данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажби, извършени в деня на регистрация по същия закон

Изх. № 94-Б-54
Дата: 09.07.2020 год.
ЗДДС, чл. 12, ал. 1;
ЗДДС, чл. 45, ал. 3;
ЗДДС, чл. 67, ал. 2;
ЗДДС, чл. 87, ал. 3;
ЗДДС, чл. 87, ал. 4;
ЗДДС, чл. 100, ал. 5;
ЗДДС, чл. 101, ал. 1;
ЗДДС, чл. 101, ал. 5;
ЗДДС, чл. 101, ал. 6;
ЗДДС, чл. 101, ал. 7;
ЗДДС, чл. 103, ал. 1;
ЗДДС, чл. 111, ал. 2, т. 5;
ЗДДС, чл. 125;
ЗДДС, чл. 125, ал. 10;
ДОПК, чл. 28, ал. 2.

ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажби, извършени в деня на регистрация по същия закон

Във Ваше писмо, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № ………………2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
„…………………….“ ЕООД (дружеството) възнамерява да извършва покупко-продажба на нови недвижими имоти. Предстои дружеството да подаде заявление за регистрация по ЗДДС. Сочите, че поради липса на сигурност дали ще бъдете регистрирани или ще Ви бъде отказана такава регистрация, не знаете дали да включвате или не данък върху добавената стойност (ДДС) в цената на доставките, извършени в деня на регистрацията, но преди връчването на удостоверението за регистрация. Предвид остоятелството, че нотариалните сделки се извършват до около 14 ч., намирате за възможно да получите удостоверението за регистрация след този час, при което продажбата няма как да е изповядана с включен данък, тъй като все още не сте били регистрирани по ЗДДС. Изразявате опасение, че може да не бъдете данъчно прецизни, тъй като няма как да знаете, че ще бъдете поканени именно на датата на сделката за получаване на удостоверение за регистрация по ЗДДС.
Изразявате виждане, че съгласно чл. 125, ал. 10 от ЗДДС при последваща регистрация се декларира данък за доставките след датата на регистрация по ЗДДС, но не и за датата на регистрацията.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Дължи ли дружеството ДДС за извършените доставки в деня на регистрацията си по ЗДДС?
2. В случаите на чл. 125, ал. 10 от ЗДДС дължи ли дружеството ДДС за извършените доставки в деня на последващата си регистрация по закона?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на описаната фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище по направеното запитване:
Процедурата за регистрация по ЗДДС е регламентирана в разпоредбите на чл. 101 – 104 от ЗДДС.
Съгласно чл. 101, ал. 1 от ЗДДС регистрацията се извършва, като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) заявление за регистрация по образец или на основание чл. 100, ал. 5 заявява регистрация по избор пред Агенцията по вписванията.
По силата на чл. 101, ал. 5 от ЗДДС, в случай че лицето не е заявило за вписване електронен адрес за кореспонденция пред Агенцията по вписванията, към заявлението по ал. 1 задължително заявява такъв адрес. При промяна на електронния адрес лицето в 7-дневен срок уведомява приходната администрация, освен ако промяната е направена чрез заявяване за вписване в Агенцията по вписванията. Заявените електронни адреси за кореспонденция се считат за електронен адрес за получаване на съобщения съгласно чл. 28, ал. 2 от ДОПК.
В срок от 7 дни от подаване на заявлението или от получаване на информацията за вписването и за упражнено право по чл. 100, ал. 5 в компетентната ТД на НАП от Агенцията по вписванията органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация и в срок 7 дни от приключване на проверката издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията (чл. 101, ал. 6 и ал. 7 от ЗДДС).
За дата на регистрация по ЗДДС се смята датата на връчването на акта за регистрация, съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗДДС.
Първият данъчен период след датата на регистрацията обхваща времето от датата на регистрацията до последния ден, включително на календарния месец, през който е извършена регистрацията по този закон, освен в случаите по глава осемнадесета, съответно последният данъчен период обхваща времето от началото на данъчния период до датата на дерегистрацията включително (чл. 87, ал. 3 и ал. 4 от ЗДДС). С връчването на акт за регистрация по ЗДДС лицето придобива статут на регистрирано лице по този закон от тази дата и неговият първи данъчен период обхваща времето от датата на регистрацията включително до последния ден на календарния месец, през който е извършена регистрацията по този закон. Логическото тълкуване на текста сочи, че уточнението „включително“ се отнася и за двете дати, началната и крайната, ограничаващи този първи данъчен период, особено предвид обстоятелството, че по отношение на крайната дата – последният ден на календарния месец, не би възникнало никакво съмнение относно включването й в периода.
В случай на извършени продажби на нови недвижими имоти през първия ден от регистрацията си по ЗДДС, следва да имате предвид, че съгласно чл. 12, ал. 1 във връзка с чл. 45, ал. 3 от ЗДДС цитираните доставки са облагаеми и за дружеството възниква задължение за начисляване на данък по реда на този закон, както и за неговото посочване в нотариалния акт, с който се прехвърля собствеността. Следва да имате предвид, че когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена, съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗДДС.
Разпоредбата на чл. 125 от ЗДДС, видно и от систематичното й място, заглавието и съдържанието й, има за предмет регламентиране на сроковете и начините на подаване на декларациите и придружаващите ги документи, изискуеми съгласно ЗДДС. Същата не урежда, съответно не преурежда, въпроса относно това от кой момент едно лице има статут на регистрирано по закона и е задължено да начислява данък за извършените от него облагаеми доставки. Съответно ал. 10 на чл. 125 от ЗДДС регламентира подаването на справка-декларация за ДДС в специфичните случаи на чл. 111, ал. 2, т. 5 от закона – когато е налице дерегистрация и последваща регистрация в рамките на един и същ данъчен период. Разпоредбата цели да разясни, че в тези случаи регистрираното лице подава една единствена справка-декларация за този данъчен период, а не, предвид промяната на статута му през този период – две отделни (една за периода преди дерегистрацията като за последен данъчен период и една за периода след регистрацията – като нов първи данъчен период след новата регистрация). Въпреки че се подава само една справка-декларация, и в този случай обхватът на включените в нея облагаеми доставки също се определя по реда на чл. 87, ал. 4 от ЗДДС за дните от данъчния период преди дерегистрацията, включително датата на дерегистрацията, и съответно по ал. 3 от същата норма – за дните след повторната регистрация, включително датата на регистрацията. Тоест, както при първоначална, така и при последваща регистрация по ЗДДС, регистрираното лице има задължение да начисли данък за облагаемите доставки, извършени на датата на регистрацията включително (датата на връчване на акта за регистрация) и да декларира същите в съответната справка-декларация.
В конкретния случай, отчитайки характера на дейността, която дружеството възнамерява да извършва – покупко-продажба на нови недвижими имоти, сделки, които се извършват с нотариален акт, и предприетите действия за регистрация по ЗДДС, дружеството би следвало предварително да планира своята дейност с оглед на коректното третиране по ЗДДС на извършваните от същото сделки по прехвърляне на собствеността върху недвижимите имоти – с начислен ДДС или не в зависимост от статута му като регистрирано или нерегистрирано по ЗДДС лице към датата на нотариалното изповядване на сделката. С оглед правна сигурност дружеството следва да прояви по-голяма активност, включително чрез иницииране на комуникация и търсене на съдействие от страна на органите по приходите, при установяване на своя статут по ЗДДС, възможната дата на регистрация/отказ от регистрация по ЗДДС и възможно най-подходящия във връзка със случая начин за връчване на издадения от органите по приходите акт, включително и на електронния адрес за кореспонденция, заявен от дружеството по реда на чл. 101, ал. 5 от ЗДДС.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар