Данъчно и осигурително третиране на възнаграждение по трудов договор с чуждестранно физическо лице

В Дирекция ОДОП –
постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-372/ 01.10.2014г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Придобит е урегулиран поземлен имот през 2006г. и съгласно чл.34 от действащия тогава ЗДДС, доставките, свързани със земя, включително в строителните граници на населените места са освободени. В имота няма постройки и сгради.
Съгласно чл.45 от действащия сега ЗДДС, прехвърлянето на право на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови не са освободени и следователно на това основание стават облагаеми.
От друга страна, чл.50 от ЗДДС определя като освободени доставките,за които не е ползван данъчен кредит в случай, че не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70.
Предстои продажба на този, придобит през 2006г. УПИ, поради което са поставени следните въпроси:
1.Следва ли да се начисли ДДС при продажбата на УПИ през 2014г., след като при придобиването му през 2006г. не е приспаднат данъчен кредит?
2.Ако следва да се начисли ДДС, върху коя цена да стане това – върху договорената или върху пазарната?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:
По първи въпрос:
По силата на чл.50 от ЗДДС освободена е доставката на стоки или услуги:
1.които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос;
2.при производството, придобиването или вноса, на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70.
Предвид горните текстове, за да са приложими тези норми е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:
-регистрирано по ЗДДС лице да се разпорежда с произведени, закупени или придобити по друг начин от него стоки или с резултата от получена от него услуга; за тях на лицето да е начислен ДДС /от регистрирани лица – по облагаемата доставка, получена от лицето, прилагащо чл.50; от митнически органи – при внос на стоки, осъществен от въпросното лице; от лицето, като платец на данъка по глава осма от ЗДДС/;
-лицето не е приспаднало този начислен ДДС, като данъчен кредит, тъй като по силата на други разпоредби от ЗДДС, същият не с право на данъчен кредит.
Предвид гореизложеното, при покупката на имота през 2006г. не е бил налице начислен данък, тъй като презсъответния период тази доставка не е била облагаема.
В този смисъл, за Вас е неприложима нормата на чл.50 от ЗДДС и доставката на УПИ е облагаема съгласно разпоредбата на чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС и чл.12, ал.1 от ЗДДС.
По втори въпрос:
При определянето на данъчната основа на УПИ следва да се съобразите със следните разпоредби:
По смисъла на чл.26, ал.2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер.
В допълнение, така определената данъчна основа се увеличава с всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката /чл.26, ал.3, т.1 от ЗДДС/.
В случай, че доставката е между свързани лица и са налице хипотезите на чл.27, ал.3, т.1, букви „а“, „б“ или“в“ от ЗДДС,то само тогава данъчната основа е пазарната цена.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »