данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получени суми във връзка предотвратяване и ограничаване на разпространението на африканската чума по свинете

Изх. № М-24-37-45
Дата: 23.12.2019 год.
ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2

ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получени суми във връзка предотвратяване и ограничаване на разпространението на африканската чума по свинете

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № ……………………….г., е изложена следната фактическа обстановка:
Със Заповед № РД 48-48 от 31.07.2019 г., министърът на земеделието, храните и горите е дал указания за предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на африканската чума по свинете (АЧС). В заповедта е определено, че държавните горски стопанства (ДГС) и държавните ловни стопанства (ДЛС) следва да изплащат:
1. по 150,00 лева за намерен труп на дива свиня;
2. по 50,00 лева за брой отстреляна дива свиня при индивидуален лов, извън определените инфектирани зони.
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), чрез Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) финансират извършените разходи от съответното ДГС/ДЛС веднъж месечно, в 10-дневен срок от получаване на фактура, придружена с приемо-предавателните протоколи, съответно декларации, съставени съгласно приложени към заповедта на министъра на земеделието, храните и горите указания. Фактурата и придружаващите я документи за извършените дейности през предходния месец се представя от съответното ДГС/ДЛС в съответната ОДБХ в срок до 15-то число на текущия месец. Допълнително е уточнено, че паричните средства се предоставят при наличието на положителна проба за АЧС.
Във връзка с изложеното са поставени следните въпроси:

1. При издаване на фактурите има ли основание за неначисляване на данък върху добавената стойност, съгласно ЗДДС, като се има предвид, че направените разходи се финансират от БАБХ?
2. При тези плащания от ОДБХ на ДГС/ДЛС приложима ли е разпоредбата на чл. 26, ал. 5, т. 4 от ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище по поставените въпроси:
На основание чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринаромедицинската дейност (ЗВД), БАБХ прилага мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои особено опасни заразни болести, посочени в заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Мерките по ал. 1 се налагат със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и включват умъртвяване на животни, забрани за придвижване на хора, животни, суровини и храни от животински произход, фуражни суровини, комбинирани фуражи, фуражни добавки, премикси и предмети, чрез които могат да бъдат пренесени заразни причинители ( чл. 47, ал. 2 ЗВД). Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ЗВД мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по ал. 1, както и условията и редът за прилагането им, се определят с наредби на министъра на земеделието, храните и горите.
Съгласно чл. 14, ал. 1 във връзка с чл. 14, ал. 2, т. 3 от Наредба № 102 от 21 август 2006г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им, незабавно след получаване на информация, че има съмнение за заразяване на диви прасета, БАБХ предприема всички необходими мерки, за да потвърди или отхвърли наличие на болестта, като предоставя информация за съмнението за заразяването на диви прасета на собствениците на прасета и ловците и организира изследвания на всички диви прасета, които са отстреляни или намерени мъртви, включително и лабораторни изследвания, като след получаване на потвърждаване на първичен случай на АЧС при диви прасета, за да се намали разпространението на болестта, БАБХ незабавно организира за всички отстреляни или намерени мъртви прасета проверка на

място от официален ветеринарен лекар и изпраща проби за изследване за АЧС. По силата на чл. 126, ал. 1 от ЗВД при поява на заразна болест изпълнителният директор на БАБХ издава заповед, с която определя мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта.
На основание чл. 16 от ЗВД в случаите на масови епизоотии необходимите средства за прилагане на мерките срещу болестите се осигуряват допълнително от бюджетните средства, предвидени за предотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия. Съгласно чл. 108, ал. 1 от ЗВД средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове, ежегодно се осигуряват от бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите. Условията и редът за разходване на средствата по чл. 108, ал. 1 се уреждат с наредба на Министерския съвет.
Редът за финансиране на мерките за ограничаване и ликвидиране на заразните болести е регламентиран в чл. 13 от Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове, като е предвидено, че при констатиране на заразни болести, посочени в заповедта на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 47 от ЗВД, финансово се осчетоводяват всички направени разходи при ограничаването и надзора при ликвидирането на възникнало огнище.
Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) държавните ловни стопанства и държавните горски стопанства стопанисват дивеча в страната. Стопанисването на дивеча обхваща дейностите по запазване и обогатяване на видовото разнообразие, подобряване на местообитанията, опазване и възпроизводство на дивеча, гарантиране на биологичния минимум, достигане и поддържане на допустимите запаси, осигуряване на рационално и устойчиво ползване в ловностопанските райони (чл. 33 от ЗЛОД).
На основание чл. 66 от ЗЛОД контролът по опазването на дивеча във всички ловностопански райони се осъществява от Министерството на земеделието, храните и горите чрез Изпълнителната агенция по горите, нейните структури, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и от Министерството на околната среда и

водите. Опазването включва дейностите по защита, охрана и контрол при стопанисване на дивеча и упражняване на правото на лов (чл.3, ал.3 от ЗЛОД).
Видно от изложената нормативна уредба, сред основните функции на държавните предприятия, респективно териториалните им поделения – държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, е стопанисването на дивеча и осъществяването на контрол по опазването на дивеча.
Съгласно точка VI от Заповед № РД48-48/31.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите (наричана по-долу Заповедта), изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и директорите на държавните предприятия (ДП) по чл. 163 от Закона за горите съобразно нормативноустановените им правомощия следва да организират и да упражняват контрол за изпълнение на мерките по т. І – V от същата заповед. Съгласно т. VII от Заповедта на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства е разпоредено да изплащат по 150.00 (сто и петдесет) лева за намерен труп на дива свиня и по 50.00 (петдесет) лева за брой отстреляна дива свиня при индивидуален лов извън определените инфектирани зони. Дължимите суми по т. VII се изплащат от съответното ДГС/ДЛС по ред, определен от директора му. БАХБ финансира извършените разходи по т. VII от съответното ДГС/ДЛС веднъж месечно, в 10 дневен срок от получаването на фактура (т. VIII от Заповедта).
Предвид изложената нормативна уредба, в изпълнение на Заповедта ДГС и ДЛС осъществяват публични функции, регламентирани в ЗЛОД, изразяващи се в опазване и стопанисване на дивеча. В този смисъл чрез извършването на дейностите в изпълнение на Заповедта ДГС и ДЛС реализират възложените им публични задължения, поради което тези дейности не представляват независима икономическа дейност и са извън обхвата на ЗДДС. Следователно изплащането на паричните средства по т. т. VII от Заповедта от БАБХ на ДГС и ДЛС не е пряко свързано с доставка по ЗДДС, а със същите се финансират направените от ДГС/ДЛС разходи по изпълнение на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта АЧС и при получаването им не следва да се начислява данък върху добавената стойност. За изплащането на същите не следва да се издава фактура по реда на чл. 113-114 от ЗДДС, като за осигуряване на

отчетност плащанията следва да се документират с друг първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар