данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получени суми във връзка предотвратяване и ограничаване на разпространението на африканска чума по свинете

Изх. № 24-39-163
Дата: 19.03.2020 год.
ЗДДС, чл. 9

ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получени суми във връзка предотвратяване и ограничаване на разпространението на африканска чума по свинете

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № …, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС за получени суми по Заповед № РД 48-48 от 31.07.2019 г. и по-конкретно може ли за постъпленията на парични средства по цитираната заповед да не се издава фактура, тъй като не е налице доставка на услуга по смисъла на чл. 9 от ЗДДС и не е реализиран счетоводен приход, отговарящ на определението по т. 2 и 5.1 от НСС 18, приложено Ви изпращам по електронен път писмо с изх. № М-24-37-45/23.12.2019 г., в което е изразено становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите по поставения в запитването Ви въпрос.

Приложение: становище с изх. № М-24-27-45/23.12.2019 г. – в електронен вид.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛ. ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар