fbpx

ЗДДС, чл.45,ЗДДС, чл.27,ЗДДС, чл.26,ЗДДС, чл.12

В Дирекция ОДОП –
постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-372/ 01.10.2014г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Придобит е урегулиран поземлен имот през 2006г. и съгласно чл.34 от действащия тогава ЗДДС, доставките, свързани със земя, включително в строителните граници на населените места са освободени. В имота няма постройки и сгради.
Съгласно чл.45 от действащия сега ЗДДС, прехвърлянето на право на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови не са освободени и следователно на това основание стават облагаеми.
От друга страна, чл.50 от ЗДДС определя като освободени доставките,за които не е ползван данъчен кредит в случай, че не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70.
Предстои продажба на този, придобит през 2006г. УПИ, поради което са поставени следните въпроси:
1.Следва ли да се начисли ДДС при продажбата на УПИ през 2014г., след като при придобиването му през 2006г. не е приспаднат данъчен кредит?
2.Ако следва да се начисли ДДС, върху коя цена да стане това – върху договорената или върху пазарната?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:
По първи въпрос:
По силата на чл.50 от ЗДДС освободена е доставката на стоки или услуги:
1.които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос;
2.при производството, придобиването или вноса, на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70.
Предвид горните текстове, за да са приложими тези норми е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:
-регистрирано по ЗДДС лице да се разпорежда с произведени, закупени или придобити по друг начин от него стоки или с резултата от получена от него услуга; за тях на лицето да е начислен ДДС /от регистрирани лица – по облагаемата доставка, получена от лицето, прилагащо чл.50; от митнически органи – при внос на стоки, осъществен от въпросното лице; от лицето, като платец на данъка по глава осма от ЗДДС/;
-лицето не е приспаднало този начислен ДДС, като данъчен кредит, тъй като по силата на други разпоредби от ЗДДС, същият не с право на данъчен кредит.
Предвид гореизложеното, при покупката на имота през 2006г. не е бил налице начислен данък, тъй като презсъответния период тази доставка не е била облагаема.
В този смисъл, за Вас е неприложима нормата на чл.50 от ЗДДС и доставката на УПИ е облагаема съгласно разпоредбата на чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС и чл.12, ал.1 от ЗДДС.
По втори въпрос:
При определянето на данъчната основа на УПИ следва да се съобразите със следните разпоредби:
По смисъла на чл.26, ал.2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер.
В допълнение, така определената данъчна основа се увеличава с всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката /чл.26, ал.3, т.1 от ЗДДС/.
В случай, че доставката е между свързани лица и са налице хипотезите на чл.27, ал.3, т.1, букви „а“, „б“ или“в“ от ЗДДС,то само тогава данъчната основа е пазарната цена.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчното третиране и облагането по реда на ЗДДС и ЗКПО на сделка – отстъпено право на строеж;

Изх.№ ……………. ОТНОСНО:Данъчното третиране и облагането по реда на ЗДДС и ЗКПО на сделка – отстъпено право на строеж; Въпросите във Вашето писмо, получено свх. № 96-00-449/20.11.2008г се поставят при следната фактическа обстановка: ДружествотоВи притежава урегулиран поземлен имот/ УПИ / , с площ 2414 кв. м., с право на строителство с Коефициент за интензивност на

Писмо с Изх. №53-04-518; 21.05.2019 г.; чл. 13, ал. 1, т. 26 от ЗДДФЛ; чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ ; чл. 50а от ЗДДФЛ ; чл. 35, т. 1 от ЗДДФЛ; Фактическата обстановка, из

Изх. №53-04-518 21.05.2019 г. чл. 13, ал. 1, т. 26 от ЗДДФЛчл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ чл. 50а от ЗДДФЛ чл. 35, т. 1 от ЗДДФЛ Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: Собственик сте на няколко недвижими имота, придобити по наследство. Възнамерявате да продадете три от тях през 2019 г., като

Писмо с Изх. №53-04-254; 03.04.2020 г.; чл. 96, ал. 1 от ЗДДС; чл. 96, ал. 10 от ЗДДС; чл. 96, ал. 11 от ЗДДС

Изх. №53-04-25403.04.2020 г. чл. 96, ал. 1 от ЗДДСчл. 96, ал. 10 от ЗДДСчл. 96, ал. 11 от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:През 2015 г. дружеството „Х“ ЕООД е учредило срочно вещно право на ползване в полза на две дружества („9“ ЕООД с ЕИК ,,,,,,,,,, и „10“ ЕООД с ЕИК ,,,,,,,,,,,,,,,) за

данъчното третиране на доходите, получени като обезщетение по чл. 225, ал.1 от КТ, Ви уведомявам следното:

Телефон: (02) 98593759Факс: (02) 987 7046 5.Изх. № 23-22-557/24.03.2011г.ЗДДФЛ чл. 225, ал.1; чл. 24, ал.1 и 2; относно данъчното третиране на доходите, получени като обезщетение по чл. 225, ал.1 от КТ,Ви уведомявам следното:На основание чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) при незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя

Деклариране на доходи в Приложение №2 от ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Деклариране на доходи в Приложение №2 от ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …../…11.2018 г. Поставяте въпрос кой прави отметка и за кого се отнася т.5 в част II от Приложение №2 от годишната данъчна декларация (ГДД) по чл.50 от

Писмо с Изх. №53-04-873; 21.08.2019 г.

Изх. №53-04-87321.08.2019 г. чл. 79, ал. 1 от ЗДДСчл. 79, ал. 2 от ЗДДСчл. 79, ал. 3 от ЗДДСчл. 80, ал. 2, т. 1 от ЗДДСчл. 80, ал. 2, т. 2 от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:Дружеството придобива през месец октомври 2015 г. лек автомобил: марка …., модел: …….., рег. №CB…………….На …08.2016

Изплатена награда на участник в телевизионен формат.

Изх. № 24-39-116Дата: 13.11.2019 год. ЗДДФЛ, чл. 5; ЗДДФЛ, чл. 11, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 20; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 21; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 22; ЗДДФЛ, чл. 75. ОТНОСНО: Изплатена награда на участник в телевизионен формат. Във Ваше писмо, препратено по

Приложение на нормите на ЗДДФЛ.

ОТНОСНО: Приложение на нормите на ЗДДФЛ.В дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване, препратено ни по компетентност от ТД НАП Пловдив, офис …. с вх. № 20-21-43/09.05.2017 г. Искате разяснение относно въпроса, облагаем доход ли е получено безвъзмездно финансиране по проект за личностно развитие, насочено към награждаване на професионални журналистически умения и принос към развитие на

Scroll to Top