Данъчно третиране на доходите от сделки с ценни книжа и от сделки със стоки

Изх. № 24-34-609
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходите от сделки с ценни книжа и от сделки със стоки
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ……….,
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – ………… и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-34-609/………………..2007 г.), Ви уведомявам следното:
I. Относно данъчното третиране на доходи от сделки с ценни книжа, извършени чрез инвестиционен посредник както на българския регулиран и нерегулиран пазар на ценни книжа, така и на чуждестранните регулирани и нерегулирани пазари на ценни книжа и фондови борси.
На основание чл.13, ал.1, т.2, буква „в“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), доходите от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута са облагаеми доходи по смисъла на този закон. Правилата за облагане на посочените доходи са уредени с разпоредбите на чл.ЗЗ от ЗДДФЛ, както следва:
-облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни
инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с
чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за
всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби,
определени за всяка конкретна сделка (чл.ЗЗ, ал.З);
-реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната
цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. Когато финансови
активи от един вид, издадени от едно лице, са с различни цени на придобиване и
впоследствие се продава част от тях и не може да бъде доказано коя част се продава,
цената на придобиване на всеки един от тях е средно претеглената цена, определена
1
въз основа на цената на придобиване на държаните към датата на продажбата финансови активи от същия вид и издател (чл.ЗЗ, ал.4).
За целите на цитираните разпоредби, в ал.5 и 6 на чл.ЗЗ от ЗДЦФЛ е указано определянето на продажната цена и на цената на придобиване.
На основание чл.14, ал.1 от ЗДДФЛ доходите от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа и съгласно чл.50, ал.1, т.1 от същия закон се декларират в годишната данъчна декларация. В тази връзка е необходимо да се има предвид, че местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина (чл.6 от ЗДДФЛ).
По силата на чл.13, ал.1, т.З от ЗДДФЛ не се облагат с данък само доходите от сделки с акции на публични дружества, търгуеми права на акции на публични дружества и акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, извършени на регулирания български пазар на ценни книжа. По аргумент от чл.52, т.2 от ЗДДФЛ тези доходи не се декларират в годишната данъчна декларация.
Във връзка с поставения въпрос следва да се уточни, че, съгласно чл.54, ал.10 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, извършването на сделки с ценни книжа за собствена сметка чрез инвестиционен посредник като негов клиент не се смята за извършване на дейност по занятие. Цитираната разпоредба е в сила до 01.11.2007 г. В Закона за пазарите на финансови инструменти (Обн., ДВ, бр.52 от 29 юни 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.), който урежда дейността на инвестиционните посредници и регулираните пазари на финансови инструменти, не е установена аналогична разпоредба.
II. Относно данъчното третиране на доходи от сделки със стоки, осъществени на българските и чуждестранните стокови борси.
На основание чл.26, ал.6 от ЗДДФЛ, доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец, се облагат по реда, предвиден за облагане на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.
/
/МАР
2
/
1

Оценете статията

Вашият коментар