Данък при източника върху доходи на чуждестранни юридически лица от възнаграждение по договор за гаранция (гаранционни такси)

Изх. № 24-30-40
Дата: 12.03.2009 год.
ЗКПО, чл. 12, ал. 5, т. 1;
ЗКПО, т. 7 от § 1 на ДР;
ЗКПО, чл. 195 във връзка с чл. 12, ал. 5, т. 1.
Относно: Данък при източника върху доходи на чуждестранни юридически лица от възнаграждение по договор за гаранция (гаранционни такси)
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-30-40/20.11.2008г., изразявам следното становище:
Според описаната в запитването фактическа обстановка, през 2008 г „………………. ……….. “ ЕООД сключва договор за заем със „……………………“. Гаранти по този договор са две японски дружества. В уведомителни писма до банката — кредитор гарантите приемат да погасят неизплатени задължения на българското дружество, ако такива възникнат при условията на договора за заем.
„………………..“ ЕООД и японските дружества сключват два идентични договора за гаранция, с които се определят правата и задълженията на всяка от страните. Определено е възнаграждение на гарантите /гаранционни такси/, дължими от българското дружество, като процент от усвоената сума по заема от „………………“ – клон България. Японските дружества не притежават място на стопанска дейност в България.
Във връзка с представената фактическа обстановка поставяте следния въпрос: Възнаграждението на японските дружества попада ли в обхвата на доходите от лихви по чл.12, ал.5, т.1 от ЗКПО и дали подлежи на облагане с 10 % данък при източника.
В т.7 от § 1 на ДР от ЗКПО е дадена легална дефиниция на понятието „лихва“ по смисъла на ЗКПО. Съгласно цитираната законова норма лихва е “доходът от всякакъв вид вземания за дълг, независимо от това дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации. За целите на част трета от ЗКПО не се смятат за лихви, доходите които представляват дивидент, наказателните лихви за закъснели плащания и неустойките“.
Поради това, че таксите за гаранция не попадат сред изрично посочените в определението доходи от лихви, е необходимо да се обсъди доколко тези такси могат да бъдат определени като доходи от вземания за дълг. Следва да се има предвид, че това понятие трябва да се тълкува в контекста на цялото определение, дадено в § 1, т. 7 от ДР на ЗКПО и на икономическия и правен смисъл на понятието лихва, а именно -възнаграждението, което длъжникът престира на своя кредитор в пари или заместими вещи, заради това, че ползва същите. Казано с други думи лихвата представлява цената на парите във времето – възнаграждение за ползването на чужди парични фондове. Разглеждането на понятието вземания за дълг изолирано, извън този контекст, на практика би довело до квалифициране на много голям кръг доходи като доходи от лихви.
От изложените в запитването факти е видно, че гаранционните такси се дължат като възнаграждение за готовността на японските дружества да погасят задължения на българското дружество към банката – кредитор в случай на просрочие, неплатежоспособност и т.н. съгласно договорите за заем и гаранция. Гаранционните такси се дължат независимо от това дали възниква ефективно задължение за гарантите да погасят задължението на българското дружество към банката – кредитор. Вземанията на японските дружества – гаранти възникват на основания, различни от основанията, пораждащи вземането на банката – кредитор от българското дружество, което вземане, безспорно е носител на лихвени доходи за банката.
От гореизложеното следва, че гаранционните такси представляват възнаграждение на японските дружества за оказана от тях услуга на българското дружество. Тези такси не са с характер на доходи от вземания за дълг, защото не се явяват възнаграждение, което длъжник престира на своя кредитор в пари, заради това, че ползва същите. Поради това те не могат да бъдат определени като доходи от лихви, което от своя страна означава, че не подлежат на облагане с данък при източника по реда на чл. 195 във връзка с ч; 12, ал. 5, т. 1 от ЗКПО.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар