данъчните документи, които издавате за извършените от Вас доставки, както и не са приложени ксерокопия на други относими към запитването документи, предоставе-ното становище е принципно.

1_ИТ1-00-473/01.06.2009 г.
ЗДДС, чл. 3
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция ……, изразяваме следното становище:
Съгласно описаната фактическа обстановка, Вие сте сдружение с нестопанска цел, чиято основна цел е подпомагане развитието на гражданското общество и процесите на евроинтеграция и трансгранично сътрудничество в региона и страната. За постигане на основната си цел може да извършвате и допълнителна стопанска дейност. За осъществяването на предмета си на дейност разработвате и кандидатствате по програми и проекти на ЕС. Проектните предложения по Оперативните програми са за период 2007 г. – 2013 г., а средствата, които получавате се явяват като оборотни средства и не остават в активите на сдружението. Дейностите по проекта не генерират за Вас печалба.
Въпросът, който поставяте е, в случаите на одобрен проект на стойност над 150 000 лв., който не генерира печалба за сдружението, представлява ли същия основание да бъде извършена регистрация по ЗДДС.
Тъй като към писмото си не сте приложили копие от договорите за извършваните от Вас услуги, не предоставяте информация относно данъчните документи, които издавате за извършените от Вас доставки, както и не са приложени ксерокопия на други относими към запитването документи, предоставе-ното становище е принципно.
Целите и дейността на юридическите лица с нестопанска цел са регламентирани в ЗЮЛНЦ/Закон за юридическите лица с нестопанска цел/. Съгласно чл.3, ал.1 от закона, юридическите лица с нестопанска цел определят свободно средствата за постигане на своите цели, а извършването на стопанска дейност и нейният предмет са регламентирани с чл.3, ал.2 – 6 от с.з.
Юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, придобиват статута на данъчно задължени лица по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС в случаите, когато извършват независима икономическа дейност. Видно от нормата, данъчно задължено лице за целите на ЗДДС е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него – чл.3, ал.2 от ЗДДС. Съгласно текста на разпоредбата, за извършването на независима икономическа дейност е достатъчно същата да бъде упражнявана редовно или по занятие срещу получаването на възнаграждение. Като такава следва да се квалифицира извършваната дейност от сдруженията, когато се извършва по занятие и е източник на постоянен, регулярен доход, същата се осъществява с цел печалба /не е необходимо печалбата фактически да е реализирана/.
Законът за данък върху добавената стойност не използва понятието годишен доход, а облагаем оборот. Видно от чл.96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. В ал.5 на разпоредбата е пояснено, че задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период по-дълъг от определения в чл.96, ал.1 от ЗДДС. Ето защо в чл.73 от ППЗДДС изрично е посочено, че всички данъчно задължени лица след изтичане на календарния месец са длъжни да определят за предходните 12 месеца преди текущия облагаемия си оборот по смисъла на чл.96, ал.2 от закона.
Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка; доставки на финансови услуги по чл.46 от с.з. и доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от с.з. При определянето на облагаемия оборот се взема предвид данъчния режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие или към датата на плащането, преди да е възникнало данъчното събитие по доставката.
На основание чл.38, ал.1 от ЗДДС някои от дейностите са определени от законодателя като освободени. Това са доставките, свързани със социални грижи и осигуряване, с образование и спорт, с култура и др. Изрично е посочен кръга лица и обхвата на дейност, която следва да се извършва, за да бъде дефинирана конкретна доставка като освободена.
В този смисъл, ако извършваните от сдружението доставки могат да се определят като доставки по глава четвърта от ЗДДС, то те не следва да участват при формиране на облагаемия оборот за задължителна регистрация по реда на чл.96 от ЗДДС.
При условие, че извършените от Вас доставки не могат да се определят като освободени,при достигане на облагаем оборот от 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец сте длъжен в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който сте достигнали този оборот, да подадете заявление за регистрация по ЗДДС на основание чл.96, ал.1 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар