данъчна основа при ВОП

Изх. № 24-33-446
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: данъчна основа при ВОП
Уважаема госпожа,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-446/26.10.2007 г..Ви уведомява следното:
В писменото запитване е посочено, че фирмата осъществява вътреобщностно придобиване. Получена е фактура, в която са посочени материали и транспорт. Поставения въпрос е свързани с броя на протоколите, които следва да се издадат.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал. I, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл.64, ал.1 от ЗДДС. данъчната основа при вътреобщностно придобиване се определя по реда на чл.26 от закова.
Данъчната основа по смисъла на ЗДДС е стойността върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това дали доставката е облагаема, или освободена. Тя се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка но Закона. Съгласно чл.26, ал.З, т.З от ЗДДС, данъчната основа следва да се увеличи с всички разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисионна, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката.
В настоящия случай фирмата е получила фактура за ВОП, като доставчикът е определил данъчната основа – материали и транспортни разходи, като съпътстваща доставка.
В този случай, на основание чл.117, ал.1. т.1 от ЗДДС, във връзка с чл.84 от ЗДДС, регистрираното лице следва да издаде протокол с определени реквизити. По смисъла на
чл.81, ал.1, т.1 от ППЗДДС, регистрираните лица за всяка отделна доставка издават
протокол. Освен посочените в закона реквизити, в него се посочва идентификационния
номер за целите на ДДС на доставчика, под който е осъществена доставката, изд/ден от
друга държава членка и номера и датата на фактурата – когато такава е издадена да датата
на издаване на протокола.
Предвид гореизложеното, за така осъщественото вътреобщностно придобиване.
документирано с фактура, следва да се издаде един протокол.
//

Оценете статията

Вашият коментар