Данъчно третиране на доходите от продажба на имущество, придобито по дарение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № 24-30-36
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Данъчно третиране на доходите от продажба на имущество, придобито по дарение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Уважаеми господин ,
Уважаема госпожо,
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ“ – гр…., препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-30-36 от 21.02.2007 г., Ви уведомявам за следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2007 г., не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество, реституирано по реда на нормативен акт. Същата не визира случаите на последваща продажба или замяна на имуществото получено по такъв начин, включително и чрез дарение.
В чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ са обхванати доходите, които са необлагаеми по смисъла на този закон, като липсва специално правно основание за такива да се считат и доходите от продажба на имущество, придобито по дарение. Доколкото в конкретния случай става въпрос за недвижими имоти, имайте предвид нормата на чл. 13, ал. 1, т. 1 от същия закон, според която не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
а) един недвижим жилищен имот, независимо от датата на придобиване на имота;
б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.
Имайте предвид, че във връзка с прилагането на цитираната разпоредба, начинът на придобиване на имотите (чрез покупко-продажба, замяна или дарение, както е в случая) не е от значение.
ЗАМ.
/КР. СТЕФАНОВ/
От друга страна, ако недвижимите имоти, които в конкретния случай са придобити по дарение, не отговарят на условията по чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ, доходите от продажбата или от замяната им подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, съответно на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от закона. Облагаемият доход и годишната данъчна основа за този вид доходи се определят по реда на Раздел V от глава пета на ЗДДФЛ („Дохода от прехвърляне на права или имущество“)’

Оценете статията

Вашият коментар