fbpx

ЗДДС, чл.116

В Дирекция ОДОП –
постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-133/ 16.09.2014г. и с вх.№ 07-00-224/24.09.2014г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка:
Закупили сте лек автомобил от българска фирма, като при продажбата същата Ви е начислила ДДС. Автомобилът е преминал в Гърция и там за него е платен ДДС.Във връзка с подадено от Вас искане за възстановяване на ДДС, сте получили отказ, който е обжалван пред АС-Пловдив и ВАС. В решението на ВАС /№10520/30.07.2014г./ е постановено:
„Налице е погрешно съставен документ по смисъла на чл.116 от ЗДДС, а именно в издадената фактура е начислен данък, въпреки, че не е следвало да бъде начислен, като същият следва да бъде анулиран и следва да бъде издадена нова фактура без данък. Лицето, на което е отказано възстановяването на данъка, следва да се обърне към доставчика за възстановяване на същия.“
Във връзка с молба, подадена от Вас до фирмата доставчик, издала въпросния документ, сте получили отказ.
Предвид горното, молите за съдействие да бъдат изпълнени указанията на ВАС.
Във връзка с изложеното по-горе, Ви уведомяваме за следното:
Националната агенция за приходите, съгласно чл.3, ал.1, т.1от Закона за Националната агенция за приходите, обслужва данъкоплатците, осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица,като им осигурява необходимата информация, разяснения по правата и задълженията им, осигурява отпечатването и безплатното разпространение на данъчни и други декларации, съдържащи указания за попълването им, на формуляри и други документи, които се изискват или издават въз основа на закон, като ги публикува и в Интернет на страницата на агенцията.
Съгласно чл.116, ал.3 от ЗДДС, погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
По смисъла на чл.116, ал.4 от ЗДДС, когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа:основанието за анулирането; номера и датата на документа, който се анулира;номера и датата на издадения нов документ;подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
В случая се касае за гражданско-правно отношение по покупко-продажба на стока /автомобил/ между Вас и Вашия доставчик, в което НАП не е страна, като при документирането на сделката доставчикът Ви е издал фактура с начислен ДДС, който не е следвало да бъде начисляван.
Както изрично е посочил и ВАС в постановеното от него решение № 10520/30.07.2014г., „…липсва законов ред, по който възстановяването на данъка да стане от бюджета на държавата въз основа на фактурата с начислен ДДС, поради което лицето следва да се обърне към доставчика си за възстановяването на данъка”. Това следва да бъде извършено чрез анулиране на документа от доставчика и издаване на фактура без данък.
Национална агенция по приходите като административен орган не разполага с правомощия служебно да коригира погрешно издадения документ с начислен данък, като това следва да бъде сторено от лицето издател на документа /фактурата/, съгласно горепосоченото в чл. 116, ал. 3 от Закона за ДДС.
В конкретния случай следва отново да осъществите контакт с доставчика – лицето, издало фактурата и то да предприеме съответните действия по анулирането на погрешно издадения Ви документ и възстановяването Ви на платената сума за ДДС, като при отказ за съдействие от негова страна можете да потърсите правата си по съдебен ред.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № 24-39-52Дата: 23.04.2015 год.ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 15.ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) По повод Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-39-52 от 08.04.2015 г., изразявам следното становище: Според описаните в писмото Ви факти, с Решение на Общински

ЗДДС, чл.28, aл. 1,ЗДДС, чл.28, aл. 2,ЗДДС, чл.30, aл. 2

23-29-46 /16.04.2010 г.ЗДДС,28,ал.1 и 2, чл.30, ал.2Търговско дружество произвежда целулоза. Преобладаващата част от произведената суровина е предназначена за експорт. За износа за Република Турция дружеството ползва услугите на турска фирма превозвач. За удостоверяване на извършения превоз турската фирма предоставя на дружеството копия от ЧМР с оригинален печат на получателя на произведената от Вас суровина. В

общата система на данъка върху добавената стойност /Регламента/, който влиза в сила от 01.07.2011 г. Регламентът е задължителен и се прилага пряко във всички държави-членки, поради което българското д

В Дирекция ОДОП –постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-261/ 20.10.2015г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП за отговор по въпросите, касаещи данъчното законодателство.Изложената е следната фактическа обстановка:Дружеството е регистрирано по ЗДДС и има основна икономическа дейност – товарен автомобилен транспорт. Закупено е МПС – влекач. Дружеството притежава и лиценз за извършване на тази

приложението на чл.39, т.6 от ЗДДС при транспорт на пациенти, нуждаещи се от диализно лечение, от дома им до клиниката и обратно

2_895/22.12.2020г.ЗДДС; чл. 39, т.6 Относно: приложението на чл.39, т.6 от ЗДДС при транспорт на пациенти, нуждаещи се от диализно лечение, от дома им до клиниката и обратно В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП и заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ …., в което е изложена

прилагане на разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на наемен договор, относно действителността на който между доставчик и получател е налице правен спор

Изх. №М-24-31-100Дата:14.03.2014 год. ЗДДС, чл. 26, ал. 2; ППЗДДС, чл. 84. Относно: прилагане на разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на наемен договор, относно действителността на който между доставчик и получател е налице правен спорВ Протокол …………….. на ТД на НАП ……….., изпратен от Дирекция ОДОП ….. и постъпил в

Приложение на чл. 143 от ЗДДС и Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

Относно: Приложение на чл. 143 от ЗДДС и Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства В Дирекция ОДОП –относно прилагането на разпоредби на данъчното законодателство.Дружеството извършва следните дейности:-фризьорски и козметични услуги;-даване под наем на собствени недвижими имоти и-търговия на дребно

Прилагане на намалена ставка на данъка по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) от 01.07.2020г.

Относно: Прилагане на намалена ставка на данъка по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) от 01.07.2020г. В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-184 от 14.07.2020 г.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС и осъществява дейност производство и продажба на пици, дюнери и пилешко

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 263

Изх. № М-26-И-83Дата: 24.04.2020 год.ДР на ЗДДС, §1, т. 84;Наредба №Н-18/2006 г., чл. 25, ал. 2;ДР на Наредба №Н-18/2006 г., § 1, т. 19;Наредба №Н-18/2006 г., Приложение № 29. ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания

Scroll to Top