данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на предоставяни от училище услуги, свързани със занимания по интереси

Изх. № 67-00-3
Дата: 05.06.2019 год.
ЗДДС, чл. 41, т. 1, буква „а“

ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на предоставяни от училище услуги, свързани със занимания по интереси

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП и прието с вх. № 67-00-3 от 11.04.2019 г., е представена следната фактическа обстановка:
Дружество (училище), регистрирано по ЗДДС лице, е вписано в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Съгласно чл. 301 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), училището определя такси и сключва договори за обучение, според държавните образователни стандарти, по учебен план, съгласуван с Регионално управление на образованието – ……. – град.
Училището предоставя на своите ученици възможност да участват в различни занимания по интереси в следните тематични направления: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и др.
През месец март училището ще сключи договори за обучение на учениците, с определена в тях цена и срок на действие.
Във връзка с подадени от учениците заявления за участие в заниманията по интереси, в началото на учебната година ще бъде сключен отделен договор или анекс към съществуващия договор за обучение за договаряне на заплащането за тези услуги.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Избираемите занимания по интереси, които ще предоставя училището на своите ученици, считат ли се за освободени доставки по смисъла на чл. 41, ал. 1, б. „а“ от ЗДДС?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по поставения от Вас въпрос:
Освободените доставки, свързани с образованието, са изрично посочени в чл. 41 от ЗДДС.
На основание чл. 41, т. 1, б. „а” от ЗДДС освободена доставка е предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, когато са предоставяни от институции в системата на предучилищното и училищното образование по ЗПУО, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение.
Регламентираното в чл. 41, т. 1, б. „а“ от ЗДДС освобождаване от ЗДДС се прилага при кумулативното наличие на изброените по-долу условия:
– предоставяните услуги да са сред посочените в тази разпоредба – предучилищна подготовка и възпитание, училищно или университетско образование, професионално образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, и
– доставките на услуги, свързани с образование, следва да са предоставени от организациите, посочени в същата разпоредба – от институции в системата на предучилищното и училищното образование, от институции в системата на професионалното образование и обучение или от доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции.
Институциите в системата на предучилищното и училищното образование съгласно чл. 29 от ЗПУО са юридически лица, като частните училища могат да придобият това качество при условията и по реда на Търговския закон, и на основание чл. 40, ал. 2 от ЗПУО осъществяват дейността си след вписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование при условията и по реда на този закон.
От изложеното е видно, че е налице едно от изискванията за прилагане на чл. 41, т. 1, б. „а“ от ЗДДС, доколкото частното училище е вписано в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и има разрешение за извършване на тази дейност.
В конкретния случай следва да се прецени дали е изпълнена другата необходима предпоставка за прилагане на освобождаването по чл. 41, т. 1, б. „а“ от ЗДДС за образователните услуги, а именно: дали тези услуги представляват училищно образование.
Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗПУО всеки има право на образование и може да повишава образованието и квалификацията си чрез учене през целия живот, като в ал. 2 на същата разпоредба е посочено, че приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование.
На основание чл. 177, ал. 1 от ЗПУО подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна, като съгласно ал. 2 на същата разпоредба общата и допълнителната подкрепа се осигуряват там, където са детето и ученикът – в детските градини, в училищата и в центровете за подкрепа за личностно развитие. Съгласно чл. 178, ал. 1, т. 7 от ЗПУО общата подкрепа за личностно развитие включва и занимания по интереси.
Институциите в системата на предучилищното и училищното образование осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги (чл. 174, ал. 1 от ЗПУО).
Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната подкрепа се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование (чл. 191, ал. 1 от ЗПУО).
С разпоредбата на чл. 22, ал. 2 от ЗПУО е регламентиран и държавен образователен стандарт в системата на училищното образование за приобщаващото образование. Държавните образователни стандарти са съвкупност от задължителни изисквания за резултатите в системата на училищното образование, както и за условията и процесите за тяхното постигане.
Държавният образователен стандарт за приобщаващото образование е приет с Наредбата за приобщаващото образование (НПО).
Съгласно чл. 2 от НПО държавният образователен стандарт за приобщаващото образование определя условията и реда за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците. В общата подкрепа за личностно развитие на учениците, осигурявана от училищата съгласно чл. 13 от НПО, са включени и заниманията по интереси, чийто обхват е определен в чл. 20 от същата наредба.
С разпоредбите на чл. 20, чл. 21 и следващите от НПО са определени изискванията относно предоставяните занимания по интереси, които са част от общата подкрепа за личностно развитие на учениците. Съгласно чл. 21а от наредбата заниманията се оповестяват и регистрират в информационната система в предвидения срок.
Предвид изложеното, доколкото заниманията по интереси, които училището възнамерява да предоставя на своите ученици по реда на НПО като форма на приобщаващо образование, са част от училищното образованието, същите ще се третират като освободени доставки по смисъла на чл. 41, т. 1, б. „а“ от ЗДДС.

Изпълнителен Директор на НАП:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

5/5

Вашият коментар