подаване на годишна данъчна декларация по чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане, на годишен доклад по чл.20 от Закона за статистиката и публикуване на годишен финансов отчет по чл.38 от

1_ИТ1-00-33/01.04.2016 г.
ЗКПО чл.1, т.3
ЗКПО чл.2, ал.1, т.2
ЗКПО чл.92
Относно: подаване на годишна данъчна декларация по чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане, на годишен доклад по чл.20 от Закона за статистиката и публикуване на годишен финансов отчет по чл.38 от Закона за счетоводството от търговските представителства.
Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП гр.с вх. №
сте поставили въпроси относно задължения на търговските представителства към Националната агенция по приходите (НАП) и други държавни институции.
Поставени са следните въпроси:
Трябва ли да се регистрира в Националната агенция по приходите търговско представителството? В случай, че не извършва стопанска дейност и няма никакви доходи и разходи трябва ли да подава годишен отчет?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразяваме следното принципно становище:
създава и поддържа регистър и бази данни за задължените лица. На основание чл.82, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с чл.82, ал.3 от ДОПК регистрацията се извършва, чрез служебно вписване на данни в регистъра, като данните, които се вписват за лицата, вписани в търговския регистър, и за лицата, вписани в регистър БУЛСТАТ, се вписват служебно от съответната компетентна териториална дирекция въз основа на данните от търговския регистър, съответно от регистър БУЛСТАТ.
Във връзка с гореизложеното Вашата регистрация в НАП е извършена служебно и по отношение на първоначална регистрация нямате други задължения.
Идентификацията на представителството се осъществява с издадения единен идентификационен код по БУЛСТАТ.
Уведомяваме Ви, че на основание чл.85 от ДОПК сте длъжни като регистрирано лице да посочвате идентификацията и адреса си за кореспонденция в подаваните от Вас декларации, в цялата кореспонденция с Националната агенция за приходите, както и когато това се изисква в нормативен акт.
Относно: подаване на годишна данъчна декларация по чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане
Съгласно разпоредбата на чл.24, ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) чуждестранни лица, които имат право да извършват търговска дейност по националното си законодателство, могат да откриват в страната търговски представителства, които трябва да бъдат регистрирани в Българската търговско-промишлена палата. Следва да се отбележи, че тъй като съгласно чл.24, ал.2 от ЗНИ търговското представителство не е юридическо лице и не може да извършва стопанска дейност, същото не може да се разглежда самостоятелно, извън чуждестранното лице, което представлява.
Обект на облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност в страната (чл.1, т.3 от ЗКПО), като на основание чл.5, ал.1 от същия закон печалбите се облагат с корпоративен данък. Определение за „място на стопанска дейност” е дадено в §1, т.2 от ДР на ЗКПО, която разпоредба препраща към §1, т.5 от ДР на ДОПК. Според б. ”а” от §1, т.5 от ДР на ДОПК „място на стопанска дейност” е определено място (собствено, наето или ползвано на друго основание), посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната, като например търговско представителство, регистрирано в страната.
Следователно при условие, че чуждестранното лице не извършва стопанска дейност чрез място на стопанска дейност в България, то не би попаднало сред данъчно задължените лица по чл.2, ал.1, т.2 от ЗКПО, чиито печалби подлежат на облагане с корпоративен данък по силата на чл.5, ал.1 от същия закон.
Въпросът относно задължението за подаване на годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО следва да бъде разглеждан в контекста на изложеното по-горе, т.е. задължение за подаване на такава декларация е налице за чуждестранното юридическо лице, в случай, че то осъществявастопанска дейност в страната чрез своето търговско представителство.
При условие, че чуждестранното юридическо лице не осъществява стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност (в случая-чрез търговско си представителство), както и при условие, че не дължи данък върху социалните разходи, то не следва да подава годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.
Относно: подаване на годишен отчет за дейността по чл.20, ал.4 от Закона за статистиката (ЗСт)
Въпросът относно задължението за представяне на годишен отчет за дейността следва да бъде разглеждан във връзка с изложеното по-горе, т.е. задължение за представяне на такъв отчет е налице за чуждестранното юридическо лице, което осъществява стопанска дейност в страната чрез своето търговско представителство.
С разпоредбата на чл.92, ал.3 от ЗКПО е постановено, че с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността. Според §1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от ЗСт.
На основание чл.20, ал.5 от Закона за статистиката редът, начинът и сроковете за подаване, както и образците на формулярите на годишния отчет за дейността се утвърждават със съвместна заповед на председателя на Националния статистически институт и изпълнителния директор на НАП, която се обнародва в „Държавен вестник”. Във връзка с изпълнението на това законово изискване е издадена Заповед №ЗЦУ-1580/23.12.2015г. и №РД-05-963/23.12.2015г., която може да бъде намерена на интернет страниците на НАП и НСИ – www.nap.bg, съответно www.nsi.bg. На интернет страниците на двете институции са публикувани и образците на годишен отчет за дейността.
В т.3 от посочената заповед е указано, че лицата, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2015г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си през 2015г., съгласно чл.20 от ЗСт, подават отчета единствено на информационната система на Националния статистически институт или в съответното Териториално статистическо бюро на хартия.
Относно: публикуване на годишен финансов отчет по чл.38, ал.4 от Закона за счетоводството (ЗСч)
Съгласно чл.2, т.6 от Закона за счетоводството търговските представителства са предприятия.
Чл.38, ал.1 от Закона за счетоводството изисква предприятията да публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган по следния ред:
1. всички търговци по смисъла на Търговския закон-чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 юни на следващата година;
2. юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на следващата година;
3. останалите предприятия-чрез икономическо издание или чрез интернет, в срок до 30 юни на следващата година.
Търговските представителства са извън обхвата на лицата, посочени в чл.38, ал.1, т.1 и 2 от ЗСч, и същите следва да публикуват годишния финансов отчет по реда на чл.38, ал.1, т.3 от същия, чрез икономическо издание или интернет в срок до 30 юни на следващата година.

Оценете статията

Вашият коментар