива директно от бензиностанция – трето лице.

Документиране на изплатено възнаграждение на самоосигуряващо се лице по граждански договор

ОТНОСНО: Документиране на изплатено възнаграждение на самоосигуряващо се лице по граждански договорС Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …..25.09.2013г. в Дирекция ОДОП-…. сте посочили следното: Имате сключен граждански договор, по който ще получите или сте получила възнаграждение. Посочвате, че сте самоосигуряващо се лице.Предвид тази фактическа обстановка задавате следните въпроси:1.Какъв документ и от кой, следва

ЗДДС, чл.45,ЗДДС, чл.25, aл. 2,ППЗДДС, чл.12, aл. 1,ППЗДДС, чл.44

.№5_53-02-150/ 22.05.2009г.ЗДДС, чл.45ЗДДС, 25, ал.2ППЗДДС, чл.12, ал.1ППЗДДС, чл.44В запитването е посочено, че представляваното от вас дружество е инвеститор на строителството на ваканционни апартаментни комплекси. Част от сделките за покупко-продажба на недвижими имоти (апартаменти) са под формата на право на строеж, като в един нотариален акт са описани опциите по прехвърляне правото на строеж с определена

представяне на удостоверение по чл. 264, ал. 1 ДОПК при апорт на недвижими имоти в капитала на търговско дружество и вписване на промяната в собствеността на имотите в имотния регистър

Изх. № 08-М-6Дата:14.09.2015 год.ДОПК, чл. 264, ал. 1Относно: представяне на удостоверение по чл. 264, ал. 1 ДОПК при апорт на недвижими имоти в капитала на търговско дружество и вписване на промяната в собствеността на имотите в имотния регистърВ отговор на поставените въпроси относно необходимостта от представяне на удостоверение по чл. 264, ал. 1 ДОПК при

Измененията и допълненията за 2009 година в Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените пр

1000 София, бул.Дондуков 52 Телефон: (+359 2) 9859 3001 Факс: (+359 2) 987 08 27 Изх. № 24-00-3Дата: 22.01.2009 год.УКАЗАНИЕОтносно:Измененията и допълненията за 2009 година в Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите

Данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на доходи, получени във връзка с участие в процедура по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Изх. № ЕП-04-13-19Дата: 09.06.2020 год. ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 13; ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2; ЗДДФЛ, чл. 25, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 42; ЗДДФЛ, чл. 49. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на доходи, получени във връзка с участие в процедура по оперативна програма „Развитие

Scroll to Top