режима на облагане с ДДС на доставките на електронни услуги

Изх. № 24-30-48
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: режима на облагане с ДДС на доставките на електронни услуги
УВАЖАЕМА Г-ЖА ……………,
По повод на Ваше писмено запитване до Дирекция ..ОУИ“ – гр. ……………., препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите (вх.№ 24-30-48 от …….2007 г), Ви уведомявам за следното:
Във връзка с формулираните от Вас принципни въпроси в ЗДДС е предвидено, че:
В общия случай, при доставка на услуга място на изпълнение се определя но правилото на чл. 21. ал. 1 от ЗДДС и това е „мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от които се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване “.
Изключенията от това правило са предвидени с изрична разпоредба на закона. Такъв е например случая, когато съобразно естеството на услугата, мястото на изпълнение на доставката се определя съгласно чл.21. ал.З от ЗДДС, когато мястото на изпълнение се определя, че е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето гнои извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
1. получателят е лице,установено извън Общността,или данъчно задължено
лице,установенов държавачленка,различнаотдържавата, къдетое установен
доставчикът:
2. доставяните услуги са “ услугите по чл.21, ал.З, т.2, букви от ..а“ до „н“.
В този смисъл, тъй като от запитването е видно, че предоставяните услуги, които ………..“ ООД е определило, че са „услуги, извършвани по електронен път“, по смисъла на § ], т. 14. б. ..б“ (доставката на софтуер и актуализацията му но електронен път) и § 1. т. 14. б. ..б“ ..в“ (предоставянето на изображение, текст и информация и на достъп до бази
1
данни по електронен път), ясно с, че мястото на изпълнение се определя по реда на чл.21, ал.З от ЗДДС.
По втори, въпрос:
Нулева ставка на данъка се прилага в случаите, предвидени в Глава трета на ЗДДС – ..Облагаеми доставки с нулева ставка на данъка“, сред които не попадат доставките на услуги, извършвани по електронен път.
Отделно от казаното до тук. при последваща кореспонденция е ПАН, моля да имате предвид, че до изпращане на запитване, свързано с разясняване на данъчно-осигурителното законодателство, може да се стигне в случаите, когато отговорите на въпросите, поставени със запитване, не се съдържат директно в разпоредбите на нормативната уредба или се описва конкретен казус, водещ до трудност или неяснота при прилагането на законов текст. В този аспект се проявява необходимостта от изразяване на становище от Изпълнителния директор на Националната дирекция за приходите, съобразно неговите правомощия, регламентирани с чл. 10. ал. 1 от Закона за Националната агенция за приходите.
/
/МАР
2
/
1

Оценете статията

Вашият коментар