fbpx

данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходите от разпореждане с финансови инструменти на регулираните пазари на САЩ и в частност на Нюйоркската фондова борса

Изх. № 26-М-574
Дата: 15.02.2021 год.
ЗКПО, чл. 44;
ЗКПО, чл. 196;
ДР на ЗКПО, § 1, т. 21, буква „д“.

ОТНОСНО: данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходите от разпореждане с финансови инструменти на регулираните пазари на САЩ и в частност на Нюйоркската фондова борса

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх.№26-М-574/15.01.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството сключва сделки с акции и финансови инструменти на Нюйоркската фондова борса на регулиран пазар, като използва собствени средства.
Поставен е следният въпрос:
Попадат ли пазарите за финансови инструменти в САЩ, в частност Нюйоркската фондова борса в определението за „разпореждане с финансови инструменти”, дадено в §1, т. 21, б. „д“ от ДР на ЗКПО (нова – ДВ, бр. 104/2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) и считат ли се тези пазари за еквивалентни на регулираните пазари за Европейския съюз, с оглед приложимостта на специалното данъчно третиране на чл. 44 и чл. 196 от ЗКПО?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
Разпоредбите на чл. 44 и чл. 196 от ЗКПО въвеждат облекчение за доходи от сделки с финансови инструменти, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ.
Съгласно чл. 44 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат се елиминират печалбите и загубите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1, т. 21 от ДР на закона. Облекчението по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗКПО, не се прилага за печалби от източник в чужбина, по отношение на които в спогодба за избягване на двойното данъчно облагане е предвиден метод за избягване на двойното данъчно облагане „освобождаване с прогресия”.
На основание чл. 196 от ЗКПО не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1, т. 21 от ДР на закона.
Според дефиницията, дадена в §1, т. 21, буква „д” (нова ДВ. бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) от ДР на ЗКПО в понятието „разпореждане с финансови инструменти” за целите на чл. 44 и чл. 196 попадат сделките с акции, извършени на пазар на трета държава, който се счита за еквивалентен на регулиран пазар и за който Европейската комисия е приела решение относно еквивалентността на правната и надзорната уредба на третата държава в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 20111/61/EC (ОВ, L 173/349 от 12 юни 2014 г., Директива 2014/65/ЕС).
Дефиницията на понятието „регулиран пазар”, дадена в § 1, т. 70 от ДР на ЗКПО, препраща към понятието „регулиран пазар” по смисъла на чл. 152, ал. и ал. 2 от Закона за пазарите на финансовите инструменти (ЗПФИ).
От цитираните разпоредби е видно, че за прилагането на данъчните режими по чл. 44 и чл. 196 от ЗКПО е необходимо да се проследяват решенията на Европейската комисия за приемане на даден пазар на трета държава за еквивалентен на правната и надзорната уредба на третата държава в съответствие с Директива 2014/65/ЕС.
За да се отговори на поставения в запитването въпрос, ще се позовем на част от становище с изх. №РГ-03-157-9/15.07.2020 г. от Комисията за финансов надзор (КФН), която на основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор има правомощие да дава писмени указания относно прилагането и тълкуването на ЗПФИ, в което е посочено следното:
„….За целите на чл. 79, ал. 5, т. 1 от ЗПФИ пазарът на трета държава се счита за еквивалентен на регулиран пазар, когато Европейската комисия е взела решение за еквивалентност при спазване на изискванията и процедурата по чл. 25, § 4, ал. 3 и 4 от Директива 2014/65/ЕС (чл. 79, ал. 7 от ЗПФИ).
Съгласно чл. 79, ал. 9 от ЗПФИ, по смисъла на ал. 8 от същия член правната и надзорната рамка на трета държава се счита за еквивалентна, ако отговаря на следните условия:
1. пазарите подлежат на лицензионен режим и на ефективен текущ надзор;
2. пазарите имат ясни и прозрачни правила по отношение на допускането на ценни книжа до търговия, така че ценните книжа могат да се търгуват по правилен, надлежен и ефикасен начин и са свободно прехвърлими;
3. емитентите на ценни книжа са задължени за периодично и текущо предоставяне на информация, така че да се осигури висока степен на защита на инвеститорите;
4. осигурени са прозрачност и цялост на пазара чрез мерки за предотвратяване на пазарни злоупотреби под формата на търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара.
От така описаните условия е видно, че същите са формирани с цел да бъде осигурена необходимата защита на интересите на инвеститорите, на които лицензираните в Европейския съюз инвестиционни посредници предоставят своите услуги.
В становището на КФН е посочено, че „Към настоящият момент (актуално и към момента) ЕК е взела пет Решения за еквивалентност, от които три са все още в сила, в това число и Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2320 на Комисията от 13 декември 2017 г. относно еквивалентността на правната и надзорна уредба на Съединените американски щати за националните борси за търговия на ценни книжа и алтернативните системи за търговия в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на съвета”.
В Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2320 на Комисията от 13 декември 2017 г. се съдържа Приложение за „Национални борси за търговия на цени книжа, регистрирани в Комисията по ценни книжа и фондови борси на и САЩ за еквивалентни на регулираните пазари съгласно определението в Директива 2014/65/ЕС”.
От приложението е видно, че в списъка е посочена и „с) New York Stock Exchange LLC”.
Следователно за целите на чл. 44 и чл. 196 от ЗКПО сделките с акции, извършени на пазара на трета държава – САЩ (в частност на New York Stock Exchange LLC), еквивалентен на регулиран пазар, съгласно посоченото по-горе решение на ЕК, попадат в обхвата на определението „разпореждане с финансови инструменти”, по смисъла на § 1. т. 21, буква „д“ от ДР на ЗКПО.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Осигуряване на лице, което получава пенсия и има сключен договор за управление и контрол като член на Съвета на директорите в акционерно дружество

КСО – 4, ал. 1, т. 7 и ал. 6, чл. 127, ал. 1, чл. 157, ал. 6;ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1;НЕВД – чл. 1, ал. 5ОТНОСНО: Осигуряване на лице, което получава пенсия и има сключен договор за управление и контрол като член на Съвета на директорите в акционерно дружество УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН

облагане с данък върху превозните средства по реда на Закона за местните данъци и такси на лек автомобил, който е иззет като веществено доказателство

3_3270/05.06.07г.ЗМДТ, чл. 58ЗМДТ, чл. 60, ал. 5ОТНОСНО: облагане с данък върху превозните средства по реда на Закона за местните данъци и такси на лек автомобил, който е иззет като веществено доказателство Видно от писменото запитване е иззет лек автомобил от собственика му като веществено доказателство по НОХД № …/.. г. на 15.09.2002 г. С протокол

Становище на НАП с Изх. №23-22-737/21.05.2018 г.

Изх. №23-22-737/21.05.2018 г. ЗЗО – чл. 33, ал. 1, т. 3 В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-737/08.05.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: Вие сте гражданин на трета страна (държава, която не е член

осигуряване на управител на търговско дружество

2_1236/ 15.10.2014 г.КСО – чл.4, ал.1, т.7 чл.6, ал.3ОТНОСНО: осигуряване на управител на търговско дружество Изложена е следната фактическа обстановка: дружество е сключило договор за управление, без уговорено възнаграждение, с физическо лице, което не е съдружник в дружеството. С лицето ще се сключи трудов договор на длъжност ръководител лаборатория.Във връзка с изложеното е поставен въпроса:

Право на ползване на данъчно облекчение по чл.18

ОТНОСНО: Право на ползване на данъчно облекчение по чл.18 ЗДДФЛ от лице с намалена работоспособност В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх. № 96-00-161 от 09.03.2012г. при Дирекция „ОУИ” ……….., Ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка фирма …………. ЕООД ползва под наем помещение – магазин. Единият от собствениците притежава експертно

КСО, чл.4

2_393/22.02.2010 г.КСО – чл.4ОТНОСТНО: Социално осигуряване на управител на ЕООДВ Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, отдел „Данъчно – осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване. От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че сте собственик на еднолично търговско дружество. Осигурявате секато самоосигуряващо се лице върху 420 лв. – минималния осигурителен доходза 2010

Становище на НАП с Изх. №20-00-172/07.06.2017 г.

Изх. №20-00-172/07.06.2017 г. ЗКПО – чл. 195, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8, §1, т. 8 от ДРСИДДО – чл. 12, ал. 2ДОПК – чл. 136 и чл. 137 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, прието с вх. №20-00-172/…….2017 г. относно прилагането на разпоредбите

попълване на Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2016 г.

Изх.№ М-94-Е-2Дата:30.01.2017 год. КСО, чл. 5, ал. 2;КСО, чл. 6, ал. 9;ЗЗО, чл. 40, ал. 5; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 2; ЗДДФЛ, чл. 50.ОТНОСНО: попълване на Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2016 г. В запитване, постъпило в ЦУ на НАП и заведено с вх. № М-94-Е-2 от……2017

Scroll to Top