fbpx

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажба на поземлен имот – горска територия, при която цената на земята и насажденията са определени отделно

Изх. № 08-П-13
Дата: 27.04.2020 год.
ЗДДС, чл. 45;
ЗДДС, чл. 45, ал. 1;
ЗДДС, чл. 45, ал. 5;
ЗДДС, чл. 45, ал. 5, т. 1;
ЗДДС, чл. 45, ал. 7.

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажба на поземлен имот – горска територия, при която цената на земята и насажденията са определени отделно

В Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № ………………..2020 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка:
ОБЩИНА ……………. (Общината) е в процес на подготовка за разпореждане (продажба) с имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот в с. ……………, общ. …………….., обл. …………….., с площ ……………. кв.м., трайно предназначение – горска, начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора. За целта е изготвена оценка на гореописания общински имот от лицензиран оценител и същата е определена на ……………… лв., в т.ч. пазарна цена на поземления имот в размер на ……………….. лв. и пазарна цена на дървесината на корен в сегашна възраст в размер на ………………….. лв. Сочите, че оценката е съобразена с изискванията на Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии, приета с Постановление на Министерски съвет № 236/06.08.2011 г. и ЗГ, както и че върху имота има ограничения да се използва съгласно Закона за горите (ЗГ) и Правилника за прилагане на ЗГ.
Предвид изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1) Сделката със земя (неурегулиран поземлен имот) следва ли да бъде освободена доставка съгласно чл. 45, ал. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗДДС?
2) Сделката с дървесина на корен облагаема доставка ли е?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на описаната фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 92 от Закона за собствеността собственикът на земята е собственик на постройките и насажденията върху нея, освен ако е установено друго. Това е така нареченото „приращение“. Във вещноправен аспект насажденията в един имот не се третират като отделни вещи, а като част от същия този недвижим имот. Най-общо казано, всичко, което е неподвижно прикрепено към земята по начин, че не може да бъде отделено от нея без значително повреждане или унищожаване, е част от имота. В този случай субектът, придобил земята, в същия момент става собственик и на трайните насаждения. След като това е така, то прехвърлянето на правото на собственост върху тях става едновременно с прехвърляне на правото на собственост върху земята, върху която те са трайно засадени.
В случая предмет на доставката е поземлен имот с предназначение горска територия и начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора.
По смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗГ гора е земя, заета от горскодървесна растителност с площ не по-малка от един декар, височина на дървостоя в зряла възраст не по-малко от 5 м, широчина на насаждението, измерена между стъблата на крайните дървета, не по-малко от 10 м, и проекция на короните не по-малка от 10 на сто от площта на насаждението. Видно от цитираната разпоредба, гората включва земята и насажденията върху същата. По силата на чл. 2, ал. 2 от ЗГ гората е горска територия.
Доставките, свързани със земя и сгради, са регламентирани в Глава четвърта от ЗДДС и по-конкретно в разпоредбата на чл. 45 от същия закон.
Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването ? под наем или аренда. Видно от цитираната разпоредба освободена е доставката на поземлени имоти, които не са урегулирани поземлени имоти (УПИ) по смисъла на Закона за устройство на територията (например – земеделска земя и горска територия).
В чл. 45, ал. 5 от ЗДДС са регламентирани изключенията от това правило, като насажденията не попадат между изрично предвидените в тази правна норма хипотези.
Предвид гореизложеното, насажденията следват режима на доставката на земята, към която са прикрепени – те са част от поземления имот, който не е УПИ, а гора, и по правило са предмет на освободена доставка. По силата на чл. 45, ал. 7 от ЗДДС доставчикът може да избере тази доставка да бъде облагаема.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

дерегистрация по ЗДДС и задължения на лицето

Относно: дерегистрация по ЗДДС и задължения на лицето Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-……….. с вх. № 20-19-87/ 01.06.2009г.е изложена следната фактическа обстановка:Кооперацията е регистрирано по ЗДДС и има облагаем оборот за последните 12 месеца под 50 000 лв.Поставени са следните въпроси:1.Задължително ли е кооперацията да се отрегистрира по ДДС поради падане на

действия на органите по приходите в случаите при които съдебните органи са се произнесли с решение или определение, с което в полза на държавата се признава обезщетение за имуществени вреди за непозво

Изх. №20-00-203Дата, 12.06.2009 год. Относно: действия на органите по приходите в случаите при които съдебните органи са се произнесли с решение или определение, с което в полза на държавата се признава обезщетение за имуществени вреди за непозволено увреждане, произтичащо от невнесен данък, Настоящето указание се издава на основание чл.10, ал.1, т.4 от НАП във връзка

данъчното третиране на дистанционни продажби (чл.14 от ЗДДС).

20-00-477/07.12.2010 г. ЗДДС, чл.14, ал.1чл.20, ал.1 и ал.2чл.98, ал.1и ал.2 чл.100, ал.1чл.113, ал.3, т.1чл.118, ал.1В Дирекция ОУИ … е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 20-00-477/18.08.2010 г. относно данъчното третиране на дистанционни продажби (чл.14 от ЗДДС).Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба изразявам следното становище:Разпоредбата на чл.14, ал.1от

Изх. № М-94-Д-194

Изх. № М-94-Д-194Дата: 15.07.2019 год. ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;Наредба №Н-18, чл. 25, ал.7;ДР на Наредба № 18, § 1, т. 19. ОТНОСНО: Въпроси във връзка с измененията в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към

Признаване на право на отстъпка по чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № 24-39-82Дата:14.07.2017 год.ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 6;ЗДДФЛ, чл. 55, ал. 1. ОТНОСНО: Признаване на право на отстъпка по чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Във връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. №24-39-82 от15.06.2017 г., Ви уведомявам следното:На основание на чл. 53,

В отговор на Ваши запитвания и жалба под горепосочените номера, препратени ни по компетентност от Дирекция ОУИ гр. Варна, постъпили в Централното управление на НАП с вх. № ===/28.05.2007 г. и вх. №

Изх. № 24-31-228 Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО:В отговор на Ваши запитвания и жалба под горепосочените номера, препратени ни по компетентност от Дирекция „ОУИ“ гр. Варна, постъпили в Централното управление на НАП с вх. № ===/28.05.2007 г. и вх. № ===/18.06.2007 г. относно прилагането на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност в сила

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 26-Л-45/08Дата: 07.08.2009 год.ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 1.ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Във връзка с Ваше писмено, постъпило в ЦУ на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 26-Л-45 от 09. 10. 2008 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от

Разходи на застрахователите

Разходите за застрахователни плащания са всички плащания на застрахователя и на презастрахователя по поети ангажименти към застрахованите лица или цеденти, обословени от осъществяването на застрахователния риск или сбъдването на условието по договора за сключена застраховка или презастраховка.Разноските са част от плащанията на застрахователя. Част от всички негови разходи, които са свързани с издръжката на застрахователната

Scroll to Top