Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажба на поземлен имот – горска територия, при която цената на земята и насажденията са определени отделно

Изх. № 08-П-13
Дата: 27.04.2020 год.
ЗДДС, чл. 45;
ЗДДС, чл. 45, ал. 1;
ЗДДС, чл. 45, ал. 5;
ЗДДС, чл. 45, ал. 5, т. 1;
ЗДДС, чл. 45, ал. 7.

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажба на поземлен имот – горска територия, при която цената на земята и насажденията са определени отделно

В Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № ………………..2020 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка:
ОБЩИНА ……………. (Общината) е в процес на подготовка за разпореждане (продажба) с имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот в с. ……………, общ. …………….., обл. …………….., с площ ……………. кв.м., трайно предназначение – горска, начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора. За целта е изготвена оценка на гореописания общински имот от лицензиран оценител и същата е определена на ……………… лв., в т.ч. пазарна цена на поземления имот в размер на ……………….. лв. и пазарна цена на дървесината на корен в сегашна възраст в размер на ………………….. лв. Сочите, че оценката е съобразена с изискванията на Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии, приета с Постановление на Министерски съвет № 236/06.08.2011 г. и ЗГ, както и че върху имота има ограничения да се използва съгласно Закона за горите (ЗГ) и Правилника за прилагане на ЗГ.
Предвид изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1) Сделката със земя (неурегулиран поземлен имот) следва ли да бъде освободена доставка съгласно чл. 45, ал. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗДДС?
2) Сделката с дървесина на корен облагаема доставка ли е?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на описаната фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 92 от Закона за собствеността собственикът на земята е собственик на постройките и насажденията върху нея, освен ако е установено друго. Това е така нареченото „приращение“. Във вещноправен аспект насажденията в един имот не се третират като отделни вещи, а като част от същия този недвижим имот. Най-общо казано, всичко, което е неподвижно прикрепено към земята по начин, че не може да бъде отделено от нея без значително повреждане или унищожаване, е част от имота. В този случай субектът, придобил земята, в същия момент става собственик и на трайните насаждения. След като това е така, то прехвърлянето на правото на собственост върху тях става едновременно с прехвърляне на правото на собственост върху земята, върху която те са трайно засадени.
В случая предмет на доставката е поземлен имот с предназначение горска територия и начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора.
По смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗГ гора е земя, заета от горскодървесна растителност с площ не по-малка от един декар, височина на дървостоя в зряла възраст не по-малко от 5 м, широчина на насаждението, измерена между стъблата на крайните дървета, не по-малко от 10 м, и проекция на короните не по-малка от 10 на сто от площта на насаждението. Видно от цитираната разпоредба, гората включва земята и насажденията върху същата. По силата на чл. 2, ал. 2 от ЗГ гората е горска територия.
Доставките, свързани със земя и сгради, са регламентирани в Глава четвърта от ЗДДС и по-конкретно в разпоредбата на чл. 45 от същия закон.
Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването ? под наем или аренда. Видно от цитираната разпоредба освободена е доставката на поземлени имоти, които не са урегулирани поземлени имоти (УПИ) по смисъла на Закона за устройство на територията (например – земеделска земя и горска територия).
В чл. 45, ал. 5 от ЗДДС са регламентирани изключенията от това правило, като насажденията не попадат между изрично предвидените в тази правна норма хипотези.
Предвид гореизложеното, насажденията следват режима на доставката на земята, към която са прикрепени – те са част от поземления имот, който не е УПИ, а гора, и по правило са предмет на освободена доставка. По силата на чл. 45, ал. 7 от ЗДДС доставчикът може да избере тази доставка да бъде облагаема.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар