fbpx

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на право на данъчен кредит за направени разходи във връзка с организирането на изложба, съфинансирана по проект от общинска фондация

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на право на данъчен кредит за направени разходи във връзка с организирането на изложба, съфинансирана по проект от общинска фондация

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-158 от 01.07.2019 г., относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на правото на данъчен кредит за направени разходи във връзка с организирането на изложба, съфинансирана по проект от общинска фондация.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас юридическо лице е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност по общия ред и не прилага режим на маржа за доставки на произведения на изкуството. Дейността на дружеството е покупко–продажба на произведения на изкуството, като закупувате скулптури и картини от чуждестранни и български физически лица, организирате светски събития, изложби и биеналета.
Представляваното от Вас лице е получило финансиране в размер на 9 999 лева от Общинска фондация „….. 2019“ за организиране на изложба на млади автори от ….. Съгласно договора, копие от който сте приложили към настоящото запитване, сумата, която се финансира от Общинската фондация, е без данък върху добавената стойност (ДДС), като за цялостното провеждане на изложбата дружеството има и съучастие в размер на 4 300 лева. По време на въпросната изложба, представляваната от Вас фирма ще продава картини на млади автори и съответно ще начислява ДДС.
Във връзка с изложеното по-горе сте поставили въпрос:
Налице ли е право на данъчен кредит за представляваното от Вас лице за получените доставки за осъществяване на изложбата за частта за която сте получили безвъзмездно финансиране, както и за частта, финансирана с Ваши средства?
Към запитването сте приложили копия на: справка за разходите, направени при организиране на изложбата; договор за финансиране на проекти по Отворена покана за проектни предложения „В последния момент“ на Общинска фондация „…. 2019“ № …./ 11.03.2019г.; Допълнително споразумение № 1 към предходно цитирания договор.
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставеният въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
По смисъла на чл.68, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по същия закон за получените от него стоки или услуги по облагаеми доставки; за извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка; за осъществен от същото лице внос, както и за изискуемия от него данък като платец по глава осма от закона.
Регистрирано лице има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – също регистрирано по закона лице, му е доставил или предстои да му достави, когато използва съответните стоки или услуги за целите на извършваните от него облагаеми доставки.
Въз основа на изложеното по-горе, считам, че за представляваното от Вас дружество ще е налице право на приспадане на данъчен кредит за извършените разходи по организирането на изложбата на млади автори, за което получавате и съфинансиране от Общинска фондация, когато реализирате последващи облагаеми доставки, каквито биха представлявали възмездните доставки на картините на младите автори.
Обръщам внимание, че правото на приспадане на данъчен кредит няма да бъде налице, независимо, че са изпълнени условията на чл.69 или 74 от същия закон, когато стоките или услугите (разходите, които ще извършвате по приложението към запитването) са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта от ЗДДС; или са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето; или стоките или услугите са предназначени за представителни или развлекателни цели.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК, съгласно която когато задълженото лице действа съобразно писмени указания от министъра на финансите, орган по приходите или публичен изпълнител, които впоследствие се окажат незаконосъобразни, начислените лихви вследствие на действията съобразно дадените указания не се дължат, а определената от закона санкция не се налага.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

възможността да се погасяват задължения по РА за минали периоди като част от внасяните към настоящия момент средства да погасяват задълженията по РА, а друга част текущи задължения, Ви уведомяваме

Относно : Прилагане на чл.169, ал.4 от ДОПК Във връзка с постъпило запитваневх. № …./20.08.2013г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр……,относно възможността да сепогасяват задължения по РА за минали периоди като част от внасяните към настоящия момент средства дапогасяватзадълженията по РА, а друга част текущи задължения, Ви уведомяваме за следното : Описвате в

Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС

ОТНОСНО: Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС В Дирекция ОДОПпостъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-43/ 06.02.2017 г.Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е износител на диворастящи гъби – сухи и замръзени. Има клиент – фирма, регистрирана в Република Чехия. Получателят на стоките има изискване към дружеството: да се доставят договорените количества до

ЗДДФЛ, чл.26, aл. 1

2_605/05.04.2012 ЗДДФЛ чл.26, ал.1 Като земеделски производител сте регистриран от 11.02.2003 г. в ОД „Земеделие и гори” – гр. … с ЕГН…………. В регистър БУЛСТАТ имате издаден идентификационен код ……….. от 06.10.2004 г. като земеделски производител. Посочвате, че имате фирма ЕТ …………, която е била регистрирана по ЗДДС за периода 19.10.1994 г. – 23.12.1997 г.,

ЗДДС, чл.45, т. 2, буква а

2_1521/08.10.2012 ЗДДСчл.45, т.2, б. ”а” В писмено запитване сте изложили следната фактическа обстановка:Клиент е регистриран по ДДС в друга страна членка. Идва и взема стока лично със собствен транспорт от български доставчик, регистриран по ЗДДС. В тази връзка сте задали следния въпрос: С какъв документ по чл.45, т.2 от ППЗДДС доставчикът следва да удостовери напускането

Приложение на чл. 177а от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

3_360/10.02.2014 г.ЗКПО,чл. 177аЗКПО,чл. 31, ал. 1, т. 15 ОТНОСНО: Приложение на чл. 177а от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/. Според изложеното запитването дружеството желае да предостави от 01.01.2014 г. стипендияпо чл. 177а от ЗКПО на студент – свързано лице по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗКПО с управителя на дружеството.Във връзка

Писмо с Изх. №20-00-113; 14.05. 2018г.; ; ЗДДС – чл.2

Изх. №20-00-11314.05. 2018г. ЗДДС – чл.2В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №20-00-113/19.04.2018 г. във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за счетоводството (ЗСч).В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На ЕООД предстои сключването на договор за услуга с дружество, което

определяне датата на възникване на данъчното събитие при посреднически услуги за продажба на недвижими имоти

Изх.№ Относно: определяне датата на възникване на данъчното събитие при посреднически услуги за продажба на недвижими имоти Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив с вх. № 20-15-162/ 19.02.2008г. е изложена следната фактическа обстановка:ЕООД продава недвижими имоти. Сключен е договор за комисионна между българското дружество като възложител и ……. Великобритания- като агент недвижими

Запитване изх.№====== до Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика”======, заведено с вх.№ =====г. по регист

2_74от ЗКПО чл.209 и 213 Отправили сте писмено запитване изх.№====== до Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика”======, заведено с вх.№ =====г. по регистъра на ДОДОП =======.В запитването посочвате, че С… ЕООД развива социална програма, в рамките на която предоставя: ваучери за храна в размер на 60 лв. месечно; допълнително здравно осигуряване. В тази връзка

Scroll to Top