данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходите от разпореждане с финансови инструменти на регулираните пазари на САЩ и в частност на Нюйоркската фондова борса

Изх. № 26-М-574
Дата: 15.02.2021 год.
ЗКПО, чл. 44;
ЗКПО, чл. 196;
ДР на ЗКПО, § 1, т. 21, буква „д“.

ОТНОСНО: данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходите от разпореждане с финансови инструменти на регулираните пазари на САЩ и в частност на Нюйоркската фондова борса

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх.№26-М-574/15.01.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството сключва сделки с акции и финансови инструменти на Нюйоркската фондова борса на регулиран пазар, като използва собствени средства.
Поставен е следният въпрос:
Попадат ли пазарите за финансови инструменти в САЩ, в частност Нюйоркската фондова борса в определението за „разпореждане с финансови инструменти”, дадено в §1, т. 21, б. „д“ от ДР на ЗКПО (нова – ДВ, бр. 104/2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) и считат ли се тези пазари за еквивалентни на регулираните пазари за Европейския съюз, с оглед приложимостта на специалното данъчно третиране на чл. 44 и чл. 196 от ЗКПО?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
Разпоредбите на чл. 44 и чл. 196 от ЗКПО въвеждат облекчение за доходи от сделки с финансови инструменти, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ.
Съгласно чл. 44 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат се елиминират печалбите и загубите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1, т. 21 от ДР на закона. Облекчението по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗКПО, не се прилага за печалби от източник в чужбина, по отношение на които в спогодба за избягване на двойното данъчно облагане е предвиден метод за избягване на двойното данъчно облагане „освобождаване с прогресия”.
На основание чл. 196 от ЗКПО не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1, т. 21 от ДР на закона.
Според дефиницията, дадена в §1, т. 21, буква „д” (нова ДВ. бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) от ДР на ЗКПО в понятието „разпореждане с финансови инструменти” за целите на чл. 44 и чл. 196 попадат сделките с акции, извършени на пазар на трета държава, който се счита за еквивалентен на регулиран пазар и за който Европейската комисия е приела решение относно еквивалентността на правната и надзорната уредба на третата държава в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 20111/61/EC (ОВ, L 173/349 от 12 юни 2014 г., Директива 2014/65/ЕС).
Дефиницията на понятието „регулиран пазар”, дадена в § 1, т. 70 от ДР на ЗКПО, препраща към понятието „регулиран пазар” по смисъла на чл. 152, ал. и ал. 2 от Закона за пазарите на финансовите инструменти (ЗПФИ).
От цитираните разпоредби е видно, че за прилагането на данъчните режими по чл. 44 и чл. 196 от ЗКПО е необходимо да се проследяват решенията на Европейската комисия за приемане на даден пазар на трета държава за еквивалентен на правната и надзорната уредба на третата държава в съответствие с Директива 2014/65/ЕС.
За да се отговори на поставения в запитването въпрос, ще се позовем на част от становище с изх. №РГ-03-157-9/15.07.2020 г. от Комисията за финансов надзор (КФН), която на основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор има правомощие да дава писмени указания относно прилагането и тълкуването на ЗПФИ, в което е посочено следното:
„….За целите на чл. 79, ал. 5, т. 1 от ЗПФИ пазарът на трета държава се счита за еквивалентен на регулиран пазар, когато Европейската комисия е взела решение за еквивалентност при спазване на изискванията и процедурата по чл. 25, § 4, ал. 3 и 4 от Директива 2014/65/ЕС (чл. 79, ал. 7 от ЗПФИ).
Съгласно чл. 79, ал. 9 от ЗПФИ, по смисъла на ал. 8 от същия член правната и надзорната рамка на трета държава се счита за еквивалентна, ако отговаря на следните условия:
1. пазарите подлежат на лицензионен режим и на ефективен текущ надзор;
2. пазарите имат ясни и прозрачни правила по отношение на допускането на ценни книжа до търговия, така че ценните книжа могат да се търгуват по правилен, надлежен и ефикасен начин и са свободно прехвърлими;
3. емитентите на ценни книжа са задължени за периодично и текущо предоставяне на информация, така че да се осигури висока степен на защита на инвеститорите;
4. осигурени са прозрачност и цялост на пазара чрез мерки за предотвратяване на пазарни злоупотреби под формата на търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара.
От така описаните условия е видно, че същите са формирани с цел да бъде осигурена необходимата защита на интересите на инвеститорите, на които лицензираните в Европейския съюз инвестиционни посредници предоставят своите услуги.
В становището на КФН е посочено, че „Към настоящият момент (актуално и към момента) ЕК е взела пет Решения за еквивалентност, от които три са все още в сила, в това число и Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2320 на Комисията от 13 декември 2017 г. относно еквивалентността на правната и надзорна уредба на Съединените американски щати за националните борси за търговия на ценни книжа и алтернативните системи за търговия в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на съвета”.
В Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2320 на Комисията от 13 декември 2017 г. се съдържа Приложение за „Национални борси за търговия на цени книжа, регистрирани в Комисията по ценни книжа и фондови борси на и САЩ за еквивалентни на регулираните пазари съгласно определението в Директива 2014/65/ЕС”.
От приложението е видно, че в списъка е посочена и „с) New York Stock Exchange LLC”.
Следователно за целите на чл. 44 и чл. 196 от ЗКПО сделките с акции, извършени на пазара на трета държава – САЩ (в частност на New York Stock Exchange LLC), еквивалентен на регулиран пазар, съгласно посоченото по-горе решение на ЕК, попадат в обхвата на определението „разпореждане с финансови инструменти”, по смисъла на § 1. т. 21, буква „д“ от ДР на ЗКПО.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар