право на приспадане на данъчен кредит, във връзка с доставки по глава Деветнадесета а от ЗДЦС.

Изх. № 24-33-352
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: право на приспадане на данъчен кредит, във връзка с доставки по глава „Деветнадесета а“ от ЗДЦС.
УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
Във връзка с постъпило запитване с вх. № 24-33-352/……….2007 г. в ЦУ на НАП-гр. София, чрез дирекция „ОУИ“ – гр. ………….в от община „……….“ и поставените от Вас въпроси и разпоредбите на ЗДДС /обнародван ДВ бр.63 от 04.08.2006г., изменение ДВ бр.108 от м.12.2006г../ в сила от 01.01.2007 год. изразяваме следното становище:
В глава Деветнадесета „а“ на ЗДДС е предвиден специален ред на облагане на стоки и услуги, изброени в Приложение № 2 към закона. Там са посочени битови отпадъци, производствени отпадъци, строителни отпадъци и опасни отпадъци по Закона за управление на отпадъците, както и услуги по добив, обработка или преработка на изброените отпадъци.
По смисъла на чл.163а, ал.2 от ЗДДС. при тези доставки, данъкът е изискуем от получателя – регистрирано по този закон лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
Начисляването на данъка се извършва с протокол, който е данъчен документ по смисъла на чл.112, ал.1, т.З от ЗДДС. Същия следва да се отрази в дневника за продажби във връзка с начисляване на данъка по смисъла на чл.86 от закона, предвид факта, че при тези доставки данъкът е изискуем от получателя. След начисляването на данъка по горепосочения ред, предвид разпоредбите на чл.69, ал.1 от ЗДДС е налице право на приспадане на данъчен кредит, което се упражнява чрез посочване на протокола в дневника за покупките за съответния данъчен период съгласно чл.71 и чл.72 от ЗДДС.
Във връзка с представената фактическа обстановка за сключени договори между община „Пловдив“ и община „София“ за депониране на отпадъци от община „……….“ на депо на община „………………“, както и договор между община „………..“ и „…………….“ АД за приема и депонирането на отпадъците от община „София“ са налице следните доставки:
1.Община „…………“ депонира отпадъци на депото на Община …………..
2.„…………….“ АД приема и депонира отпадъците на депото на Община
……………
Документиране на горните доставки:
За обработването на отпадъците „………………“ АД издава фактура по чл.163а, ал.2 на община „………….“ – не начислява данък, тъй като получателя е регистрирано по ЗДДС лице.
Община „…………“ начислява данък с протокол по чл. 117 по така издадената фактура.
За начисления от нея данък ще е налице право на приспадане на ДК на основание чл.69, ал.1, т. 1 от ЗДДС.
Община …………. издава фактура на община „……….“ по чл.163а, ал.2 от ЗДДС – не начислява данък, тъй като получателя е регистрирано по ЗДДС лице.
По така издадената фактура Община „………….“ начислява с протокол данъка, но за нея не е налице право на приспадане на данъчен кредит, тъй като община ……………… действа в качеството си на орган на местната власт – осъществява дейности по сметосъбиране и сметоизвозване и е налице ограничителното условие на чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС.
Предвид гореизложеното, считаме че община Пловдив не осъществява дейност в качеството си на орган на местната власт, за да са в сила за нея ограничителните условия на чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС.
Община …………. действа като търговец във връзка с доставки по Глава Деветнадесета „а“от ЗДДС / във връзка с договорните отношения с Община ……… и другите общини/ и във връзка с така начисления данък по реда на чл. 163а от закона ще е налице право на приспадане на данъчен кредит предвид разпоредбите на чл.69д ал.1, т. 1 от ЗДДС.
//
1

Оценете статията

Вашият коментар